Услуги - 565568-2018

21/12/2018    S246    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по ремонт и поддържане на оптични уреди

2018/S 246-565568

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Национална агенция за приходите, ТД на НАП София
1310631880221
ул. Аксаков № 21
София
1000
България
Лице за контакт: Биляна Пешева
Телефон: +359 298593766
Електронна поща: b.pesheva@ro22.nra.bg
Факс: +359 29864728
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nap.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3669

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Услуги по ремонт и поддръжка (в т.ч. и доставка на резервни части) на сигнално-охранителна техника (СОТ), собственост на ТД на НАП София“

II.1.2)Основен CPV код
50344000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в:

1. Сервизно обслужване и ремонт, включващо цялостното поддържане на сигнално-охранителната техника, собственост на възложителя, в изправност:

Извършва се след писмена заявка на възложителя и включва извършване на всички дейности, осигуряващи техническата ѝ изправност, с цел надеждното, качествено и безотказно функциониране съгласно предписанията на производителя и изискванията на възложителя.

2. Доставка на резервни части, материали и консумативи:

Доставката на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонт на сигнално-охранителната техника, се извършва от изпълнителя, като стойността им е за сметка на възложителя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 15 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50344000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG41
Основно място на изпълнение:

Административните сгради на ТД на НАП София и нейните офиси, включени в обхвата ѝ, находящи се на територията на гр. София, гр. Кюстендил, гр. Благоевград и гр. Ботевград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в:

1. Сервизно обслужване и ремонт, включващо цялостното поддържане на сигнално-охранителната техника, собственост на възложителя, в изправност:

Извършва се след писмена заявка на възложителя и включва извършване на всички дейности, осигуряващи техническата ѝ изправност, с цел надеждното, качествено и безотказно функциониране съгласно предписанията на производителя и изискванията на възложителя.

2. Доставка на резервни части, материали и консумативи:

Доставката на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонт на сигнално-охранителната техника, се извършва от изпълнителя, като стойността им е за сметка на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът на изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от 2.2.2019 г., или до изчерпване на стойността на договора, в случай че това обстоятелство настъпи преди изтичане срока му на действие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 132-300900
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 91
Наименование:

„Услуги по ремонт и поддръжка (в т.ч. и доставка на резервни части) на сигнално-охранителна техника (СОТ), собственост на ТД на НАП София

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Естел ООД
831707615
ул. „Парчевич“ № 53
София
1000
България
Телефон: +359 29802427
Електронна поща: office@estel.bg
Факс: +359 29813308
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 15 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 15 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Срокът на изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от 2.2.2019 г., или до изчерпване на стойността на договора, в случай че това обстоятелство настъпи преди изтичане срока му на действие. Стойността на настоящата поръчка е в размер на 15 000,00 BGN без ДДС, а общата прогнозна стойност на всички поръчки със сходен предмет, предвидени за възлагане в системата на НАП през настоящата година, е в размер на 1 527 230,00 BGN без ДДС, тоест над стойностните прагове по чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/12/2018