The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 565404-2021

05/11/2021    S215

Polska-Lublin: Odczynniki do badania krwi

2021/S 215-565404

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 196-508288)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: Al. Kraśnicka 100
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-718
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Przybylska
E-mail: zamowienia_przybylska@szpital.lublin.pl
Tel.: +48 815374624
Faks: +48 815374624
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.lublin.pl
Adres profilu nabywcy: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

Numer referencyjny: Numer sprawy WSSSPZOZ.DZP.382.54.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33696200 Odczynniki do badania krwi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów z możliwością składania ofert częściowych – zgodnie z wyszczególnieniem w formularzach cenowych, pakiety nr 1-9.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 196-508288

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 07/02/2022
Powinno być:
Data: 13/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: