Aidez-nous à améliorer le site web TED en participant à notre brève enquête!

Fournitures - 566447-2019

29/11/2019    S231    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Legnica: Implanty ortopedyczne

2019/S 231-566447

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 199-483148)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adres pocztowy: ul. Iwaszkiewicza 5
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Tel.: +48 767211126
Faks: +48 767211127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.legnica.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu pacjentów chirurgii urazowo-ortopedycznej

Numer referencyjny: WSzSL/FZ-60/19
II.1.2)Główny kod CPV
33183100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu pacjentów Oddziału Chirurgii Oddziału Urazowo-Ortopedycznej WSS w Legnicy, w tym:

— implanty ortopedyczne kolana i inne wyroby medyczne, wraz z użyczeniem wyrobów medycznych do implantacji (część 1),

— substytut kostny (część 2)

(zwane dalej również: wyroby medyczne) szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2A do siwz, który stanowi jej integralną część. Zamawiane wyroby medyczne zostały pogrupowane w 2 części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 199-483148

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/11/2019
Powinno być:
Data: 12/12/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/11/2019
Powinno być:
Data: 12/12/2019
VII.2)Inne dodatkowe informacje: