Diensten - 565870-2021

05/11/2021    S215

Nederland-Leeuwarden: Dienstverlening door ingenieurs

2021/S 215-565870

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wetterskip Fryslan
Nationaal identificatienummer: 01174741
Postadres: Fryslânplein 3
Plaats: Leeuwarden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8914 BZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Aart Kuipers
E-mail: akuipers@wetterskipfryslan.nl
Telefoon: +31 682513028
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wetterskipfryslan.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186675
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186675
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ingenieursdiensten Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De primaire waterkeringen (dijk en duin) op Schiermonnikoog voldoen niet overal aan de wettelijke normen. Om deze keringen weer aan de normen te laten voldoen is het project “Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog” opgestart. Naast deze waterveiligheidsopgave speelt op Schiermonnikoog op dit moment een veelheid aan ontwikkelingen. Wetterskip Fryslân (WF) werkt omgevingsgericht en samen met anderen om de duur van de overlast op het eiland te beperken en eventueel werk met werk te maken. Het project wordt uitgevoerd binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De verkenningsfase van het project is gepland in de periode 2022 t/m 2024. Om invulling te geven aan de doelstelling van de verkenningsfase heeft WF ondersteuning nodig van een advies- en ingenieursbureau. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ondersteuning in het omgevingsmanagement en projectbeheersing, het uitvoeren van bureauonderzoeken, het tot stand brengen van een voorkeursalternatief (VKA), etc.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
71330000 Diverse technische dienstverlening
71340000 Geïntegreerde technische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren van advies- en ingenieursdiensten voor de verkenningsfase van het HWBP project dijk- en duinversterking Schiermonnikoog.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/05/2022
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Zie de tender in Negometrix en de Selectieleidraad.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aanbesteder behoudt zich het recht voor om aanvullende opdrachten, zoals beschreven in de Aanbestedingsstukken, op te dragen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 199-519215
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 10/01/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Leeuwarden
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/11/2021