Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 56588-2021

03/02/2021    S23

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2021/S 023-056588

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДФ „Земеделие“
Национален регистрационен номер: 121100421
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Андрей Дилов
Електронна поща: op_dfz@dfz.bg
Телефон: +359 28187294
Факс: +359 29523567
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.dfz.bg
Адрес на профила на купувача: http://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPqOBqFH8sqhsA%3d%3d

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуга по почистване на административни сгради и прилежащи терени на централно управление на ДФ „Земеделие“ — София и архивен център и зали за обучение в ОД на ДФ „Земеделие“ — В. Търново

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

гр. София и гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Поръчката включва комплексно почистване на работни и сервизни помещения в 3 административни сгради на Държавен фонд „Земеделие“ — централно управление и зала за обучения и две архивни помещения в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ — гр. Велико Търново. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 107-261484

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 09-2600/23
Наименование:

Предоставяне на услуга по почистване на административни сгради и прилежащи терени на централно управление на ДФ „Земеделие“ — София и архивен център и зали за обучение в ОД на ДФЗ „Земеделие“ — В. Търново

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
30/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД ВИП
Национален регистрационен номер: 176503051
Пощенски адрес: ул. „Бачо Киро“ № 48 ет. 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: vip.consortium@abv.bg
Телефон: +359 28185023
Факс: +359 28185023
Интернет адрес: http://www.vasilka.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 200 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

ДЗЗД ВИП, Булстат 176503051, със съдружници в обединението „Хигия — ОС“ ЕООД, ЕИК 130250644, „АТТ-Брилянт“ ООД, ЕИК 203197882 и „Василка — Агенция за чистота“ ЕООД, ЕИК 831915000.

Договорът е сключен след проведена процедура — вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82 от ЗОП, въз основа на рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП). Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки — СЕВОП на ЦОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/01/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

гр. София и гр. Велико Търново

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва комплексно почистване на работни и сервизни помещения в три административни сгради на ДФ „Земеделие“ — централно управление и зала за обучения и две архивни помещения в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ — гр. Велико Търново. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 230 500.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД ВИП
Национален регистрационен номер: 176503051
Пощенски адрес: ул. „Бачо Киро“ № 48 ет. 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: vip.consortium@abv.bg
Телефон: +359 28185023
Факс: +359 28185023
Интернет адрес: http://www.vasilka.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Удължава се срокът на договора до 31.05.2021 г. или до изчерпване на максимално допустимата стойност, което от двете събития настъпи първо. Увеличава се максимално допустимата стойност на 230 500,00 BGN без ДДС. По-ранни промени по поръчката: заменя се партньора в обединението „Луксима Груп“ ЕООД с „АТТ-Брилянт“ ООД.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Измененията са на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОП и писмо от Министерство на финансите за необходимостта от обезпечаване на потребностите на възложителя от услуги по почистване поради закъснение при сключване на ново рамково споразумение със същия предмет.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 230 500.00 BGN