Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Dodávky - 565744-2019

Submission deadline has been amended by:  571519-2019
29/11/2019    S231    Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Portugalsko-Coimbra: Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu

2019/S 231-565744

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 680015965
Poštová adresa: Avenida de Conímbriga, Santa Clara, apartado 5015
Mesto/obec: Coimbra
Kód NUTS: PT16E
PSČ: 3041-901
Štát: Portugalsko
E-mail: geral@smtuc.pt
Telefón: +351 239801100
Fax: +351 239440348

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.smtuc.pt

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.smtuc.pt

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://anogov.com/r5/
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://anogov.com/r5/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Transporte público urbano de passageiros

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Concurso Público ref.a CP/1656/2019: fornecimento por lotes de veículos elétricos de transporte urbano de passageiros

Referenčné číslo: CP/1656/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
34121000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Fornecimento por lotes de veículos elétricos de transporte urbano de passageiros.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 735 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

5 autocarros elétricos de transporte urbano de passageiros de 12 metros + carregadores de baterias para os autocarros elétricos de 12 metros

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34121000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT16E
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Coimbra.

II.2.4)Opis obstarávania:

Fornecimento.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 375 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Promoção de eficiência energética na frota dos SMTUC, com o código POSEUR-01-1407-FC-000038

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

7 miniautocarros elétricos de transporte urbano de passageiros até 7 metros + carregadores de baterias para os miniautocarros elétricos até 7 metros

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34121000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT16E
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Coimbra

II.2.4)Opis obstarávania:

Fornecimento.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 820 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Promoção de eficiência energética na frota dos SMTUC, com o código POSEUR-01-1407-FC-000038

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

2 miniautocarros elétricos de transporte urbano de passageiros até 6 metros + carregadores de baterias para os miniautocarros elétricos até 6 metros

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34121000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT16E
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Coimbra.

II.2.4)Opis obstarávania:

Fornecimento.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 540 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Promoção de eficiência energética na frota dos SMTUC, com o código POSEUR-01-1407-FC-000038

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie:

Sim. No Concurso Público Internacional anterior todas as propostas foram excluídas. Por razões de prossecução de interesse público em servir a população devido à escassez de recurso materiais, e à minimização do impacto no cronograma do Projeto de Candidatura ao POSEUR 2018, recorre-se a um procedimento acelerado de um concurso aberto.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/12/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Portugalčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 4 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/12/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Coimbra

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra utilizam a Plataforma Eletrónica de Contratação Pública denominada «AnoGov», na qual tramitam os procedimentos com vista à formação de contratos.

Para que a sua entidade possa consultar e apresentar propostas no âmbito dos procedimentos de contratação pública dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, deverá aceder à plataforma «AnoGov», em https://anogov.com/r5/ e efetuar o seu registo para obter o certificado de autenticação. Para tal deverão seguir os seguintes passos:

1.o — Obter a assinatura digital certificada

— Deverão obter a assinatura digital certificada do(s) representante(s) legal(is) da entidade, sendo possível a sua obtenção por um dos seguintes meios:

1.1 Através de cartão do cidadão:

a) Deverá(ão) ter a assinatura eletrónica ativa;

b) Será necessário dispor de um dispositivo eletrónico próprio para leitura do cartão do cidadão;

c) No caso de os representantes legais de entidade pretenderem delegar esta competência, deverão emitir uma procuração conferindo poderes para gerir todo o processo com vista à formação de Contratos Públicos, incluindo a apresentação de propostas. A procuração terá de ser devidamente legalizada nos termos da Lei.

1.2. Através da aquisição de um certificado digital qualificado;

Os certificados digitais devem ser obtidos junto de uma entidade certificadora que esteja credenciada junto da entidade responsável pela credenciação de empresas certificadoras. A plataforma AnoGov também tem disponível este tipo de produto.

2.o — Registo na Plataforma

— Após obtida a assinatura digital certificada, deverão aceder ao site https://anogov.com/r5/ no menu principal e efetuar o registo (Operador económico — Novo registo). Este registo é gratuito.

Qualquer dúvida que possa surgir no decorrer do registo pode ser esclarecida junto do suporte técnico da plataforma AnoGov, nos dias úteis das 09.00h às 19.00h — Telefone: +351 707 201 561; e-mail: suporte.software@ano.pt.

3.o — Aquisição de selos temporais

Para participar nos procedimentos (submeter documentos, apresentar propostas, etc.) os operadores económicos terão de adquirir selos temporais, os quais têm um custo de aquisição, sendo que atualmente podem ser utilizados em qualquer plataforma eletrónica de Contratação Pública.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Câmara Municipal de Coimbra
Poštová adresa: Praça 8 de Maio
Mesto/obec: Coimbra
PSČ: 3000-300
Štát: Portugalsko
E-mail: geral@cm-coimbra.pt
Telefón: +351 239857500
Fax: +351 239800114

Internetová adresa: www.cm-coimbra.pt

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2019