Fournitures - 566485-2019

29/11/2019    S231

Tchéquie-Ostrava: Implants orthopédiques

2019/S 231-566485

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 207-503949)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Numéro national d'identification: 00635162
Adresse postale: Nemocniční 898/20A
Ville: Ostrava – Moravská Ostrava
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Code postal: 728 80
Pays: Tchéquie
Courriel: jana.vlckova@mnof.cz
Téléphone: +420 596192289

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.mnof.cz/

Adresse du profil d’acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/mnof

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dodávky – TEP kyčelního kloubu

Numéro de référence: VZ/73/2019
II.1.2)Code CPV principal
33183100 Implants orthopédiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních zdravotnických materiálů, zdravotnických prostředků – náhrad kyčelních kloubů v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Smlouva bude uzavřena na dobu 3 let od počátku účinnosti smlouvy, s finančním limitem, který nesmí byt překročen. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 - Technická specifikace.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
25/11/2019
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 207-503949

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Au lieu de:
Date: 26/11/2019
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 23/12/2019
Heure locale: 09:00
VII.2)Autres informations complémentaires:

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

1. Část veřejné zakázky – TEP kyčelního kloubu, necementovaný systém I. do 28.11.2019 ve 12:00 hod.

7. Část veřejné zakázky – TEP kyčelního kloubu, necementovaný systém VII. do 23.12.2019 v 09:00 hod.

8. Část veřejné zakázky – TEP kyčelního kloubu, hybridní systém I. do 23.12.2019 v 09:00 hod.

10. Část veřejné zakázky – TEP kyčelního kloubu, cementovaný systém I. do 23.12.2019 v 09:00 hod.

12. Část veřejné zakázky – TEP kyčelního kloubu, pro pacienty se zvýšeným rizikem luxace do 23.12.2019 v 09:00 hod.

U zbývajících částí platí lhůta pro podání nabídek do 26.11.2019 ve 12:00 hod.