29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 565510-2023

20/09/2023    S181

Polska-Lublin: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2023/S 181-565510

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL7120103692
Adres pocztowy: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-031
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Kubić, Jarosław Królik
E-mail: zampubl@mail.umcs.pl
Tel.: +48 815375965
Faks: +48 815375965
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umcs.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pzp.umcs.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://pzp.umcs.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią

Numer referencyjny: PN/63-2023/DZP-p
II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie SAP HANA, w obszarze finansowym, zamówień publicznych i gospodarki magazynowej, inwestycyjnym, projektowym, kadrowo-płacowym oraz delegacji służbowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie SAP HANA (zwanych dalej SYSTEMEM) w obszarach:

1) Basis – Platforma techniczna SAP wraz z bazą danych SAP HANA.

2) Zarządzania Majątkiem opartym o moduły SAP IM, SAP RE, SAP PM, SAP DMS

3) Kontrolingu Finansowego Projektów opartym na module SAP PS i IM

4) Obsługi Badań Naukowych opartej na module SAP PS z dedykowaną aplikacją Java pod nazwą Baza Ekspertów, wymieniającą dane z wieloma modułami SAP ERP oraz ze zintegrowanym z systemem SAP portalem WWW i dedykowaną aplikacją ABAP obsługującą Rejestr Praw Wyłącznych.

5) FI-AA – moduł Środków Trwałych.

6) FI – moduł Finansowy wraz z klienckim modułem JPK.

7) FI-CO – moduł Kontroling.

8) FI-SD – moduł Sprzedaży.

9) SAP PI – system integracyjnej szyny danych

10) SAP MM – moduł Magazynowy

11) ZP – moduł Zamówień Publicznych oparty na rozwiązaniach klienckich jak i SAP Fiorii

12) Portal Zamówień Publicznych oparty o system PortalPZP (smartPZP)

13) PA – moduł Kadrowy z obsługą wielokrotnego zatrudnienia

14) PY – moduł Płacowy z obsługą rozdziału kosztów wynagrodzenia nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich dla nauczycieli akademickich

15) FI-TV – moduł podróży służbowych.

16) Pensum – Moduł kliencki do planowania przedmiotów nauczania oraz kalendarzy zajęć wszystkich nauczycieli akademickich wraz z rejestracją wykonania zajęć i rozliczenia pensum. Moduł jest wykonany w technologii Web Dynppro i dostępny w portalu UMCS w ramach samoobsługi pracowniczej.

17) Polon – Moduł kliencki, specjalizowany interfejs do obsługi komunikacji pomiędzy systemami SAP i POLON.

18) Specjalizowany interfejs do wymiany danych pomiędzy systemami SAP i USOS.

19) PCP/ECM - moduł Planowania kosztów osobowych / Zarządzania wynagrodzeniami.

20) ESS/MSS – Samoobsługa pracownicza i menedżerska dotycząca danych osobowych, czasu pracy, świadczeń i wynagrodzeń oraz podróży a także obsługą systemu Pensum. Moduł jest wykonany w technologii Web Dynpro i jest dostępny w portalu UMCS.

21) Szkolenia.

22) Oceny pracownicze wykonane w technologii Web Dynpro i dostępne w portalu UMCS.

23) PY-ZFŚS, PKZP.

24) BHP – Automatyczna identyfikacja rodzaju szkolenia dla stanowiska pracy, automatyczna weryfikacja terminów ważności szkoleń dla stanowisk pracy i powiadamianie o konieczności szkoleń uzupełniających.

25) OM – zarządzanie strukturą organizacyjną.

26) TM – zarządzanie czasem pracy również dostępny w portalu UMCS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy zawiera załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 4% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie, zgodnie z punktem 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2023
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

1. Miejsce otwarcia ofert: Platforma SmartPzp, pod adresem: https://pzp.umcs.pl dla przedmiotowego postępowania.

2. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie na Platformie.

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz 1605) - dalej zwaną ustawą. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. Oświadczenie to będzie żądane wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), pkt 4) ustawy, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129 ze zmianami) – dalej zwaną ustawą sankcyjną oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2011r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

3. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wskazany został przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, w punkcie 6 SWZ.

4. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne zostały określone w dokumentach zamówienia, w punkcie 6.3 SWZ.

5. Poleganie na potencjale innych podmiotów zostało określone w dokumentach zamówienia, w punkcie 5.4 SWZ.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. Zapisy dotyczące wadium zawarte zostały w punkcie 8 SWZ.

7. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SWZ.

8. Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy SmartPzp, pod adresem: https://pzp.umcs.pl dla przedmiotowego postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w Dziale IX ustawy, tj.: odwołanie oraz skarga.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 3 oraz 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2023