Dodávky - 565753-2019

29/11/2019    S231    Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Portugalsko-Lisabon: Zdravotnícky spotrebný materiál

2019/S 231-565753

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E. P. E.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 508080142
Poštová adresa: Rua José António Serrano
Mesto/obec: Lisboa
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
PSČ: 1150-199
Štát: Portugalsko
E-mail: anapaula.barros@chlc.min-saude.pt

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://portugal.vortal.biz/

I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Concurso Público para o fornecimento de consumíveis que se adaptem aos equipamentos da marca Ligasure

Referenčné číslo: 1-2.0047/20
II.1.2)Hlavný kód CPV
33140000 Zdravotnícky spotrebný materiál
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 367 897.50 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 367 897.50 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/12/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Portugalčina

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/11/2019