Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Dodávky - 566075-2019

29/11/2019    S231    Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Portugalsko-Lisabon: Softvérový balík na vytváranie dokumentov

2019/S 231-566075

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Autoridade Tributária e Aduaneira
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 600084779
Poštová adresa: Rua da Prata, 20
Mesto/obec: Lisboa
Kód NUTS: PT17
PSČ: 1149-027
Štát: Portugalsko
E-mail: dscpl-ce@at.gov.pt

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.portaldasfinancas.pt

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

38/CP-AT/2019: aquisição de plataforma de Customer Communication Management (CCM)

II.1.2)Hlavný kód CPV
48310000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Aquisição de uma de CCM para implementação na AT.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 308 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT170
II.2.4)Opis obstarávania:

Fornecimento de software de CMC.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie:

Não foi procedimento acelerado.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 172-419946
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 19IN31300286
Názov:

38/CP-AT/2019: aquisição de plataforma de Customer Communication Managment CCM

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
22/11/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: GFI Portugal — Tecnologias de Informação, S. A., Lda.
Poštová adresa: Edifício Atlantis, avenida Dom João II, 44C, piso 4, Parque das Nações
Mesto/obec: Lisboa
Kód NUTS: PT17
PSČ: 1990-095
Štát: Portugalsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 320 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 308 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Poštová adresa: Avenida Infante Dom Henrique, 1
Mesto/obec: Lisboa
PSČ: 1149-009
Štát: Portugalsko
E-mail: seaf@mf.gov.pt
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/11/2019