Werken - 565065-2019

28/11/2019    S230

Duitsland-Stuttgart: Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

2019/S 230-565065

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 6926521939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S21, PFA 1.3a, VE Rohbau Flughafenanbindung, Los 1: VE 10 light und Los 2: VE NBS Ost

Referentienummer: 18FEI32068
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221000 Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 481 285 507.97 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

S21, PFA 1.3a, VE Rohbau Flughafenanbindung, Los 1: VE 10 light

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221242 Bouwen van spoorwegtunnel
45233120 Wegenbouwwerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

S21, PFA 1.3a, VE Rohbau Flughafenanbindung, Los 2: VE NBS Ost

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221242 Bouwen van spoorwegtunnel
45233120 Wegenbouwwerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 158-363200

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

S21, PFA 1.3a, VE Rohbau Flughafenanbindung, Los 1: VE 10 light

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/10/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ed. Züblin AG, Direktion IU-Tunnelbau
Postadres: Albstadtweg 5
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70567
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Max Bögl Stiftung & Co. KG
Postadres: Postfach 11 20
Plaats: Neumarkt
NUTS-code: DE23 Oberpfalz
Postcode: 92301
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 386 769 365.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

S21, PFA 1.3a, VE Rohbau Flughafenanbindung, Los 2: VE NBS Ost

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/10/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ed. Züblin AG, Direktion IU-Tunnelbau
Postadres: Albstadtweg 5
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70567
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Max Bögl Stiftung & Co. KG
Postadres: Postfach 11 20
Plaats: Neumarkt
NUTS-code: DE23 Oberpfalz
Postcode: 92301
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 94 516 142.26 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/11/2019