Fournitures - 566447-2019

29/11/2019    S231

Pologne-Legnica: Implants orthopédiques

2019/S 231-566447

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 199-483148)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adresse postale: ul. Iwaszkiewicza 5
Ville: Legnica
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Code postal: 59-220
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Courriel: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Téléphone: +48 767211126
Fax: +48 767211127

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.szpital.legnica.pl

Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu pacjentów chirurgii urazowo-ortopedycznej

Numéro de référence: WSzSL/FZ-60/19
II.1.2)Code CPV principal
33183100 Implants orthopédiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu pacjentów Oddziału Chirurgii Oddziału Urazowo-Ortopedycznej WSS w Legnicy, w tym:

— implanty ortopedyczne kolana i inne wyroby medyczne, wraz z użyczeniem wyrobów medycznych do implantacji (część 1),

— substytut kostny (część 2)

(zwane dalej również: wyroby medyczne) szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2A do siwz, który stanowi jej integralną część. Zamawiane wyroby medyczne zostały pogrupowane w 2 części.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
26/11/2019
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 199-483148

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 29/11/2019
Lire:
Date: 12/12/2019
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 29/11/2019
Lire:
Date: 12/12/2019
VII.2)Autres informations complémentaires: