Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 565924-2019

Submission deadline has been amended by:  201701-2020
29/11/2019    S231

Polonia-Pabianice: Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad

2019/S 231-565924

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
Dirección postal: ul. Zamkowa 16
Localidad: Pabianice
Código NUTS: PL712 Łódzki
Código postal: 95-200
País: Polonia
Persona de contacto: Edyta Fila-Wyleżych – Urząd Miejski w Pabianicach
Correo electrónico: efila@um.pabianice.pl
Teléfono: +48 422254600
Fax: +48 422254669
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.bip.um.pabianice.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.bip.um.pabianice.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Inteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybuduj

Número de referencia: ZPK.271.18.2019
II.1.2)Código CPV principal
35120000 Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt 1.3 PFU oraz wybudowanie, instalację oraz uruchomienie do eksploatacji inteligentnego systemu transportowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) w zapisach dotyczących zadania nr 11 oraz zadania nr 15.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000 Trabajos de construcción
45300000 Trabajos de instalación en edificios
42965000 Equipo de procesamiento de la información
31644000 Registradores diversos de datos
32323500 Sistema de vigilancia por vídeo
48781000 Paquetes de software de gestión de sistemas
32562000 Cables de fibra óptica
34996000 Equipo de control, seguridad o señalización para carreteras
35261000 Paneles de información
35261100 Paneles indicadores de mensajes variables
32425000 Sistema de explotación de red
32520000 Equipo y cable de telecomunicaciones
32522000 Equipo de telecomunicaciones
32523000 Instalaciones de telecomunicaciones
32524000 Sistema de telecomunicaciones
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45311000 Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos
51610000 Servicios de instalación de ordenadores y de equipo para procesamiento de la información
72315200 Servicios de gestión de redes de datos
72317000 Servicios de almacenamiento de datos
72318000 Servicios de transmisión de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL712 Łódzki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Pabianice

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia to opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt 1.3 PFU oraz wybudowanie, instalację oraz uruchomienie do eksploatacji inteligentnego systemu transportowego, obejmującego:

a) zakup i instalację tablic dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z systemem ITS;

b) zaprojektowanie i przebudowę pomieszczenia w zajezdni autobusowej na potrzeby dyspozytorni ITS wraz z budową pomieszczenia serwerowni ITS;

c) zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego;

d) nową wersję portalu komunikacjapabianice.pl wraz z aplikacją mobilną.

Szczegółowy zakres opisany w literach od a) do d) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w rozdziale 4 ust. 4.1 pkt 2).

Należy zachować funkcjonowanie zajezdni przez cały okres robót.

Tam gdzie pojawia się lokalizacja Dworzec PKP, Zamawiający zastrzega możliwość jednostronnej zmiany lokalizacji na etapie realizacji umowy na przystanek Jana Pawła II / Wiejska (wiążąca decyzja do 31.5.2020 r.)

Dla portalu KomunikacjaPabianice.pl i aplikacji mobilnej zostały zapewnione standardy dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) z uwzględnieniem poziomu AA wymienione w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz ustawy z 4.4.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W system ITS należy włączyć 32 autobusy: 9 szt. Solaris Urbino 12 (własność MZK Pabianice Sp. z o.o.) z autokomputerami SRG3100P, nieobjęte systemem GPS (należy zapewnić transmisję GPS dla systemu ITS); 5 szt. Solaris Urbino 12 (własność Zamawiającego) z autokomputerami SRG4000P, nieobjęte systemem GPS (należy zapewnić transmisję GPS dla systemu ITS); 18 szt. Solaris Urbino 12 hybrid (własność Zamawiającego) z autokomputerami SRG6000P, z systemem GPS (należy uzyskać transmisję z zamontowanych GPS dla systemu ITS).

Należy zapewnić możliwość podłączenia do sieci światłowodowej ITS (umożliwienie wpięcia) 5 biletomatów stacjonarnych typu BS-206, które są na przystankach: Dworzec PKP, Kilińskiego/Zamkowa, Kilińskiego /SDH, Jana Pawła II/szpital, Grota Roweckiego/ Gryzla. Podłączenie urządzeń do sieci światłowodowej po stronie producenta biletomatów.

W ramach wdrożenia ITS należy uzupełnić utworzony system o dane rozkładowe na podstawie bazy danych od Zamawiającego (z oprogramowania AGC Busman 100 lub Municom.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 4 SIWZ oraz załączniku do SIWZ pn. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU). Zamawiający informuje, że dołączony PFU prezentuje szerszy zakres prac (biletomaty stacjonarne i mobilne – zadanie już zrealizowane, nie jest objęte niniejszym przetargiem). W ramach niniejszego postępowania obowiązują zapisy dotyczące Zadania nr 11 oraz Zadania nr 15.

Zamawiający informuje, że w ramach odrębnego projektu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” w latach 2020–2021 będzie budowana sieć światłowodowa z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej z monitoringiem wizyjnym, wzdłuż ulic Zamkowej i Warszawskiej w Pabianicach. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wpięcie tablic informacji pasażerskiej i kamer CCTV, realizowanych w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” do systemu, tworzonego w ramach tego postępowania. Oznacza to, że tworzony system powinien umożliwić zarządzanie tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej oraz kamerami monitoringu, realizowanymi w ramach tego projektu i projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. Połączenie obu sieci światłowodowych powinno nastąpić w rejonie skrzyżowania ulic Jana Kilińskiego i Zamkowej w Pabianicach.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) / Ponderación: 24 %
Criterio de calidad - Nombre: Wsparcie operatorskie w okresie gwarancji jakości (W) / Ponderación: 16 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

WND-RPLD.03.01.01-10-0003/17

II.2.14)Información adicional

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu, dostarczeniu, montażu i uruchomieniu systemu obejmującego min. 4 tablice zmiennej treści na przystankach autobusowych lub tramwajowych lub trolejbusowych lub kolejowych;

b) co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i adaptacji lub zaprojektowaniu i budowie centrum zarządzania ruchem w sektorze transportu, obejmującego:

— salę operatorów z minimum 1 stanowiskiem roboczym i ścianą wizyjną,

— serwerownię.

c) co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu, dostarczeniu, montażu i uruchomieniu systemu nadzoru wizyjnego, obejmującego:

— minimum 10 kamer nadzoru wizyjnego, w tym w terenie otwartym (poza obiektami kubaturowymi),

— dostawę sieciowych rejestratorów,

— wyposażenie centrum zarządzania/ monitoringu

d) co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu co najmniej 5 km kanalizacji teletechnicznej na potrzeby sieci światłowodowej.

Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia obejmującego realizację powyższych zakresów zamówień w ramach wspólnego zadania lub oddzielnie.

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:

a) min. 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika / koordynatora realizacji systemu;

b) min. 1 osobę do pełnienia funkcji specjalisty ds. oprogramowania i rozwiązań w technologii ITS;

c) min. 1 osobę do pełnienia funkcji specjalisty ds. systemów wizyjnych;

d) min. 1 osobę do pełnienia funkcji projektanta branży telekomunikacyjnej;

e) min. 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych;

f) min. 1 osobę do pełnienia funkcji projektanta branży elektrycznej;

g) min. 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych.

Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, wszystkie informacje dotyczące wymagań w zakresie zdolności zawodowej wobec wskazanych osób (doświadczenie, wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone) zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dokumentach składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności w rozdziale 6 ust. 6.2.3. ppkt 2 SIWZ.

Wykonawca w celu wykazania spełniania ww. warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946).

Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.

Określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, ze zm.) oraz akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. 2016 poz. 65).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

a) W zakresie warunku wskazanego w rozdziale 6.2.3 pkt 1 lit a) i c)

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6a do SIWZ;

b) W zakresie warunku wskazanego w rozdziale 6.2.3 pkt 1 lit b) i d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6b do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i realizację robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 90 000,00 PLN (słownie dziewięćdziesiąt tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych i prac montażowych oraz prac techniczno-obsługowych na etapie projektowania.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/01/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 02/03/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/01/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.1.2020 r. o godz. 12:00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, POLSKA, sala 4.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortal.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a potem zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca z ofertą (formularz ofertowy oraz formularz cenowy) składa oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi któraś z okoliczności, z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 8 SIWZ ust. 8.7.2 od litery a) do g) tj.:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności;

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów, że dokonano płatności tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp jest zobowiązany do przekazania mu oświadczenia o przynależności albo jej braku, do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tym ogłoszeniu, Zamawiający odsyła do pełnej informacji dotyczącej warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postępowania, wykazów oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu do rozdziału 6–8 SIWZ opublikowanego na stronie Zamawiającego.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów JEDZ oraz dokumentów wymienionych w pkt 8.7.2 SIWZ.

Klauzula informacyjna RODO – zasady ochrony danych osobowych opisane są w rozdziale 23 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp. Są to odwołanie i skarga do sądu i przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę przez naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują też organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej z własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym elektronicznym:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego) wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Dalsze informacje o wymaganych od Wykonawcy oświadczeniach lub dokumentach składanych dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 8.7.2 lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju gdzie Wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b–d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju gdzie Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.11 SIWZ stosuje się.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2 lit a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.10 lit.a) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich

Dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.11 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
26/11/2019