Fournitures - 566422-2019

29/11/2019    S231

Pologne-Chrzanów: Implants orthopédiques

2019/S 231-566422

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 222-544044)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Numéro national d'identification: 628-19-16-916
Adresse postale: ul. Topolowa 16
Ville: Chrzanów
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Code postal: 32-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Sekcja Zamówień Publicznych, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, II piętro
Courriel: dzp@szpital-chrzanow.pl
Téléphone: +48 326247034
Fax: +48 326247021

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.szpital-chrzanow.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa endoprotezy stawu kolanowego

Numéro de référence: 87/2019
II.1.2)Code CPV principal
33183100 Implants orthopédiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa endoprotezy stawu kolanowego: endoproteza kłykciowa stawu kolanowego cementowa; endoproteza całkowita cementowa anatomiczna rewizyjna

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
25/11/2019
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 222-544044

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3
Au lieu de:

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium należy wnieść w wysokości:

Nr pakietu; wadium:

1. 600.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert do godz. 10:00.

[...]

Lire:

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium należy wnieść w wysokości:

Nr pakietu; wadium: 600 PLN

Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert do godz. 10:00.

[...]

VII.2)Autres informations complémentaires: