29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 565681-2023

Submission deadline has been amended by:  642461-2023
20/09/2023    S181

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

2023/S 181-565681

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Odnawialna S.A.
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 59a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-876
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Świderska
E-mail: malgorzata.swiderska@gkpge.pl
Tel.: +48 224331356
Faks: +48 226242555
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pgeeo.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://swpp2.gkpge.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

EW Krępna - remont cykliczny HZ 2 komponent

Numer referencyjny: POST/EOD/EOD/BM/00267/2023
II.1.2)Główny kod CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zakupu jest przeprowadzenie remontu cyklicznego hydrozespołu nr 2 w elektrowni wodnej Krępna. Zakres prac obejmować będzie remont generatora w tym wymiana łożysk, remont przekładni wraz z wymianą kół zębatych, remont aparatu kierowniczego, remont układu regulacji i sterowania oraz wymianę łożyska smarowanego wodą na łożysko smarowane olejem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krępna - wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Zdzieszowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zakupu jest przeprowadzenie remontu cyklicznego hydrozespołu nr 2 w elektrowni wodnej Krępna. Zakres prac obejmować będzie remont generatora w tym wymiana łożysk, remont przekładni wraz z wymianą kół zębatych, remont aparatu kierowniczego, remont układu regulacji i sterowania oraz wymianę łożyska smarowanego wodą na łożysko smarowane olejem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac objętych Przedmiotem Umowy do 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji w ramach wykonania przedmiotu Zamówienia określają Projektowane postanowienia Umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w pkt 9 SWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (brutto).

4. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte w pkt 23 SWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określone zostały w Projektowanych postanowieniach Umowy (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

2.1. ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.2. ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4. Szczegółowe informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostały zawarte w pkt 12 SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/10/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2024
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/10/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

1.Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na str internetowej prowadzonego postępowania inf. o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.Otwarcie Ofert nastąpi przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE. W przyp. awarii Systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

1.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie (https://www.swpp2.gkpge.pl)

2. Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbywa się za pomocą systemu zakupowego GK PGE. Ofertę i inne oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP (art. 513-578 Ustawy PZP).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2023