Szolgáltatások - 566400-2021

05/11/2021    S215

Magyarország-Budapest I. kerület: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2021/S 215-566400

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18157918241
Postai cím: Somlói Út 49-53.
Város: Budapest I. kerület
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyom Attila
E-mail: asolyom@mcc.hu
Telefon: +36 204698877
Fax: +36 13720191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mcc.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: vagyonkezelő alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MCC Somlói úti új főépület - tervezés

Hivatkozási szám: EKR001107762021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC vagy AK) 1016 Budapest, Somlói út 49-53. szám alatt található, az ingatlan nyilvántartásban hrsz. 5177/1 alatt nyilvántartott telkén kollégiumot, oktatási termeket és rendezvényközpontot, valamint irodákat magában foglaló új főépület teljeskörű engedélyes és kiviteli terveinek tervezése (tervdokumentáció elkészítése), az összes szükséges engedély beszerzése a II.2.4) pontban valamint a közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 359 025 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A tervezési terület: a természetben I.1) pont alatt található ingatlan (hrsz. 5177/1), továbbá adott esetben az előbbi ingatlan környezete (hrsz. 4892/2, 5174/1, 5149/1, 5174/2, 5177/2, 5179).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány 1016 Budapest, Somlói út 49-53. szám alatt található, az ingatlan nyilvántartásban hrsz. 5177/1 alatt nyilvántartott telkén kollégiumot, oktatási termeket és rendezvényközpontot, valamint irodákat magában foglaló új főépület teljeskörű engedélyes és kiviteli terveinek tervezése (tervdokumentáció elkészítése), az összes szükséges engedély beszerzésének megrendelése tervezési szerződés keretében a következő fő mennyiségek mellett.

A tervezés a jelen eljárást megelőzően lefolytatott tervpályázati eljáráshoz kiadásra került tervezési programon alapul.

A tervezés a közterület rendezés vonatkozásában érintheti az 5177/1 hrsz. számú ingatlan mellett a 4892/2, 5174/1, 5149/1, 5174/2, 5177/2, 5179 hrsz. számú ingatlanokat.

A nyertes ajánlattevő (AT) által kötelezően ellátandó feladatok/tevékenységek:

1. Tervezési feladatok

- Koncepcióterv elkészítése

- Végleges Tervezési Program elkészítése

- Építési Engedélyezési terv és tervdokumentáció elkészítése

- Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

2. Engedélyezési feladatok

- ÉTDR rendszerbe történő feltöltések teljesítése

- az engedélyezési tervdokumentációk elkészítéséhez, valamint az engedélyezési eljárások során szükséges egyeztetések megszervezése és az AK képviselete

- szükséges tervdokumentációk elkészítése

- az engedélyezési eljárásokhoz/engedélyek megszerzéséhez szükséges összes hozzájárulás/állásfoglalás megszerzése

3. Látványtervek készítése

4. Dokumentálás

5. Buliding Information Modelling (BIM)

6. Dokumentummenedzsment rendszer működtetése

A szükséges tervtípusokat, tervi munkarészeket, egyéb engedélyeztetési és további feladatokat, elkészítendő dokumentációkat a KD tartalmazza.

AK jelzi, hogy AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, legalább káreseményenként 150 millió Ft-os és évente 300 millió Ft-os értékhatárra kötött, tervezési szolgáltatás nyújtására irányuló felelősségbiztosítási szerződéssel, amely a szakági tervek készítésére, illetőleg adott esetben az altervezői szolgáltatásra (tevékenységre) is kiterjed, és amelyről az ajánlatában nyilatkozni kell.

Részletes mennyiségi adatok és további részletes elvárások a KD részét képező műszaki leírásban és szerződéstervezetben.

Kiegészítés a II.1.7) ponthoz: a Kbt. 61.§ (4) szerinti vizsgálat alapján a részajánlattételi lehetőséget a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási formára és arra tekintettel zárja ki, hogy jelen eljárásban egy ajánlattevő ajánlattételre történő felhívására kerül sor

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata: / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 2.1. A III.1.3) M1.1) szerinti tervező alkalmassági követelményként előírtakon felüli tervezési szakmai tapasztalata (hónap, az alkalmassági követelményben előírtakon felül további 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A III.1.3) M1.2) szerinti tervező alkalmassági követelményként előírtakon felüli tervezési szakmai tapasztalata (hónap, az alkalmassági követelményben előírtakon felül további 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. A III.1.3) M1.3) szerinti tervező alkalmassági követelményként előírtakon felüli tervezési szakmai tapasztalata (hónap, az alkalmassági követelményben előírtakon felül további 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A III.1.3) M1.4) szerinti tervező alkalmassági követelményként előírtakon felüli tervezési szakmai tapasztalata (hónap, az alkalmassági követelményben előírtakon felül további 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A következő opciós tétel(eke)t az AK egyedi, opciós megrendelés keretében hívhatja le, a KD-ban/szerződéstervezetben foglaltak szerint:

1. MCC Somlói úti új főépület kiviteli tervek elkészítése

2. MCC Somlói úti új főépület kivitelezési közbeszerzési eljárásban történő közreműködés

3. 5174/1, 5174/2, 5177/2, 5179 hrsz. számú telkekre vonatkozó környezetrendezési koncepcióterv, engedélyes és kiviteli tervek készítése, kivitelezési közbeszerzési eljárásban történő közreműködés

4. 5149/1. és 5149/3 hrsz. számú telkekre vonatkozó környezetrendezési koncepcióterv, engedélyes és kiviteli tervek készítése, kivitelezési közbeszerzési eljárásban történő közreműködés

5. Tervezői művezetési feladatok

6. Tervezési tevékenységhez kapcsolódó előzetes vizsgálatok és további kiegészítő tevékenységek elvégzése

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Magyarázat:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása a Kbt. 98. § (5) bekezdésén alapul.

Az Ajánlatkérő jelen eljárás előzményeként a Kbt. szerinti uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt tervpályázati eljárást folytatott le „MCC Somlói úti új főépület - tervpályázat” tárgyában (a továbbiakban: Tervpályázati eljárás), amely eljárás tervpályázati kiírása az Európai Uniós Hivatalos Lapjában (TED) 2021/S 002-003213 (2. szám, 2021. I. 5.) nyilvántartási számon jelent meg.

A Tervpályázati eljárás eredményesen zárult, annak eredményét az Ajánlatkérő 2021. III. 31. napján kihirdette és közzétette az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót a TED-ben 2021/S 100-264893 (100. szám, 2021. V. 26.) nyilvántartási számon. A Tervpályázati eljárás zárójelentése és az eredménytájékoztató szerint megosztott I. díjban részesült 4. pályamű szerzőjeként a Napur Architect Kft. (1033 Budapest, Laktanya Utca 33/A.), illetőleg a bírálóbizottság azt javasolta, hogy az építési engedélyezési tervek megrendelése érdekében az Ajánlatkérő folytasson le hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást, valamint hogy az Ajánlatkérő kizárólag a megosztott I. díjat kapott 4. pályamű szerzőjét, azaz a Napur Architect Kft.-t hívja meg az általa lefolytatásra kerülő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásba.

Előbbiekre, illetőleg a Kbt. vonatkozó rendelkezésében foglaltakra figyelemmel az Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében kizárólag a Napur Architect Kft. ajánlattételre való felhívásával rendelheti meg az ajánlattételi felhívás II.2.4) pontja szerinti tervezési szolgáltatást, amely megrendelés érdekében jelen közbeszerzési eljárást indította.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

MCC Somlói úti új főépület - tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Napur Architect Korlátolt Fellősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 13855453241
Postai cím: Laktanya Utca 33/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: fikoviktor@napur.hu
Telefon: +36 705670358
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 359 025 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Épületgépészet tervezés, Tartószerkezet tervezés, Épületvillamosság tervezés, Tűzvédelem tervezés, Tájépítészet tervezés, Talajmechanika, Projektmenedzsment tervezés, Orvostechnológia tervezés, Sporttechnológia tervezés, Medencetechnológia tervezés, Lifttervezés, Konyhatechnológia tervezés, Költségvetés készítés tervezés, Épületszerkezetek tervezés, Belsőépítészet tervezés, Akusztika tervezés, Akadálymentesítés tervezés, Épületautomatika tervezés, Úttervezés tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A V.2.3) és V.2.4) pontok kiegészítéseként Ajánlatkérő közli a nyertes ajánlat - ajánlati áron túli - értékelési szempont szerinti adatait az alábbiak szerint:

Szakemberek alkalmassági követelmény körében előírtan felüli szakmai tapasztalata

2.1. A III.1.3) pont M1.1) alpontja szerinti tervező alkalmassági követelményként előírtakon felüli tervezési szakmai tapasztalata: 60 hónap (Ferencz Marcel István)

2.2. A III.1.3) pont M1.2) alpontja szerinti tervező alkalmassági követelményként előírtakon felüli tervezési szakmai tapasztalata: 60 hónap (Szántó László Gábor)

2.3. A III.1.3) pont M1.3) alpontja szerinti tervező alkalmassági követelményként előírtakon felüli tervezési szakmai tapasztalata: 60 hónap (Lucz Attila)

2.4. A III.1.3) pont M1.4) alpontja szerinti tervező alkalmassági követelményként előírtakon felüli tervezési szakmai tapasztalata: 60 hónap (Ivanics Zoltán)

2) A IV.1.1) pont kiegészítése:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása a Kbt. 98. § (5) bekezdésén alapul.

Az Ajánlatkérő jelen eljárás előzményeként a Kbt. szerinti uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt tervpályázati eljárást folytatott le „MCC Somlói úti új főépület - tervpályázat” tárgyában (a továbbiakban: Tervpályázati eljárás), amely eljárás tervpályázati kiírása az Európai Uniós Hivatalos Lapjában (TED) 2021/S 002-003213 (2. szám, 2021. I. 5.) nyilvántartási számon jelent meg.

A Tervpályázati eljárás eredményesen zárult, annak eredményét az Ajánlatkérő 2021. III. 31. napján kihirdette és közzétette az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót a TED-ben 2021/S 100-264893 (100. szám, 2021. V. 26.) nyilvántartási számon. A Tervpályázati eljárás zárójelentése és az eredménytájékoztató szerint megosztott I. díjban részesült 4. pályamű szerzőjeként a Napur Architect Kft. (1033 Budapest, Laktanya Utca 33/A.), illetőleg a bírálóbizottság azt javasolta, hogy az építési engedélyezési tervek megrendelése érdekében az Ajánlatkérő folytasson le hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást, valamint hogy az Ajánlatkérő kizárólag a megosztott I. díjat kapott 4. pályamű szerzőjét, azaz a Napur Architect Kft.-t hívja meg az általa lefolytatásra kerülő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásba.

Előbbiekre, illetőleg a Kbt. vonatkozó rendelkezésében foglaltakra figyelemmel az Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében kizárólag a Napur Architect Kft. ajánlattételre való felhívásával rendelheti meg az ajánlattételi felhívás II.2.4) pontja szerinti tervezési szolgáltatást, amely megrendelés érdekében jelen közbeszerzési eljárást indította.

3) Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Napur Architect Kft.

1033 Budapest, Laktanya Utca 33/A.

13855453-2-41

4) A jelen eljárás ajánlattételi felhívásának Ajánlattevő részére történő megküldésének napja: 2021.09.20.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/11/2021