Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Dodávky - 565953-2019

Submission deadline has been amended by:  591726-2019
29/11/2019    S231    Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Dánsko-Aarhus: Chirurgické implantáty

2019/S 231-565953

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Region Midtjylland
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 29190925
Poštová adresa: Olof Palmes Allé 15
Mesto/obec: Aarhus N
Kód NUTS: DK04
PSČ: 8200
Štát: Dánsko
Kontaktná osoba: Jeanne Gauger
E-mail: Jeanne.Gauger@stab.rm.dk
Telefón: +45 78414541

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.udbud.rm.dk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Region Syddanmark
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 29190909
Poštová adresa: Damhaven 12
Mesto/obec: Vejle
Kód NUTS: DK03
PSČ: 7100
Štát: Dánsko
E-mail: kontakt@rsyd.dk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.regionsyddanmark.dk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=256002&B=REGIONMIDT
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=256002&B=REGIONMIDT
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

SCS – Spinal Cord Stimulator og DBS – Deep Brain Stimulator (1) (1)

Referenčné číslo: 1-23-4-101-8-18
II.1.2)Hlavný kód CPV
33184100
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

SCS – Spinal Cord Stimulator og DBS – Deep Brain Stimulator.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu časť
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

SCS – hovedkontrakt

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33100000
33140000
33182241
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
Kód NUTS: DK03
II.2.4)Opis obstarávania:

SCS Produktgrupperne omfatter følgende:

- Elektroder af forskellige typer og længder,

- Forlænger-elektroder af forskellige typer og længder,

- IPG, genopladelige og ikke-genopladelige,

- EPG,

- Fjernbetjening og oplader til IPG,

- Patient programmeringsenhed,

- Tilhørende produkter/reservedele nødvendige for at udføre operationen.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Region Syddanmark er med på option.

Konsignationslager er en option.

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

SCS – IPG

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33100000
33140000
33182241
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
Kód NUTS: DK03
II.2.4)Opis obstarávania:

SCS Produktgrupperne omfatter følgende:

- IPG, genopladelige og ikke-genopladelige,

- EPG,

- Fjernbetjening og oplader til IPG,

- Patient programmeringsenhed,

- Tilhørende produkter/reservedele nødvendige for at udføre operationen.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

DBS - hovedkontrakt

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33100000
33140000
33182241
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
Kód NUTS: DK03
II.2.4)Opis obstarávania:

DBS Produktgrupper omfatter følgende:

- Elektroder af forskellige typer og længder,

- Forlænger-elektroder af forskellige typer og længder,

- IPG, genopladelige og ikke-genopladelige,

- Fjernbetjening og oplader til IPG,

- Patient programmeringsenhed,

- Tilhørende produkter/reservedele nødvendige for at udføre operationen.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Der skal være 3 referencer inden for SCS og 3 inden for DBS. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af implantater og øvrigt udstyr angivet i tilbudslisten til et hospital. Det er herudover et minimumskrav, at der til referencerne er leveret for minimum 3 000 000 DKK ekskl. moms pr. år af de pågældende produkter.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Der skal være 3 referencer inden for SCS og 3 inden for DBS. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af implantater og øvrigt udstyr angivet i tilbudslisten til et hospital. Det er herudover et minimumskrav, at der til referencerne er leveret for minimum 3 000 000 DKK ekskl. moms pr. år af de pågældende produkter.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 121-296005
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/12/2019
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 19/06/2020
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 30/12/2019
Miestny čas: 12:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Klagenævnet for Udbud
Poštová adresa: Nævnenes Hus, Tolboden 2
Mesto/obec: Viborg
PSČ: 8800
Štát: Dánsko
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefón: +45 72405708

Internetová adresa: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Klagenævnet for Udbud
Poštová adresa: Nævnenes Hus, Tolboden 2
Mesto/obec: Viborg
PSČ: 8800
Štát: Dánsko
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefón: +45 72405708

Internetová adresa: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2019