Dostawy - 565386-2020

24/11/2020    S229

Polska-Konstancin-Jeziorna: Infrastruktura sieciowa

2020/S 229-565386

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Jakubowska-Soja
E-mail: malgorzata.jakubowska-soja@pse.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pse.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Program Segmentacji Sieci – dostawa i wdrożenie urządzeń filtrujących ruch sieciowy w CPD/RCPD

Numer referencyjny: 2020-WNP-0030-DU-MJS
II.1.2)Główny kod CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzeń filtrujących ruch sieciowy w siedzibie Zamawiającego oraz Centrach Przetwarzania Danych (CPD) PSE S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części II SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 31 890 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, Konstancin-Jeziorna

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzeń filtrujących ruch sieciowy w siedzibie Zamawiającego oraz Centrach Przetwarzania Danych (CPD) PSE S.A.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dodatkowych godzin wsparcia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Zgodność oferowanych produktów z wykorzystywanymi przez Zamawiającego / Waga: 15
Cena - Waga: 70
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ad. pkt II.2.7. Termin wykonania zamówienia w następujących terminach: 1) Etap I – w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy; 2) Etap II – w terminie do 10 miesięcy od daty zakończenia etapu 1.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 092-220816
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Program Segmentacji Sieci – dostawa i wdrożenie urządzeń filtrujących ruch sieciowy w CPD/RCPD

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S&T Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Postępu 21d
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 31 890 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą – 2 miesiące oznacza 60 dni.

2. Szczegółowy zakres dokumentów, jakie wykonawcy mają złożyć wraz z ofertą oraz na wezwanie zart. 26 ust. 1 ustawy Pzp został określony w części I SIWZ, która dostępna jest na stronie internetowej https://www.pse.pl/przetargi. Zamawiający wymaga m.in. złożenia JEDZ, formularza oferty, formularza cenowego, opis parametrów oferowanego sprzętu, pełnomocnictwa oraz dostarczenia zaświadczeń z ZUS, US, informacji zKRK, opinii bankowych, certyfikatów i oświadczeń producenta.

3. Informacja w zakresie danych osobowych – zamieszczona jest w części I SIWZ. Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem https://www.pse.pl/przetargi

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2020