Servizi - 565208-2022

14/10/2022    S199

Polonia-Piaseczno: Servizi di gestione discariche di rifiuti

2022/S 199-565208

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Numero di identificazione nazionale: REGON 015891289
Indirizzo postale: ul. Kościuszki 5
Città: Piaseczno
Codice NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Codice postale: 05-500
Paese: Polonia
E-mail: rzp@piaseczno.eu
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.piaseczno.eu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Piaseczno oraz punktu zbiórki odpadów w Złotokłosie i Jazgarzewie

Numero di riferimento: Spr. 124/2022
II.1.2)Codice CPV principale
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na utworzeniu i prowadzeniu stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Piaseczno oraz zlokalizowanego w Złotokłosie na działce o numerze ewidencyjnym 197/1 i w Jazgarzewie na działkach o numerach 262/2 i 262/9 , punktu w którym mieszkańcy będą mogli pozostawić odpady segregowane i problematyczne.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511200 Servizi di raccolta di rifiuti domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Piaseczno

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na utworzeniu i prowadzeniu stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Piaseczno oraz zlokalizowanego w Złotokłosie na działce o numerze ewidencyjnym 197/1 i w Jazgarzewie na działkach o numerach 262/2 i 262/9 , punktu w którym mieszkańcy będą mogli pozostawić odpady segregowane i problematyczne.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych, innych defaworyzowanych, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych przez cały okres obowiązywania umowy / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Realizacja usługi polegającej na prowadzeniu punktu rzeczy używanych / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

§ 9 Prawo opcji 1. W ramach Prawa opcji Zamawiający przewiduje: a) zwiększenie limitu odpadów przewidzianych do zagospodarowania w ramach umowy w przypadku wcześniejszego wykorzystania ilości bazowej oszacowanej na 870,975 Mg jednakże nie więcej niż o 290,3146 Mg lub, b) wydłużenie terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy do czasu rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy na utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Piaseczno oraz punktów zbiórki odpadów w Złotokłosie i Jazgarzewie jednakże nie dłużej niż o 2 m-ce, przy czym maksymalny wolumen odpadów łącznie w całym okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 1 161,2896 Mg (ilości bazowej oszacowanej na 870,975 Mg powiększonej o 290,3146 Mg) 2. O skorzystaniu z Prawa opcji Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem skorzystania z prawa opcji wskazując jednocześnie wolumen odpadów, który przewiduje do zagospodarowania na warunkach niniejszej umowy lub wskazując okres na jaki przedłużony zostanie termin realizacji umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kilkakrotnego: a) zwiększania ilości odpadów przewidzianych do zagospodarowania w ramach niniejszej umowy z ograniczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt. a) powyżej lub, b) wydłużania terminu realizacji niniejszej umowy z ograniczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) powyżej 4. Płatność wynagrodzenia w przypadku skorzystania z prawa opcji odbywać się będzie na zasadach określonych w § 4 umowy. 5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, Wykonawca wniesie nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie takie musi być zgodne z postanowieniami § 7 Umowy, z tym że wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy przysługującego w związku ze skorzystaniem przez Zamawiającego z Prawa opcji. 6. Skorzystanie z Prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, uzależnione wyłącznie od jego potrzeb. Nie skorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Przedmiot zamówienia realizowany będzie do 31.05.2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi 1 grudnia 2022 r.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu tj. wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. 2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1622). W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę w/w warunków Zamawiający żąda przedstawienia kopii zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu odpadów a) Zezwolenie na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 699) lub b) Pozwolenie zintegrowanego/pozwolenie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami) uwzględniającym warunki zezwolenia na przetwarzanie tych odpadów. Uwaga: Na potwierdzenie posiadania w/w decyzji Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia jej kopii a w przypadku jej braku do przedłożenia oświadczenia o spełnieniu wymogu nałożonego art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zmianami) Wykonawca musi zapewnić ważność i aktualność decyzji określonych powyżej przez cały okres świadczenia przez siebie usługi. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagania wskazane powyżej będą ocenione łącznie. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie z załącznikiem do SWZ

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

1. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą na dzień składania ofert – zgodnie z częścią III 1 SWZ 2. Podmiotowe środki dowodowe: A. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, Zamawiający może żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z częścią III 2A.1 SWZ; 2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy (...) – zgodnie z częścią III 2A.2 SWZ; 3) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy (...) – zgodnie z częścią III 2A.3 SWZ; 4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy (...) – zgodnie z częścią III 2A.4 SWZ; 5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) – zgodnie z częścią III 2A.5 SWZ; 6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (...) – zgodnie z częścią III 2A.6 SWZ; 7) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (...) – zgodnie z częścią III 2A.7 SWZ. B. Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (...) – zgodnie z częścią III 2B.1 SWZ; 2) Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (...) - zgodnie z częścią III 2B.2 SWZ 3) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na zbieraniu zużytego sprzętu (...) – zgodnie z częścią III 2B.2.1 SWZ 4) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej (...) – zgodnie z częścią III 2B.3 SWZ; 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. 5. Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnia na podstawie stosunku pracy zgodnie z zał. do SWZ. 6. Zamawiający przewiduje wymagania określone w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie wymaga wadium.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11/10/2022