Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 565233-2022

Submission deadline has been amended by:  585807-2022
14/10/2022    S199

Polonia-Jasienica: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 199-565233

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Jasienica
Numero di identificazione nazionale: 937-26-34-680
Indirizzo postale: Jasienica 159
Città: Jasienica
Codice NUTS: PL225 Bielski
Codice postale: 43-385
Paese: Polonia
Persona di contatto: Jonasz Suchy, Andrzej Świerkot
E-mail: sekretariat@jasienica.pl
Tel.: +33 4726200
Fax: +33 4726262
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bip.jasienica.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://jasienica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://jasienica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://jasienica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasienica

Numero di riferimento: ZP.271.53.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasienica

część 1 zamówienia: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Jasienica

część 2 zamówienia: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Jasienicy oraz jego wyposażenie obsługa w zakresie utrzymania porządku i czystości, przygotowywania odpadów do transportu

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Jasienica

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL225 Bielski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Jasienica

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zakres przedmiotowego zamówienia dla części 1 obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy, począwszy od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ. Dodatkowe kody CPV: 90512000-9: Usługi transportu odpadów, 90533000-2: Usługi gospodarki odpadami, 90511300-5: Usługi zbierania śmieci, 90513100-7: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 02/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Warunki skorzystania z prawa opcji:

a. skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego,

b. termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w czasie trwania umowy,

c. o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych),

d. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Jasienicy oraz jego wyposażenie obsługa w zakresie utrzymania porządku i czystości, przygotowywania odpadów do transportu

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL225 Bielski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Jasienica

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zakres przedmiotowego zamówienia dla części 2 obejmuje: utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK w Jasienicy w tym zimowe utrzymanie - odśnieżanie umożliwiające przejazd i dostęp mieszkańców do kontenerów/pojemników na odpady, przygotowywanie odpadów, przyjętych przez Gminę Jasienica od mieszkańców – właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasienica, do transportu, transport oraz przekazanie odpadów (do miejsc wskazanych w ofercie Wykonawcy)

w celu zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach począwszy od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 02/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Warunki skorzystania z prawa opcji:

a. skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego,

b. termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w czasie trwania umowy,

c. o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych),

d. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. część 1 Kryterium cena 100%, część 2 Kryterium cena 100%.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Dla części 1 zamówienia:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegające na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), oraz na transport odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699)

Dla części 2 zamówienia:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności tj. transportu odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 669).

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

a) część 1 zamówienia Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Jasienica:

- oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Jasienica, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj. co najmniej odpadów o kodach: ex 200199, 150101, 150106, 200399,150107, 200108, 200201, 200301, 200199, 200101, 200102 wraz z podaniem numeru

rejestrowego ww. wpisu,

oświadczenie o posiadaniu wpisu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), do rejestru o którym mowa w art. 49 ust.

1 ww. ustawy – prowadzonego przez Marszałka Województwa, umożliwiające prowadzenie działalności objętej niniejszym postępowaniem na terenie Gminy Jasienica, dotyczącym transportu odpadów: tj. co najmniej odpadów o kodach: ex 200199, 150101, 150106, 150107, , 200108, 200201, 200301, 200199, 200101, 200102, 200399, 168102 wraz z podaniem numeru rejestrowego.

b) część 2 zamówienia: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK

w Jasienicy oraz jego wyposażenie obsługa w zakresie utrzymania porządku i czystości, przygotowywania odpadów do transportu

- oświadczenie o posiadaniu wpisu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia

14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 779), do rejestru o którym mowa w art. 49 ust.

1 w/w ustawy – prowadzonego przez Marszałka Województwa, umożliwiający prowadzenie działalności objętej niniejszym postępowaniem na terenie Gminy Jasienica, dotyczącym transportu odpadów: tj. co najmniej: odpadów o kodach: 150101, 150102, 1501 04,150106, 150107, 150111,*160103, 16 8102, 17 01 01, 17 01 02, 17 02 02, 17 02 03, 170380, 17 06 04, 17 09 04, 20 01 08, 200111, 2001 13*, 200114*, 200115*, 200119*, 200121*, 200123*, 200125, 200127*, 200128, 200132, 200134, 200135*, 200136, 200199 ex, 200201, 200301, 200307, 200399 wraz z podaniem numeru rejestrowego.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6) ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust.1ustawy Pzp. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający wykluczy: a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art.1 pkt 3 ustawy. Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień ich złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a)Informacji z KRK (w oryginale, jako dokument elektroniczny, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, wystawionego przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b)Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) c)Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp.2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: a) Informacji z KRK, o której mowa w ppkt. 1 lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed ich złożeniem; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/ wykonuje należycie:

Dla części 1 zamówienia: jedną usługę odbioru odpadów komunalnych z min. 1000 zabudowań mieszkalnych lub terenu dla którego złożone zostały deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla min. 4000 os. o wartości min. 300 000,00 zł brutto trwającej nieprzerwanie przez okres minimum 6 miesięcy

W przypadku usługi nadal wykonywanej Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej.

Dla części 2 zamówienia: jedną usługę prowadzenia lub obsługi punktu zbiórki odpadów np. PSZOK, trwającej nieprzerwanie przez okres minimum 6 miesięcy.

Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa (dla części 1 oraz warunek dla części 2), musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający będzie żądał: -część 1 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

-część 2 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 8 do SWZ dla części 1 zamówienia oraz załącznik nr 8a dla części 2 zamówienia.

2. Po upływie terminu składania ofert, warunki umowy nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez Wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów projektu umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 284 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 8 do SWZ dla części 1 zamówienia oraz załącznik nr 8a dla części 2 zamówienia.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:10
Luogo:

Urząd Gminy Jasienica, Jasienica 159, 43-385, pok. 106 - otwarcie za pośrednictwem Platformy przetargowej. Wykonawca pozostaje związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.02.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

10.2023 r.

VI.3)Informazioni complementari:

3. Wraz z ofertą należy złożyć:

I. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę:

1) Oferta (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do nin. SWZ dla zadania częściowego nr 1 oraz dla zadania częściowego nr 2.

2) Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani złożyć oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do nin. SWZ.

3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do nin. SWZ.

5) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej (ESPD): https://espd.uzp.gov.pl/ stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do nin. SWZ.

Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do nin. SWZ (jeżeli dotyczy).

Pozostałe informacje zawarto w SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Zgodnie z art. 515 ustawy,„1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.”

(...)

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11/10/2022