Fournitures - 565891-2019

29/11/2019    S231

Pologne-Zamość: Implants chirurgicaux

2019/S 231-565891

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Adresse postale: al. Jana Pawła II 10
Ville: Zamość
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Code postal: 22-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: mgr Jolanta Chwaleba - Lewczuk
Courriel: jchwaleba@szpital.zam.pl
Téléphone: +48 846773329
Fax: +48 846386669

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.szpital.zam.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.szpital.zam.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa środków technicznych neurochirurgicznych

Numéro de référence: AG.ZP.3320.82.19
II.1.2)Code CPV principal
33184100 Implants chirurgicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa środków technicznych neurochirurgicznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 28 zadań (części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Akcesoria do posiadanego systemu stereotaktycznego CRW precision ARC firmy Integra Neurosciences:

— jednorazowa igła do biopsji stereotaktycznej Nashold - pakowane po 5 szt., 4 opakowania.

(razem 20 szt.)

— jednorazowe śruby do pierścienia ramy stereotaktycznej stosowane do mocowania ramy do

Głowy pacjenta na ostro, przystosowane do wykonywania badań KT oraz MR, 10 kompletów

Zawierających pakowane po 2 szt. (razem 20 szt.).

— sterylna osłona - obłożenie do ramy - Apuzzo, 2 opakowania po 10 szt. (razem 20 szt.)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 1 wynosi 335.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Klatki międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego kręgosłupa typu z dostępu TLIF oraz PLIF

Tytanowe implanty do odcinka lędźwiowego (technologia wykonania implantu z proszku tytanu). Dwa typy implantów umożliwiające wszczepienie techniką PLIF oraz TLIF. Wszczepy o specjalnej kratowej przestrzennej strukturze zapewniające doskonałe warunki do przerostu kostnego. Implanty do techniki PLIF o powierzchniach górnej i dolnej implantu wyposażonych w odpowiednio wyprofilowane karby zabezpieczające implant przed wysuwaniem lub dyslokacją z przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami. Typoszereg rozmiarowy w zakresie długości 22 mm, 25 mm, 28 mm, wysokości od 6 do 11 mm stopniowane co 1 mm. Implanty do techniki TLIF o powierzchniach górnej i dolnej implantu wyposażonych w odpowiednio wyprofilowane prowadnice-płozy, umożliwiające samo-naprowadzanie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. Typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 7 do 17 mm, co 1 mm oraz w trzech rozmiarach długości 25, 30 i 35 mm dopasowany do lordozy lędźwiowej. Komplet: 2 czopy PLIF lub 1 czop TLIF, 6 kompletów o różnych rozmiarach przekroju poprzecznego klatki w „banku". Całość zamówienia - 20 szt. klatek.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 2 wynosi 295.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 3

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Stabilizacja lędźwiowa międzytrzonowa czopami obrotowymi. Implanty wykonane z stopu tytanu. Stabilizacja międzytrzonowa w oparciu o czopy prostokątne -obracane, rotacja o 90 stopni. Implanty ażurowe, puste w środku dla zapewnienia przerostu kostnego. Na zewnętrznych powierzchniach implanty posiadające zęby umożliwiające zacięcie i zablokowanie w przestrzeni międzytrzonowej. Wprowadzanie implantu płaską powierzchnią, obrót w przestrzeni i wykonanie dystrakcji lędźwiowej. Dwa implanty na jeden poziom. Implanty dostępne w zakresie wysokości 6 – 11 mm ze skokiem co 1 mm. Długość 24 mm. Komplet: 2 czopy międzytrzonowe. Całość zamówienia – 20 szt.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 3 wynosi 120.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 4

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Płytki przednie tytanowe do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa

Implanty tytanowe, mocowane dwiema śrubami do każdego z trzonów kręgów z możliwością wielokierunkowego ustawienia śruby w stosunku do płyty. Płyty tytanowe do stabilizacji jedno i wielosegmentarnej w zakresie od 25 – 110 mm, ze skokiem co 2,5 mm. Płyta dostosowana do anatomii kręgosłupa szyjnego o szerokości do 19 mm i grubości nie przekraczającej 2,5 mm wraz z blokadą. Możliwość doprofilowania płytki śródoperacyjnie. Implant posiadający centralny otwór umożliwiający połączenie z protezą albo przeszczepem kostnym za pomocą wkrętu. Śruby szyjne z możliwością wielokierunkowego ustawienia w stosunku do płyty. Dwie śruby jednocześnie blokowane z płytą poprzez obrót elementu blokującego o 90 stopni. Śruby jednokorówkowe, samotnące o różnych rozmiarach długości i średnicy, wymagane 3 średnice śrub w zakresie 3,5 – 4,5 mm i długości w zakresie 14 – 20 mm;

1. do jednego segmentu kręgosłupa w „banku" - 2 szt.

2. do dwóch segmentów kręgosłupa w „banku" - 2 szt.

3. do trzech segmentów kręgosłupa w „banku" - 2 szt.

4. do czterech segmentów kręgosłupa w „banku"- 2 szt.

5. do pięciu segmentów kręgosłupa w „banku”- 2 szt.

Całość zamówienia - 16 szt.

5. śruby do mocowania płytek w czterech rozmiarach długości (12 - 20 mm), w „banku" – 20 szt. Całość zamówienia - 60 szt.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 4 wynosi 250.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 5

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Klatka międzytrzonowa do kręgosłupa szyjnego. Wsuwana proteza dysku szyjnego z materiału PEEK. Proteza dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Implant musi posiadać karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją. Implant wyposażony w 4 kolce tytanowe na powierzchni górnej i 4 kolce na powierzchni dolnej implantu, pełniące jednocześnie rolę znaczników radiologicznych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie pomiędzy trzonami. Protezy w trzech rodzajach wykonania: z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe. Każdy z rodzajów wykonania dostępny w co najmniej dwóch wielkościach (szerokości i głębokości implantu). Wszystkie implanty w pełnym typoszeregu wymiarowym od 4 do 10 mm co 1 mm.

Komplet: 1 implant na 1 przestrzeń międzytrzonową, 5 rozmiarów implantu, w „banku"- 8 szt. Całość zamówienia - 50 szt.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 5 wynosi 465.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 6

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Protezy trzonu odcinka szyjnego, materiał: PEEK oraz Tytan

Implanty służące do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego. Dwa rodzaje protez: z polimeru PEEK oraz ze stopu tytanu. Protezy wykonane z polimeru PEEK o wymiarach szerokość 14 mm, głębokość 12 mm, w zakresie wysokości od 16 do 50 mm ze skokiem co 2 mm. Proteza wyposażona w dodatkowe 4 kolce tytanowe na górnej i dolnej powierzchni celem zakleszczenia pomiędzy blaszkami granicznymi trzonów, zabezpieczające przeszczep przed wysuwaniem. Proteza pusta w środku z możliwością wypełnienia kością autogenną lub sztucznym substytutem kości. Profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. W środku protezy ruchomy element umożliwiający umocowanie płytki szyjnej za pomocą wkrętu. Protezy wykonane ze stopu tytanu (technologia wykonania implantu z proszku tytanu) dopasowane anatomicznie do kształtu kręgu o wymiarach szerokość 14 mm, głębokość 12 mm, wysokość od 16 do 50 mm ze skokiem co 2 mm. Wszczepy o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego w zakresie do 65-70 % wypełniającego przestrzeń implantu. Profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. Proteza wyposażona w centralny otwór do współpracy z narzędziem implantacyjnym oraz do połączenia z płytką szyjną. Całość zamówienia – 5 szt.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 6 wynosi 100.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 7

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Proteza tytanowa trzonowa - Proteza trzonu odcinka szyjnego w postaci perforowanego walca. Możliwość wypełnienia gruzem kostnym lub substytutem kości. Typoszereg rozmiarowy, 2 średnice protezy: Ø10, 12 mm w zakresie długość: od 15 – 60 mm ze skokiem co 2,5 mm umożliwiającym odpowiedni dobór protezy do zresekowanej powierzchni bez konieczności jej przycinania. W „banku" - 6 szt. o 6 różnych wysokościach. Całość zamówienia - 10 szt.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 7 wynosi 300.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 8

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

System dostępowych retraktorów mózgowych. System wykorzystywany w celu optymalizacji procedur neurochirurgicznych, zminimalizowania inwazyjności zabiegu. Zapewnienia dostęp i pełną widoczność pola operacyjnego podczas operacji mózgu i kręgosłupa. System dwuelementowy: złożony w elementu wprowadzającego (z gniazdem dla pointera neuronawigacji) oraz kanału roboczego (o eliptycznym kształcie). System wykonany z poliwęglanu, całkowicie nieprzywierający, przezroczysty. Dostępny w rozmiarach, wg - w trzech różnych długościach kanału roboczego: 3cm, 5cm, 7cm - w czterech różnych szerokościach: 12 mm, 17 mm, 21 mm, 28 mm - w czterech różnych długościach: 8 mm, 11 mm, 15 mm, 20 mm. Kanał roboczy o eliptycznym kształcie, przystosowany do współpracy z nawigacją neurochirurgiczną, zawiera uchwyt mocujący do połączenia z systemem rozwieracza typu m.in. Leyla, Mayfield, produkt jednorazowego użytku, pakowany indywidualnie, dostarczany w formie sterylnej.

Całość zamówienia 10 szt., do swobodnego wyboru z dostępnych rozmiarów.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 8 wynosi 180.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 9

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Zestaw do przezskórnej rekonstrukcji wysokości trzonu kręgu (kyfoplastyki) kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego

Zestaw obejmuje jednorazowy, owalny, tytanowy implant rozprężalny do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w średnicach 4.2, 5.0, 5.6 mm osadzony fabrycznie w sterylnych, jednorazowych podajnikach, nie wymagający montażu przed założeniem, cement kostny zawierający sterylne urządzenie mieszająco- podające z mechanizmem tłokowym (2 szt. w zestawie), cement o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji po wymieszaniu, cement z kontrastem, nieprzezierny dla promieni rtg, w zestawie 2 igły do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera, 1 kaniulowane wiertło z zamocowana kaniulą roboczą, druga kaniula robocza do drugiej nasady, 1 sterylny przymiar implantu, 2 szt. podajnika cementu z trokarem do wprowadzania cementu, (w zestawie 1 szt. cementu, 1 mieszalnik). Całość zamówienia 5 kompletów, w banku 3 komplety każdego rozmiaru.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 9 wynosi 460.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 10

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Zestaw jednorazowy do wertebroplastyki za pomocą cementu kostnego o wysokiej lepkości i gęstości. Zestaw obejmuje sterylne urządzenie mieszająco - podające pozwalające na wymieszanie składników w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu ludzkiego, a po wymieszaniu napełnienie cementem podajnika, a następnie trzonu kręgu z tego samego urządzenia. Podajnik o pojemności 10ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. Jeden pełny obrót dostarcza 0,4 cm szeć. cementu. W zestawie giętki przewód łączący podajnik z igłą, dł. ok. 40 cm zabezpieczający przed bezpośrednim działaniem promieni rtg. Możliwość wyboru różnych średnic igieł do podawania cementu (min. 3), różnych długości (min. 2) oraz różnych kształtów ostrzy; centralnie i jednostronnie ścięte. Cement o konsystencji pasty do zębów zaraz po zmieszaniu, zawierający środek cieniujący (30 % siarczan baru) oraz hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 minut po wymieszaniu składników. W skład kompletu wchodzi urządzenie mieszająco - podające z cementem kostnym min. 20 g - 1szt., igła kostna – 2 szt.

W „banku" - 2 komplety zestawów + 6 dodatkowych igieł.

Zamówienie - 30 zestawów + 60 dodatkowych igieł do podawania cementu.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 10 wynosi 810.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 11

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Syntetyczny substytut kości do wypełniania wszczepów i ubytków kostnych w kręgosłupie, granulat o średnicy ok. 1 - 2 milimetra, pojedyńcze opakowanie granulatu o pojemności 1 - 1,5 centymetra sześciennego - 80 szt.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 11 wynosi 300.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 12

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Klipsy (tytanowe) do operacji malformacji naczyń mózgowych typu Yasargil - 40 sztuk;

1. Klipsy tętniakowe stałe mini

2. Klipsy tętniakowe stałe standardowe

3. Klipsy tętniakowe stałe „okienkowe" – (okienko na tętnicę)

Klipsy we wszystkich dostępnych rozmiarach (dotyczy pozycji 1 – 3).

Na czas trwania umowy mają być dostarczone po dwa różne typy aplikatorów do klipsów standardowych i mini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 12 wynosi 360.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 13

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Klipsy (tytanowe) do operacji malformacji naczyń mózgowych typu L- 40 sztuk

1. Klipsy tętniakowe stałe mini

2. Klipsy tętniakowe stałe standardowe

3. Klipsy tętniakowe stałe „okienkowe" – (okienko na tętnicę)

Klipsy we wszystkich dostępnych rozmiarach (dotyczy pozycji 1 – 3).

Na czas trwania umowy mają być dostarczone po dwa różne typy aplikatorów do klipsów standardowych i mini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 13 wynosi 360.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 14

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Układy drenujące płyn mózgowo - rdzeniowy zewnętrzne:

1. Drenaż komorowy zewnętrzny zamówienie - 25 szt.

2. Drenaż lędźwiowy zewnętrzny zamówienie - 20 szt.

3. Worki wymienne do drenaży zamówienie - 3 komplety.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 14 wynosi 175.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 15

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Układy zastawkowe wodogłowiowe nieregulowalne z mechanizmem antysyfonowym

1. Zastawka Pudenz'a średniociśnieniowa - komplet z drenami, zamówienie - 2 komplety,

2. Zastawka średniociśnieniowa niskoprofilowa - komplet z drenami, zamówienie - 2 komplety.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 15 wynosi 160.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 16

Lot nº: 16
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Zastawka wodogłowiowa programowalna ze zbiorniczkiem oraz mechanizmem antysyfonowym - komplet z drenami, zamówienie - 10 kompletów.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 16 wynosi 410.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 17

Lot nº: 17
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Akcesoria zastawkowe.

1. Dren otrzewnowy niskociśnieniowy, zamówienie - 5 szt.

2. Dren przedsionkowy niskociśnieniowy, zamówienie - 2 szt.

3. Dren komorowy, zamówienie - 10 szt.

4. Łącznik prosty do drenów, zamówienie – 5 szt.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 17 wynosi 100.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 18

Lot nº: 18
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Niemetalowe płytki do uzupełnień ubytków czaszki w trzech różnych rozmiarach po 3 szt. każdego rozmiaru.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 18 wynosi 150.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 19

Lot nº: 19
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Frezy do wiertarki Midas

1. Jednorazowe, sterylne frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic F2/8TA23, F2/8TA23S, F3/9TA30 - 100 szt.

2. Jednorazowe, sterylne frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic 8TD156, 8TDXX - 50 szt.

3. Jednorazowe, sterylne frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic 10 BAXXD, 10BA10D, 10BA20D, 10BA30D, 108A40D, 108A50D, 7BA20D, 7 BA30D, 7BA60D – 75 szt.

4. Jednorazowe, sterylne frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic 10CY40BR - 50 szt.

5. Jednorazowe, sterylne frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic 10BA10-MN, 10 BAXX, 10BA10, 10BA20, 10BA30, 10BA40, 10BA50, 7BA20, 7BA30, 7BA60 – 50 szt.

6. Jednorazowe, sterylne frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic, długa stopka, F3/9TA30- 25 szt.

7. Frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic do nasadki teleskopowej TT14A, T14MH25, T14MH30D, T14BA20, T14BA30, T14BA40 – 30 szt.

8. Wielorazowe trepany do wiertła Midas firmy Medtronic o końcówce do mocowania t. Hudson do nasadki trepanu ADO3 o średnicy części perforującej 9/12 mm, średnicy części perforującej 12/15mm – 6 szt.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 19 wynosi 1750.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 20

Lot nº: 20
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Implanty tytanowe do przezskórnej przeznasadowej stabilizacji odcinka lędźwiowo - krzyżowego i piersiowego kręgosłupa oraz implanty tytanowe do stabilizacji przeznasadowej kregosłupa piersiowego i lędźwiowo - krzyżowego „na otwarto”- system kompatybilny z system do operacji stabilizacji przeznasadowej przeskórnej

1.Śruby transpedikularne z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący - ostry na stożku. Śruby kaniulowane, oraz śruby perforowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie znajdujące się pod kątem 120 st. względem siebie) umożliwiające podanie cementu kostnego stosowane wymiennie ze zwykłymi śrubami; śruby przeznasadowe wieloosiowe (dostępne także monoaksjalne). Śruby w technice przezskórnej wprowadzane po drucie Kirschnera nitinolowym i stalowym, z końcówką zaostrzoną lub tępą. Śruby w technice przezskórnej z integralnymi łopatkami o dł. 70 i 110 mm, posiadające gwint redukcyjny, z blokerem jednoelementowym z gwintem trapezowym; śruby krzyżowe, lędźwiowe, piersiowe dł. od 30 do 60 mm w „banku" - po 12 szt. do każdego odcinka, zamówienie - 160 szt.

2. Pręty stabilizujące, dostępne także z materiału CoCr o 5 różnych długościach po 2 szt. w „banku" - 10 szt., zamówienie - 50 szt.

3. Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe - po 2 szt. w banku, zamówienie – 6 szt.

4. Śruby biodrowe poliaksjalne z blokerami średnicy 6.5 – 10.5 mm ze stopniowaniem co 0.5 mm, długości 40 – 100 mm ze stopniowaniem co 5 mm, ilość w banku po 2 szt. każdego rozmiaru, zamówiona ilość 10 szt.

5. Łączniki krzyżowo-biodrowe prawostronne i lewostronne z blokerami – 8 szt.

6. Igły naprowadzające przeznasadowe z trokarem- min. 3 średnice, 2 długości, 2 kształty ostrzy(ścięte jednostronnie i stożkowe) - w banku – 10 szt., całość zamówienia - 100 szt.

7. Drut Kirschnera – 10 szt.

W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający dostęp do dysku oraz narzędzia do wielopoziomowej kompresji i dystrakcji

System „na otwarto”

8. Śruby transpedikularne tulipanowe (w tym repozycyjne), z kompletem blokera, jedno- i wieloosiowe, z gwintem na całej długości i stożkowym rdzeniem, Śruby w zakresie średnic 5-5.5 mm, 6.0 – 6.5 mm, 7.0 - 7.5 mm oraz w zakresie długości 30 – 65 mm ze stopniowaniem co 5 mm. Średnica łba śruby wraz z blokerem poniżej 12 mm. Wysokość łba śruby wystająca ponad pręt poniżej 5 mm. Monolityczny bloker z gwintem stożkowym uniemożliwiającym rozchylanie się ramion śruby.

W banku 8 śrub średnicy 7 - 7.5 mm i po 10 śrub średnicy 5 - 5.5 mm, 14 śrub o średnicy 6 - 6.5 mm, zamówienie – 100 szt.

3. Pręty stabilizujące o 5 różnych długościach po 2 szt. w „banku" - 10 szt., zamówienie – 30 szt.

4. Łącza poprzeczne - komplet o dł. 50 - 70 mm, w „banku" - 2 komplety, zamówienie -10 kompletów.

5. Śruby biodrowe poliaksjalne z blokerami średnicy 6 - 7.5 mm ze stopniowaniem co 0.5 mm, długości 70 – 90 mm ze stopniowaniem co 5 mm, ilość w banku po 2 szt. każdego rozmiaru, zamówienie ilość 8 szt.

6. Łączniki krzyżowo - biodrowe prawostronne i lewostronne z blokerami - 8 szt.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 20 wynosi 3800.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 21

Lot nº: 21
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Proteza ruchoma dysku szyjnego zawierająca elastyczną protezę jądra miażdżystego i pierścienia włóknistego, z tytanowymi elementami przylegającymi do powierzchni sąsiadujących trzonów kręgów, umożliwiająca ruchy kompresyjne i dekompresyjne, zakładana jednoetapowo, możliwa do wielopoziomowego implantowania w banku 4 sztuki protez o różnych rozmiarach wysokości rozpoczynających się od 5 mm, zamówienie 15 sztuk.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 21 wynosi 810.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 22

Lot nº: 22
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Dynamiczny stabilizator międzytrzonowy szyjny wykonany z tytanu, w formie metalowej siatki z kolcami uniemożliwiającymi przemieszczenie się implantu, implant pusty w środku bez dodatkowych rusztowań, z zachowaną sprężystością górnej i dolnej powierzchni implantu, o różnych nachyleniach powierzchni stycznych implantu do trzonów, różnych wysokościach i rozmiarach poziomych implantów - 10 implantów o różnych rozmiarach.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 22 wynosi 170.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 23

Lot nº: 23
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Elastyczna proteza jądra miażdżystego dysku międzykręgowego implantowana małoinwazyjną metodą przezskórną. Implant wykonany na bazie kopolimerów multiblokowych bez dodatku alkoholu, po zaimplantowaniu zwiększający swoją objętość samoczynnie przez absorbcję wody. Implanty w różnych rozmiarach - 12 sterylnie pakowanych kompletów gotowych do pełnej implantacji (implant, igła, podajnik).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 23 wynosi 600.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 24

Lot nº: 24
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Klamra szyjna kompresyjna – tytanowy stabilizator klatki międzytrzonowej w odcinku szyjnym kręgosłupa zapewniający kompresję przestrzeni międzykręgowej, z ramionami karbowanymi na całej długości wewnętrznej celem przeciwdziałania wysuwaniu się implantu. Pojedyńcza klamra do jednego segmentu kręgosłupa, 2 różne wysokości i głębokości klamry.

W banku 4 klamry różnych rozmiarów, całość zamówienia 10 klamer.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 24 wynosi 140.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 25

Lot nº: 25
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Elektrody do przezskórnych zabiegów denerwacji-termolezji niskotemperaturowej prądami wysokiej częstotliwości oraz jednorazowe (bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi) zestawy do przezskórnych, małoinwazyjnych, endoskopowych operacji jednoczasowej, niskotemperaturowej elektrokoagulacji-plastyki jądra miażdżystego dysku międzykręgowego z usuwaniem mechanicznym jądra miażdżystego i modelowaniem przy pomocy termokoagulacji pierścienia włoknistego jądra miażdżystego. Igły do denerwacji i zestawy jednorazowe do operacji dysków międzykręgowych obsługiwane przez to samo urządzenie- generator prądów wysokiej częstotliwości 1,7 - 4MHz i temperaturze do 40 st. C. Na czas umowy dostawca użycza nieodpłatnie urządzenie - generator prądów wysokiej częstotliwości do elektrod i zestawów jednorazowych do operacji dysków międzykręgowych

a) Elektrody do denerwacji - termolezji - 30 sztuk

b) Jednorazowe zestawy do przezskórnych małoinwazyjnych operacji dysków międzykręgowych - 10 zestawów

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 25 wynosi 650.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 26

Lot nº: 26
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Personalizowany system stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa ze stabilizacją krzyżowo - biodrową, z możliwością mocowania na kości krzyżowej za pomocą płytki przytwierdzanej 2 śrubami dwukoro -wymi na poziomie S1 i S2 - system wprowadzany od góry, pozwalający na łączenie śrub z prętem w pewnej odległości od kręgosłupa, umożliwiający korekcję 3D wykonywaną poprzez progresywne rozłożenie nacisków na wszystkich zaczepach przy pomocy techniki jednoczesnego przesunięcia na 2 prętach, pręty nisko osadzone przy kręgosłupie. System z możliwością zamówienia pręta spersonalizowanego w oparciu o balans sagitalny kręgosłupa, implanty tytanowe 1. poliaksjalne śruby transpedikularne krzyżowe z blokerami dł. 35 – 45 mm- 20 szt.

2. poliaksjalne śruby transpedikularne lędźwiowe z blokerami dł. 40 – 60 mm- 100 szt.

3. poliaksjalne śruby transpedikularne piersiowe z blokerami dł. 30 – 45 mm – 30 szt.

4. poliaksjalne śruby biodrowe śr.7,5 - 8,5 mm, dł. 70 – 100 mm z blokerami – 30 szt.

5. pręty podłużne dł. 40 – 340 mm- 30 szt.

6. łączniki śruby przeznasadowej z prętem standardowe, offsetowe, zagięte – 140 szt.

7. łączniki śruby biodrowej z prętem prawostronne, lewostronne i neutralne z blokerami dł. 20 - 60 mm – 30 szt.

8. śruby dwukorowe do płytek krzyżowych dł.25 – 60 mm o średnicy 6,5 do 7,5 mm – 16 szt.

9. płytki krzyżowe prawostronne i lewostronne z nakładką - 8 szt.

10. łączniki krzyżowo-biodrowe prawostronne i lewostronne z blokerami – 8 szt.

11. śruby krzyżowo-biodrowe dł. 65 – 95 mm - 4 szt.

12. łącznik poprzeczny prętów dł. 22 – 62 mm- 14 szt.

13. łącznik prętów do przedłużania stabilizatora – 10 szt.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 26 wynosi 2100.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 27

Lot nº: 27
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Akcesoria do kostnego noża ultradźwiękowego BoneScalpel model BCM-SY firmy Misonix zgodnie z wcześniej złożoną specyfikacją- pismo LSNC/2120//4/17 z dn.06.07.2017 r.

— skalpel kostny (nr katalog.;MXB-20, MXB-B1, MXB-25, MXB-MIS-20LCRS), mikro shaver haczykowaty (nr katalog.; MXB-S1), shaver diamentowy (nr katalog.; MXB-S3) - 30 szt,

— zestaw drenażu płuczącego – 35 szt.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 27 wynosi 600.00 złotych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 28

Lot nº: 28
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description des prestations:

Wiertła, frezy, trepany do rękojeści do posiadanych rękojeści Elan E firmy Aesculap

a) trepany (perforatory czaszki automatyczne) o trójkątnej końcówce do mocowania w uchwycie szczękowym GB104R, GB105R:

O średnicy części perforującej 9/12 mm – 2 szt.

O średnicy części perforującej 12/15 mm – 2 szt.

b) wiertła proste "twist dril" o średnicy końca do mocowania do rękojeści GD455R, GD456R,GD465, GD466, GD450R równej 2,35 mm i średnicy części roboczej 1,4–2,7 mm i długości roboczej 28 - 37 mm – 10 szt.

c)frezy typu "różyczka" o średnicy końca do mocowania do rękojeści (typy jak w punkcie b.) 2,35 mm, średnicy "główki" roboczej: - 3,1 – 3,5 mm, 4 mm, 6 mm i dł. 7 cm. - 20 szt.

— 1,8 – 2,3 mm, 3,1 - 3,5 mm, 4 mm, 5 mm i dł. 9,5 cm – 20 szt.

d) frezy diamentowe o średnicy końca do mocowania do rękojeści(typy jak w punkcie b.) 2,35 mm i średnicy "główki"roboczej:

— 3,1 – 3,5 mm, 4 mm, 6 mm i dł. 7 cm. - 20 szt,

— 1,8 – 2,3 mm, 3,1 – 3,5 mm, 4 mm, 5 mm i dł. 9,5 cm – 30 szt.

e) frez stożkowy o średnicy końca do mocowania do rękojeści (typy jak w punkcie b.) 2,35 mm

— średnicy części roboczej 4 mm, 5 mm, 6 mm i dł. 7 cm. - 10 szt,

— średnicy części roboczej 4 mm, 5 mm i dł. 9,5 cm. - 20 szt.

f) frez stożkowy diamentowy o średnicy końca do mocowania do rękojeści GD455R, GD465, GD450R równej 2,35 mm

— średnicy części roboczej 7 mm i dł. 7 cm. - 20 szt.

g) frez walcowaty o średnicy końca do mocowania do rękojeści GD456R równej 2,35 mm i średnicy "główki" roboczej 5mm i dł. 9,5 cm – 10 szt.

h) frez tnący do kraniotomu GB 265 – 30 szt.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 28 wynosi 500.00 złotych.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Kupujący będzie określał odrębnymi zleceniami na piśmie lub za pośrednictwem faksu, asortyment i ilości zapotrzebowanego przedmiotu umowy. Płatności za wykonanie części dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu 60 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Sprzedającego podane w fakturze na dostawę. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko transportu. Sprzedający będzie rozpatrywał reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Niewypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m. in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 31/12/2019
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 31/12/2019
Heure locale: 12:00
Lieu:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22 - 400 Zamość - pok.210.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1) Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według załączonego wzoru - integralnej części SIWZ)

2) Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na str. 20 i zawierająca wszystkie elementy, informacje, o których w nim mowa.

Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w punktach 1 - 2 spowoduje odrzucenie oferty jako nie odpowiadającej treści SIWZ.

Wymagane przez zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom – dokumenty są składane na wezwanie Zamawiającego skierowane do wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej:

1) Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia.

2) Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń, które są wymienione w SIWZ na str. 11, 12, 13. Dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
25/11/2019