Diensten - 565210-2020

24/11/2020    S229

België-Antwerpen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 229-565210

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 212-518399)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AG VESPA
Nationaal identificatienummer: 0267.402.076_507632
Postadres: Paradeplein 25
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
Contactpersoon: Greet De Roey
E-mail: greet.deroey@antwerpen.be
Telefoon: +32 32168177
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.agvespa.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391251

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwerp openbaar domein Loodswezensite en ontwerp monument memoriaal WO II op de Scheldekaaien te Antwerpen

Referentienummer: AG VESPA-Heraanleg SK_Loodswezen_OD_Monument memoriaal WO II-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ontwerp openbaar domein Loodswezensite en ontwerp monument memoriaal WO II op de Scheldekaaien te Antwerpen.

Het voorwerp van de opdracht omvat de opmaak van een landschapsontwerp — met de

integratie van het ontwerp van een memoriaal en namenmonument — voor de Scheldekaaien ter hoogte van het Loodswezen. Het projectgebied omvat de zone van de Bonapartesluis tot aan het Noorderterras. De opdracht omvat het ganse traject van opmaak van het ontwerp tot en met de opvolging van de werken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 212-518399

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Document "vragen en antwoorden" is toegevoegd.