Dodávky - 565891-2019

29/11/2019    S231

Poľsko-Zamość: Chirurgické implantáty

2019/S 231-565891

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Poštová adresa: al. Jana Pawła II 10
Mesto/obec: Zamość
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
PSČ: 22-400
Štát: Poľsko
Kontaktná osoba: mgr Jolanta Chwaleba - Lewczuk
E-mail: jchwaleba@szpital.zam.pl
Telefón: +48 846773329
Fax: +48 846386669

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.szpital.zam.pl

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: www.szpital.zam.pl
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dostawa środków technicznych neurochirurgicznych

Referenčné číslo: AG.ZP.3320.82.19
II.1.2)Hlavný kód CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dostawa środków technicznych neurochirurgicznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 28 zadań (części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 1

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Akcesoria do posiadanego systemu stereotaktycznego CRW precision ARC firmy Integra Neurosciences:

— jednorazowa igła do biopsji stereotaktycznej Nashold - pakowane po 5 szt., 4 opakowania.

(razem 20 szt.)

— jednorazowe śruby do pierścienia ramy stereotaktycznej stosowane do mocowania ramy do

Głowy pacjenta na ostro, przystosowane do wykonywania badań KT oraz MR, 10 kompletów

Zawierających pakowane po 2 szt. (razem 20 szt.).

— sterylna osłona - obłożenie do ramy - Apuzzo, 2 opakowania po 10 szt. (razem 20 szt.)

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 1 wynosi 335.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 2

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Klatki międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego kręgosłupa typu z dostępu TLIF oraz PLIF

Tytanowe implanty do odcinka lędźwiowego (technologia wykonania implantu z proszku tytanu). Dwa typy implantów umożliwiające wszczepienie techniką PLIF oraz TLIF. Wszczepy o specjalnej kratowej przestrzennej strukturze zapewniające doskonałe warunki do przerostu kostnego. Implanty do techniki PLIF o powierzchniach górnej i dolnej implantu wyposażonych w odpowiednio wyprofilowane karby zabezpieczające implant przed wysuwaniem lub dyslokacją z przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami. Typoszereg rozmiarowy w zakresie długości 22 mm, 25 mm, 28 mm, wysokości od 6 do 11 mm stopniowane co 1 mm. Implanty do techniki TLIF o powierzchniach górnej i dolnej implantu wyposażonych w odpowiednio wyprofilowane prowadnice-płozy, umożliwiające samo-naprowadzanie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. Typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 7 do 17 mm, co 1 mm oraz w trzech rozmiarach długości 25, 30 i 35 mm dopasowany do lordozy lędźwiowej. Komplet: 2 czopy PLIF lub 1 czop TLIF, 6 kompletów o różnych rozmiarach przekroju poprzecznego klatki w „banku". Całość zamówienia - 20 szt. klatek.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 2 wynosi 295.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 3

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Stabilizacja lędźwiowa międzytrzonowa czopami obrotowymi. Implanty wykonane z stopu tytanu. Stabilizacja międzytrzonowa w oparciu o czopy prostokątne -obracane, rotacja o 90 stopni. Implanty ażurowe, puste w środku dla zapewnienia przerostu kostnego. Na zewnętrznych powierzchniach implanty posiadające zęby umożliwiające zacięcie i zablokowanie w przestrzeni międzytrzonowej. Wprowadzanie implantu płaską powierzchnią, obrót w przestrzeni i wykonanie dystrakcji lędźwiowej. Dwa implanty na jeden poziom. Implanty dostępne w zakresie wysokości 6 – 11 mm ze skokiem co 1 mm. Długość 24 mm. Komplet: 2 czopy międzytrzonowe. Całość zamówienia – 20 szt.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 3 wynosi 120.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 4

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Płytki przednie tytanowe do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa

Implanty tytanowe, mocowane dwiema śrubami do każdego z trzonów kręgów z możliwością wielokierunkowego ustawienia śruby w stosunku do płyty. Płyty tytanowe do stabilizacji jedno i wielosegmentarnej w zakresie od 25 – 110 mm, ze skokiem co 2,5 mm. Płyta dostosowana do anatomii kręgosłupa szyjnego o szerokości do 19 mm i grubości nie przekraczającej 2,5 mm wraz z blokadą. Możliwość doprofilowania płytki śródoperacyjnie. Implant posiadający centralny otwór umożliwiający połączenie z protezą albo przeszczepem kostnym za pomocą wkrętu. Śruby szyjne z możliwością wielokierunkowego ustawienia w stosunku do płyty. Dwie śruby jednocześnie blokowane z płytą poprzez obrót elementu blokującego o 90 stopni. Śruby jednokorówkowe, samotnące o różnych rozmiarach długości i średnicy, wymagane 3 średnice śrub w zakresie 3,5 – 4,5 mm i długości w zakresie 14 – 20 mm;

1. do jednego segmentu kręgosłupa w „banku" - 2 szt.

2. do dwóch segmentów kręgosłupa w „banku" - 2 szt.

3. do trzech segmentów kręgosłupa w „banku" - 2 szt.

4. do czterech segmentów kręgosłupa w „banku"- 2 szt.

5. do pięciu segmentów kręgosłupa w „banku”- 2 szt.

Całość zamówienia - 16 szt.

5. śruby do mocowania płytek w czterech rozmiarach długości (12 - 20 mm), w „banku" – 20 szt. Całość zamówienia - 60 szt.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 4 wynosi 250.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 5

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Klatka międzytrzonowa do kręgosłupa szyjnego. Wsuwana proteza dysku szyjnego z materiału PEEK. Proteza dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Implant musi posiadać karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją. Implant wyposażony w 4 kolce tytanowe na powierzchni górnej i 4 kolce na powierzchni dolnej implantu, pełniące jednocześnie rolę znaczników radiologicznych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie pomiędzy trzonami. Protezy w trzech rodzajach wykonania: z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe. Każdy z rodzajów wykonania dostępny w co najmniej dwóch wielkościach (szerokości i głębokości implantu). Wszystkie implanty w pełnym typoszeregu wymiarowym od 4 do 10 mm co 1 mm.

Komplet: 1 implant na 1 przestrzeń międzytrzonową, 5 rozmiarów implantu, w „banku"- 8 szt. Całość zamówienia - 50 szt.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 5 wynosi 465.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 6

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Protezy trzonu odcinka szyjnego, materiał: PEEK oraz Tytan

Implanty służące do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego. Dwa rodzaje protez: z polimeru PEEK oraz ze stopu tytanu. Protezy wykonane z polimeru PEEK o wymiarach szerokość 14 mm, głębokość 12 mm, w zakresie wysokości od 16 do 50 mm ze skokiem co 2 mm. Proteza wyposażona w dodatkowe 4 kolce tytanowe na górnej i dolnej powierzchni celem zakleszczenia pomiędzy blaszkami granicznymi trzonów, zabezpieczające przeszczep przed wysuwaniem. Proteza pusta w środku z możliwością wypełnienia kością autogenną lub sztucznym substytutem kości. Profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. W środku protezy ruchomy element umożliwiający umocowanie płytki szyjnej za pomocą wkrętu. Protezy wykonane ze stopu tytanu (technologia wykonania implantu z proszku tytanu) dopasowane anatomicznie do kształtu kręgu o wymiarach szerokość 14 mm, głębokość 12 mm, wysokość od 16 do 50 mm ze skokiem co 2 mm. Wszczepy o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego w zakresie do 65-70 % wypełniającego przestrzeń implantu. Profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. Proteza wyposażona w centralny otwór do współpracy z narzędziem implantacyjnym oraz do połączenia z płytką szyjną. Całość zamówienia – 5 szt.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 6 wynosi 100.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 7

Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Proteza tytanowa trzonowa - Proteza trzonu odcinka szyjnego w postaci perforowanego walca. Możliwość wypełnienia gruzem kostnym lub substytutem kości. Typoszereg rozmiarowy, 2 średnice protezy: Ø10, 12 mm w zakresie długość: od 15 – 60 mm ze skokiem co 2,5 mm umożliwiającym odpowiedni dobór protezy do zresekowanej powierzchni bez konieczności jej przycinania. W „banku" - 6 szt. o 6 różnych wysokościach. Całość zamówienia - 10 szt.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 7 wynosi 300.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 8

Časť č.: 8
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

System dostępowych retraktorów mózgowych. System wykorzystywany w celu optymalizacji procedur neurochirurgicznych, zminimalizowania inwazyjności zabiegu. Zapewnienia dostęp i pełną widoczność pola operacyjnego podczas operacji mózgu i kręgosłupa. System dwuelementowy: złożony w elementu wprowadzającego (z gniazdem dla pointera neuronawigacji) oraz kanału roboczego (o eliptycznym kształcie). System wykonany z poliwęglanu, całkowicie nieprzywierający, przezroczysty. Dostępny w rozmiarach, wg - w trzech różnych długościach kanału roboczego: 3cm, 5cm, 7cm - w czterech różnych szerokościach: 12 mm, 17 mm, 21 mm, 28 mm - w czterech różnych długościach: 8 mm, 11 mm, 15 mm, 20 mm. Kanał roboczy o eliptycznym kształcie, przystosowany do współpracy z nawigacją neurochirurgiczną, zawiera uchwyt mocujący do połączenia z systemem rozwieracza typu m.in. Leyla, Mayfield, produkt jednorazowego użytku, pakowany indywidualnie, dostarczany w formie sterylnej.

Całość zamówienia 10 szt., do swobodnego wyboru z dostępnych rozmiarów.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 8 wynosi 180.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 9

Časť č.: 9
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Zestaw do przezskórnej rekonstrukcji wysokości trzonu kręgu (kyfoplastyki) kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego

Zestaw obejmuje jednorazowy, owalny, tytanowy implant rozprężalny do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w średnicach 4.2, 5.0, 5.6 mm osadzony fabrycznie w sterylnych, jednorazowych podajnikach, nie wymagający montażu przed założeniem, cement kostny zawierający sterylne urządzenie mieszająco- podające z mechanizmem tłokowym (2 szt. w zestawie), cement o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji po wymieszaniu, cement z kontrastem, nieprzezierny dla promieni rtg, w zestawie 2 igły do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera, 1 kaniulowane wiertło z zamocowana kaniulą roboczą, druga kaniula robocza do drugiej nasady, 1 sterylny przymiar implantu, 2 szt. podajnika cementu z trokarem do wprowadzania cementu, (w zestawie 1 szt. cementu, 1 mieszalnik). Całość zamówienia 5 kompletów, w banku 3 komplety każdego rozmiaru.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 9 wynosi 460.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 10

Časť č.: 10
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Zestaw jednorazowy do wertebroplastyki za pomocą cementu kostnego o wysokiej lepkości i gęstości. Zestaw obejmuje sterylne urządzenie mieszająco - podające pozwalające na wymieszanie składników w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu ludzkiego, a po wymieszaniu napełnienie cementem podajnika, a następnie trzonu kręgu z tego samego urządzenia. Podajnik o pojemności 10ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. Jeden pełny obrót dostarcza 0,4 cm szeć. cementu. W zestawie giętki przewód łączący podajnik z igłą, dł. ok. 40 cm zabezpieczający przed bezpośrednim działaniem promieni rtg. Możliwość wyboru różnych średnic igieł do podawania cementu (min. 3), różnych długości (min. 2) oraz różnych kształtów ostrzy; centralnie i jednostronnie ścięte. Cement o konsystencji pasty do zębów zaraz po zmieszaniu, zawierający środek cieniujący (30 % siarczan baru) oraz hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 minut po wymieszaniu składników. W skład kompletu wchodzi urządzenie mieszająco - podające z cementem kostnym min. 20 g - 1szt., igła kostna – 2 szt.

W „banku" - 2 komplety zestawów + 6 dodatkowych igieł.

Zamówienie - 30 zestawów + 60 dodatkowych igieł do podawania cementu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 10 wynosi 810.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 11

Časť č.: 11
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Syntetyczny substytut kości do wypełniania wszczepów i ubytków kostnych w kręgosłupie, granulat o średnicy ok. 1 - 2 milimetra, pojedyńcze opakowanie granulatu o pojemności 1 - 1,5 centymetra sześciennego - 80 szt.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 11 wynosi 300.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 12

Časť č.: 12
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Klipsy (tytanowe) do operacji malformacji naczyń mózgowych typu Yasargil - 40 sztuk;

1. Klipsy tętniakowe stałe mini

2. Klipsy tętniakowe stałe standardowe

3. Klipsy tętniakowe stałe „okienkowe" – (okienko na tętnicę)

Klipsy we wszystkich dostępnych rozmiarach (dotyczy pozycji 1 – 3).

Na czas trwania umowy mają być dostarczone po dwa różne typy aplikatorów do klipsów standardowych i mini.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 12 wynosi 360.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 13

Časť č.: 13
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Klipsy (tytanowe) do operacji malformacji naczyń mózgowych typu L- 40 sztuk

1. Klipsy tętniakowe stałe mini

2. Klipsy tętniakowe stałe standardowe

3. Klipsy tętniakowe stałe „okienkowe" – (okienko na tętnicę)

Klipsy we wszystkich dostępnych rozmiarach (dotyczy pozycji 1 – 3).

Na czas trwania umowy mają być dostarczone po dwa różne typy aplikatorów do klipsów standardowych i mini.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 13 wynosi 360.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 14

Časť č.: 14
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Układy drenujące płyn mózgowo - rdzeniowy zewnętrzne:

1. Drenaż komorowy zewnętrzny zamówienie - 25 szt.

2. Drenaż lędźwiowy zewnętrzny zamówienie - 20 szt.

3. Worki wymienne do drenaży zamówienie - 3 komplety.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 14 wynosi 175.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 15

Časť č.: 15
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Układy zastawkowe wodogłowiowe nieregulowalne z mechanizmem antysyfonowym

1. Zastawka Pudenz'a średniociśnieniowa - komplet z drenami, zamówienie - 2 komplety,

2. Zastawka średniociśnieniowa niskoprofilowa - komplet z drenami, zamówienie - 2 komplety.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 15 wynosi 160.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 16

Časť č.: 16
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Zastawka wodogłowiowa programowalna ze zbiorniczkiem oraz mechanizmem antysyfonowym - komplet z drenami, zamówienie - 10 kompletów.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 16 wynosi 410.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 17

Časť č.: 17
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Akcesoria zastawkowe.

1. Dren otrzewnowy niskociśnieniowy, zamówienie - 5 szt.

2. Dren przedsionkowy niskociśnieniowy, zamówienie - 2 szt.

3. Dren komorowy, zamówienie - 10 szt.

4. Łącznik prosty do drenów, zamówienie – 5 szt.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 17 wynosi 100.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 18

Časť č.: 18
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Niemetalowe płytki do uzupełnień ubytków czaszki w trzech różnych rozmiarach po 3 szt. każdego rozmiaru.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 18 wynosi 150.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 19

Časť č.: 19
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Frezy do wiertarki Midas

1. Jednorazowe, sterylne frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic F2/8TA23, F2/8TA23S, F3/9TA30 - 100 szt.

2. Jednorazowe, sterylne frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic 8TD156, 8TDXX - 50 szt.

3. Jednorazowe, sterylne frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic 10 BAXXD, 10BA10D, 10BA20D, 10BA30D, 108A40D, 108A50D, 7BA20D, 7 BA30D, 7BA60D – 75 szt.

4. Jednorazowe, sterylne frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic 10CY40BR - 50 szt.

5. Jednorazowe, sterylne frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic 10BA10-MN, 10 BAXX, 10BA10, 10BA20, 10BA30, 10BA40, 10BA50, 7BA20, 7BA30, 7BA60 – 50 szt.

6. Jednorazowe, sterylne frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic, długa stopka, F3/9TA30- 25 szt.

7. Frezy do wiertarki Midas firmy Medtronic do nasadki teleskopowej TT14A, T14MH25, T14MH30D, T14BA20, T14BA30, T14BA40 – 30 szt.

8. Wielorazowe trepany do wiertła Midas firmy Medtronic o końcówce do mocowania t. Hudson do nasadki trepanu ADO3 o średnicy części perforującej 9/12 mm, średnicy części perforującej 12/15mm – 6 szt.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 19 wynosi 1750.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 20

Časť č.: 20
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Implanty tytanowe do przezskórnej przeznasadowej stabilizacji odcinka lędźwiowo - krzyżowego i piersiowego kręgosłupa oraz implanty tytanowe do stabilizacji przeznasadowej kregosłupa piersiowego i lędźwiowo - krzyżowego „na otwarto”- system kompatybilny z system do operacji stabilizacji przeznasadowej przeskórnej

1.Śruby transpedikularne z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący - ostry na stożku. Śruby kaniulowane, oraz śruby perforowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie znajdujące się pod kątem 120 st. względem siebie) umożliwiające podanie cementu kostnego stosowane wymiennie ze zwykłymi śrubami; śruby przeznasadowe wieloosiowe (dostępne także monoaksjalne). Śruby w technice przezskórnej wprowadzane po drucie Kirschnera nitinolowym i stalowym, z końcówką zaostrzoną lub tępą. Śruby w technice przezskórnej z integralnymi łopatkami o dł. 70 i 110 mm, posiadające gwint redukcyjny, z blokerem jednoelementowym z gwintem trapezowym; śruby krzyżowe, lędźwiowe, piersiowe dł. od 30 do 60 mm w „banku" - po 12 szt. do każdego odcinka, zamówienie - 160 szt.

2. Pręty stabilizujące, dostępne także z materiału CoCr o 5 różnych długościach po 2 szt. w „banku" - 10 szt., zamówienie - 50 szt.

3. Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe - po 2 szt. w banku, zamówienie – 6 szt.

4. Śruby biodrowe poliaksjalne z blokerami średnicy 6.5 – 10.5 mm ze stopniowaniem co 0.5 mm, długości 40 – 100 mm ze stopniowaniem co 5 mm, ilość w banku po 2 szt. każdego rozmiaru, zamówiona ilość 10 szt.

5. Łączniki krzyżowo-biodrowe prawostronne i lewostronne z blokerami – 8 szt.

6. Igły naprowadzające przeznasadowe z trokarem- min. 3 średnice, 2 długości, 2 kształty ostrzy(ścięte jednostronnie i stożkowe) - w banku – 10 szt., całość zamówienia - 100 szt.

7. Drut Kirschnera – 10 szt.

W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający dostęp do dysku oraz narzędzia do wielopoziomowej kompresji i dystrakcji

System „na otwarto”

8. Śruby transpedikularne tulipanowe (w tym repozycyjne), z kompletem blokera, jedno- i wieloosiowe, z gwintem na całej długości i stożkowym rdzeniem, Śruby w zakresie średnic 5-5.5 mm, 6.0 – 6.5 mm, 7.0 - 7.5 mm oraz w zakresie długości 30 – 65 mm ze stopniowaniem co 5 mm. Średnica łba śruby wraz z blokerem poniżej 12 mm. Wysokość łba śruby wystająca ponad pręt poniżej 5 mm. Monolityczny bloker z gwintem stożkowym uniemożliwiającym rozchylanie się ramion śruby.

W banku 8 śrub średnicy 7 - 7.5 mm i po 10 śrub średnicy 5 - 5.5 mm, 14 śrub o średnicy 6 - 6.5 mm, zamówienie – 100 szt.

3. Pręty stabilizujące o 5 różnych długościach po 2 szt. w „banku" - 10 szt., zamówienie – 30 szt.

4. Łącza poprzeczne - komplet o dł. 50 - 70 mm, w „banku" - 2 komplety, zamówienie -10 kompletów.

5. Śruby biodrowe poliaksjalne z blokerami średnicy 6 - 7.5 mm ze stopniowaniem co 0.5 mm, długości 70 – 90 mm ze stopniowaniem co 5 mm, ilość w banku po 2 szt. każdego rozmiaru, zamówienie ilość 8 szt.

6. Łączniki krzyżowo - biodrowe prawostronne i lewostronne z blokerami - 8 szt.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 20 wynosi 3800.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 21

Časť č.: 21
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Proteza ruchoma dysku szyjnego zawierająca elastyczną protezę jądra miażdżystego i pierścienia włóknistego, z tytanowymi elementami przylegającymi do powierzchni sąsiadujących trzonów kręgów, umożliwiająca ruchy kompresyjne i dekompresyjne, zakładana jednoetapowo, możliwa do wielopoziomowego implantowania w banku 4 sztuki protez o różnych rozmiarach wysokości rozpoczynających się od 5 mm, zamówienie 15 sztuk.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 21 wynosi 810.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 22

Časť č.: 22
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Dynamiczny stabilizator międzytrzonowy szyjny wykonany z tytanu, w formie metalowej siatki z kolcami uniemożliwiającymi przemieszczenie się implantu, implant pusty w środku bez dodatkowych rusztowań, z zachowaną sprężystością górnej i dolnej powierzchni implantu, o różnych nachyleniach powierzchni stycznych implantu do trzonów, różnych wysokościach i rozmiarach poziomych implantów - 10 implantów o różnych rozmiarach.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 22 wynosi 170.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 23

Časť č.: 23
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Elastyczna proteza jądra miażdżystego dysku międzykręgowego implantowana małoinwazyjną metodą przezskórną. Implant wykonany na bazie kopolimerów multiblokowych bez dodatku alkoholu, po zaimplantowaniu zwiększający swoją objętość samoczynnie przez absorbcję wody. Implanty w różnych rozmiarach - 12 sterylnie pakowanych kompletów gotowych do pełnej implantacji (implant, igła, podajnik).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 23 wynosi 600.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 24

Časť č.: 24
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Klamra szyjna kompresyjna – tytanowy stabilizator klatki międzytrzonowej w odcinku szyjnym kręgosłupa zapewniający kompresję przestrzeni międzykręgowej, z ramionami karbowanymi na całej długości wewnętrznej celem przeciwdziałania wysuwaniu się implantu. Pojedyńcza klamra do jednego segmentu kręgosłupa, 2 różne wysokości i głębokości klamry.

W banku 4 klamry różnych rozmiarów, całość zamówienia 10 klamer.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 24 wynosi 140.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 25

Časť č.: 25
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Elektrody do przezskórnych zabiegów denerwacji-termolezji niskotemperaturowej prądami wysokiej częstotliwości oraz jednorazowe (bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi) zestawy do przezskórnych, małoinwazyjnych, endoskopowych operacji jednoczasowej, niskotemperaturowej elektrokoagulacji-plastyki jądra miażdżystego dysku międzykręgowego z usuwaniem mechanicznym jądra miażdżystego i modelowaniem przy pomocy termokoagulacji pierścienia włoknistego jądra miażdżystego. Igły do denerwacji i zestawy jednorazowe do operacji dysków międzykręgowych obsługiwane przez to samo urządzenie- generator prądów wysokiej częstotliwości 1,7 - 4MHz i temperaturze do 40 st. C. Na czas umowy dostawca użycza nieodpłatnie urządzenie - generator prądów wysokiej częstotliwości do elektrod i zestawów jednorazowych do operacji dysków międzykręgowych

a) Elektrody do denerwacji - termolezji - 30 sztuk

b) Jednorazowe zestawy do przezskórnych małoinwazyjnych operacji dysków międzykręgowych - 10 zestawów

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 25 wynosi 650.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 26

Časť č.: 26
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Personalizowany system stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa ze stabilizacją krzyżowo - biodrową, z możliwością mocowania na kości krzyżowej za pomocą płytki przytwierdzanej 2 śrubami dwukoro -wymi na poziomie S1 i S2 - system wprowadzany od góry, pozwalający na łączenie śrub z prętem w pewnej odległości od kręgosłupa, umożliwiający korekcję 3D wykonywaną poprzez progresywne rozłożenie nacisków na wszystkich zaczepach przy pomocy techniki jednoczesnego przesunięcia na 2 prętach, pręty nisko osadzone przy kręgosłupie. System z możliwością zamówienia pręta spersonalizowanego w oparciu o balans sagitalny kręgosłupa, implanty tytanowe 1. poliaksjalne śruby transpedikularne krzyżowe z blokerami dł. 35 – 45 mm- 20 szt.

2. poliaksjalne śruby transpedikularne lędźwiowe z blokerami dł. 40 – 60 mm- 100 szt.

3. poliaksjalne śruby transpedikularne piersiowe z blokerami dł. 30 – 45 mm – 30 szt.

4. poliaksjalne śruby biodrowe śr.7,5 - 8,5 mm, dł. 70 – 100 mm z blokerami – 30 szt.

5. pręty podłużne dł. 40 – 340 mm- 30 szt.

6. łączniki śruby przeznasadowej z prętem standardowe, offsetowe, zagięte – 140 szt.

7. łączniki śruby biodrowej z prętem prawostronne, lewostronne i neutralne z blokerami dł. 20 - 60 mm – 30 szt.

8. śruby dwukorowe do płytek krzyżowych dł.25 – 60 mm o średnicy 6,5 do 7,5 mm – 16 szt.

9. płytki krzyżowe prawostronne i lewostronne z nakładką - 8 szt.

10. łączniki krzyżowo-biodrowe prawostronne i lewostronne z blokerami – 8 szt.

11. śruby krzyżowo-biodrowe dł. 65 – 95 mm - 4 szt.

12. łącznik poprzeczny prętów dł. 22 – 62 mm- 14 szt.

13. łącznik prętów do przedłużania stabilizatora – 10 szt.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 26 wynosi 2100.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 27

Časť č.: 27
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Akcesoria do kostnego noża ultradźwiękowego BoneScalpel model BCM-SY firmy Misonix zgodnie z wcześniej złożoną specyfikacją- pismo LSNC/2120//4/17 z dn.06.07.2017 r.

— skalpel kostny (nr katalog.;MXB-20, MXB-B1, MXB-25, MXB-MIS-20LCRS), mikro shaver haczykowaty (nr katalog.; MXB-S1), shaver diamentowy (nr katalog.; MXB-S3) - 30 szt,

— zestaw drenażu płuczącego – 35 szt.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 27 wynosi 600.00 złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zadanie 28

Časť č.: 28
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis obstarávania:

Wiertła, frezy, trepany do rękojeści do posiadanych rękojeści Elan E firmy Aesculap

a) trepany (perforatory czaszki automatyczne) o trójkątnej końcówce do mocowania w uchwycie szczękowym GB104R, GB105R:

O średnicy części perforującej 9/12 mm – 2 szt.

O średnicy części perforującej 12/15 mm – 2 szt.

b) wiertła proste "twist dril" o średnicy końca do mocowania do rękojeści GD455R, GD456R,GD465, GD466, GD450R równej 2,35 mm i średnicy części roboczej 1,4–2,7 mm i długości roboczej 28 - 37 mm – 10 szt.

c)frezy typu "różyczka" o średnicy końca do mocowania do rękojeści (typy jak w punkcie b.) 2,35 mm, średnicy "główki" roboczej: - 3,1 – 3,5 mm, 4 mm, 6 mm i dł. 7 cm. - 20 szt.

— 1,8 – 2,3 mm, 3,1 - 3,5 mm, 4 mm, 5 mm i dł. 9,5 cm – 20 szt.

d) frezy diamentowe o średnicy końca do mocowania do rękojeści(typy jak w punkcie b.) 2,35 mm i średnicy "główki"roboczej:

— 3,1 – 3,5 mm, 4 mm, 6 mm i dł. 7 cm. - 20 szt,

— 1,8 – 2,3 mm, 3,1 – 3,5 mm, 4 mm, 5 mm i dł. 9,5 cm – 30 szt.

e) frez stożkowy o średnicy końca do mocowania do rękojeści (typy jak w punkcie b.) 2,35 mm

— średnicy części roboczej 4 mm, 5 mm, 6 mm i dł. 7 cm. - 10 szt,

— średnicy części roboczej 4 mm, 5 mm i dł. 9,5 cm. - 20 szt.

f) frez stożkowy diamentowy o średnicy końca do mocowania do rękojeści GD455R, GD465, GD450R równej 2,35 mm

— średnicy części roboczej 7 mm i dł. 7 cm. - 20 szt.

g) frez walcowaty o średnicy końca do mocowania do rękojeści GD456R równej 2,35 mm i średnicy "główki" roboczej 5mm i dł. 9,5 cm – 10 szt.

h) frez tnący do kraniotomu GB 265 – 30 szt.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 450.00 złotych za całość przedmiotu zamówienia. Wadium dla zadania 28 wynosi 500.00 złotych.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Kupujący będzie określał odrębnymi zleceniami na piśmie lub za pośrednictwem faksu, asortyment i ilości zapotrzebowanego przedmiotu umowy. Płatności za wykonanie części dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu 60 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Sprzedającego podane w fakturze na dostawę. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko transportu. Sprzedający będzie rozpatrywał reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Niewypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m. in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/12/2019
Miestny čas: 11:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Poľština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 31/12/2019
Miestny čas: 12:00
Miesto:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22 - 400 Zamość - pok.210.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1) Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według załączonego wzoru - integralnej części SIWZ)

2) Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na str. 20 i zawierająca wszystkie elementy, informacje, o których w nim mowa.

Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w punktach 1 - 2 spowoduje odrzucenie oferty jako nie odpowiadającej treści SIWZ.

Wymagane przez zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom – dokumenty są składane na wezwanie Zamawiającego skierowane do wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej:

1) Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia.

2) Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń, które są wymienione w SIWZ na str. 11, 12, 13. Dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Poštová adresa: ul. Postępu 17 a
Mesto/obec: Warszawa
PSČ: 02-676
Štát: Poľsko
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefón: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetová adresa: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Krajowa Izba Odwoławcza
Poštová adresa: ul. Postępu 17a
Mesto/obec: Warszawa
PSČ: 02-676
Štát: Poľsko

Internetová adresa: www.uzp.gov.pl

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/11/2019