Dodávky - 566095-2019

29/11/2019    S231

Rumunsko-Craiova: Ortopedické implantáty

2019/S 231-566095

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 5002142
Poštová adresa: Str. Tabaci nr. 1
Mesto/obec: Craiova
Kód NUTS: RO411 Dolj
PSČ: 200642
Štát: Rumunsko
Kontaktná osoba: Alina Maria Barboianu
E-mail: scjuc.achizitiipublice@gmail.com
Telefón: +40 251502445
Fax: +40 251502445

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.scjuc.ro

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.e-licitatie.ro

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Acord-cadru achiziție materiale de osteosinteză și implant ortopedic

Referenčné číslo: 5002142_2019_PAAPD1092707
II.1.2)Hlavný kód CPV
33183100 Ortopedické implantáty
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Acord-cadru achizitie materiale de osteosinteza si implant ortopedic.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Najnižšia ponuka: 1 204 200.00 RON / Najvyššia ponuka: 1 204 200.00 RON ktoré sa brali do úvahy
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Șurub de interferență bioresorbabil

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33183100 Ortopedické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: RO411 Dolj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cant. min. AC = 2; max. = 520. Valoare c.m.m.c.s. = 58 500,00.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Șurub fixare femurală

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33183100 Ortopedické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: RO411 Dolj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cant. min. AC = 2; max. = 920. Valoare c.m.m.c.s. = 172 500,00.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Șurub pentru chirurgia antepiciorului (pentru osteotomia scarf cu instrumentarul aferent, pentru osteotomia weil cu instrumentarul aferent)

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33183100 Ortopedické implantáty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: RO411 Dolj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cant. min. AC = 2; max. = 320; Valoare c.m.m.c.s. = 24 000,00.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 169-412640
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 6750
Časť č.: 2
Názov:

Șurub de interferență bioresorbabil

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/11/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Medical Ortovit
Identifikačné číslo organizácie (IČO): RO 9625593
Poštová adresa: Str. Miron Costin nr. 8, sector 1
Mesto/obec: Bucuresti
Kód NUTS: RO321 Bucureşti
PSČ: 011098
Štát: Rumunsko
E-mail: office@ortovit.eu
Telefón: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069
Fax: +40 212228072

Internetová adresa: www.ortovit.eu

Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 1 028 200.00 RON
Najnižšia ponuka: 1 028 200.00 RON / Najvyššia ponuka: 1 028 200.00 RON ktoré sa brali do úvahy
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 6751
Časť č.: 3
Názov:

Șurub pentru chirurgia antepiciorului (pentru osteotomia scarf cu instrumentarul aferent, pentru osteotomia weil cu instrumentarul aferent)

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/11/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Ortomedica S.R.L.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): RO 18256622
Poštová adresa: Str. Crinului nr. 5
Mesto/obec: Cârcea
Kód NUTS: RO411 Dolj
PSČ: 207206
Štát: Rumunsko
E-mail: office@ortomedica.ro
Telefón: +40 727007003
Fax: +40 371609163

Internetová adresa: www.ortomedica.ro

Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 176 000.00 RON
Najnižšia ponuka: 176 000.00 RON / Najvyššia ponuka: 176 000.00 RON ktoré sa brali do úvahy
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Poštová adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Mesto/obec: București
PSČ: 030084
Štát: Rumunsko
E-mail: office@cnsc.ro
Telefón: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetová adresa: www.cnsc.ro

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2019