Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 566024-2023

20/09/2023    S181

Nederland-Amsterdam: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2023/S 181-566024

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, directie Bijzondere Projecten
Nationaal identificatienummer: 56492684
Postadres: Entrada 600
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1114 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Wouter Groen
E-mail: ovah@amsterdam.nl
Telefoon: +31 202553000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.amsterdam.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/310239/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Via TenderNed.
Plaats: De Haag
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@TenderNed.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/310239/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: - Digitaal via www.tenderned.nl.
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomsten adviesdiensten MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam Haarlemmermeer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ten behoeve van de MIRT-verkenning dienen een groot en divers aantal studies en onderzoeken te worden uitgevoerd om te kunnen komen tot een bestuurlijk vastgestelde voorkeursbeslissing. Daarnaast omvat de opdracht het organiseren van (publieke) participatietrajecten, het betrekken van de omgeving tijdens het proces en communicatie. Voor een groot deel van de hiervoor beschreven werkzaamheden wenst de projectorganisatie een beroep te doen op de kennis, kunde en capaciteit van de markt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verkenning alternatieven

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verkenning van mogelijke oplossingsrichtingen doormiddel van het uitwerken van verschillende alternatieven en vervoersmodaliteiten, teneinde te komen tot één voorkeursalternatief in de besluitvormingsfase. Producten die in dit perceel gevraagd worden zijn onder andere verkeers- en probleemanalyses, technische uitwerking van projectalternatieven, het planMER, het ontwikkelen van het ruimtelijk/inpassingsontwerp en het opstellen van een MKBA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De gunningscriteria zijn op hoofdlijnen beschreven in de Selectieleidraad / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 42 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële looptijd van de raamovereenkomst is 2 jaar. Deze looptijd kan door de opdrachtgever worden verlengd tot een maximale looptijd van 8 jaar. Het kan hierbij gaan om het opdragen van adviesdiensten inzake de plannings- en studiefase (optie 1) en/of om het verlengen van één of beide fasen (optie 2). Zie voor een nadere beschrijving van deze opties de Selectieleidraad (par. 2.3.1.2).

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

- Criterium: De nadere (selectie)criteria zijn opgenomen in de Selectieleidraad,

- Criterium: De nadere (selectie)criteria zijn opgenomen in de Selectieleidraad

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Technische verdieping

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Technische verdieping van de kansrijke alternatieven uit de MIRT-onderzoeksfase en MIRT-verkenningsfase. Dit omvat onder meer het opstellen van verdiepende technische uitwerkingen, risico-analyses en kostenramingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De gunningscriteria zijn op hoofdlijnen beschreven in de Selectieleidraad / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële looptijd van de raamovereenkomst is 2 jaar. Deze looptijd kan door de opdrachtgever worden verlengd tot een maximale looptijd van 8 jaar. Het kan hierbij gaan om het opdragen van adviesdiensten inzake de plannings- en studiefase (optie 1) en/of om het verlengen van één of beide fasen (optie 2). Zie voor een nadere beschrijving van deze opties de Selectieleidraad (par. 2.3.1.2).

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

- Criterium: De nadere (selectie)criteria zijn opgenomen in de Selectieleidraad,

- Criterium: De nadere (selectie)criteria zijn opgenomen in de Selectieleidraad

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Participatie en communicatie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79416200 Advies inzake public relations
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het organiseren van (publieke) participatietrajecten, het betrekken van de omgeving tijdens het proces en interne en externe communicatie. Hierbij hoort ook ondersteuning bij de stakeholderanalyse en de procesbegeleiding gedurende juridische en planologische procedures.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De gunningscriteria zijn op hoofdlijnen beschreven in de Selectieleidraad / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 450 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële looptijd van de raamovereenkomst is 2 jaar. Deze looptijd kan door de opdrachtgever worden verlengd tot een maximale looptijd van 8 jaar. Het kan hierbij gaan om het opdragen van adviesdiensten inzake de plannings- en studiefase (optie 1) en/of om het verlengen van één of beide fasen (optie 2). Zie voor een nadere beschrijving van deze opties de Selectieleidraad (par. 2.3.1.2).

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

- Criterium: De nadere (selectie)criteria zijn opgenomen in de Selectieleidraad,

- Criterium: De nadere (selectie)criteria zijn opgenomen in de Selectieleidraad

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- De uitsluitingsgronden zijn vermeld in de Selectieleidraad

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/10/2023
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/09/2023