Suministros - 566498-2019

29/11/2019    S231

Dinamarca-Skive: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 231-566498

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Skive Kommune
Número de identificación fiscal: 29189579
Dirección postal: Torvegade 10
Localidad: Skive
Código NUTS: DK04 Midtjylland
Código postal: 7800
País: Dinamarca
Persona de contacto: Christian Lindemer
Correo electrónico: kontakt@tohv.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.skive.dk/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Tildeling af leveringsaftale på SKI 02.19 Saas-Cloud

II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Leveringsaftale agtes indgået efter gennemført tildelingsprocedure iht. retningslinjerne i SKI rammeaftale 02.19 SaaS - Cloud.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 30 341 605.08 DKK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72220000 Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica
72240000 Servicios de análisis de sistemas y de programación
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72260000 Servicios relacionados con el software
72300000 Servicios relacionados con datos
72416000 Proveedores de servicio de aplicaciones
72510000 Servicios de gestión relacionados con la informática
72514000 Servicios de gestión de instalaciones informáticas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK04 Midtjylland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Skive Kommune

II.2.4)Descripción del contrato:

Leveringsaftalen vedrører ESDH-løsning til Skive Kommune. Leveringsaftalen omfatter levering af funktionalitet, der i materialet, er indenfor følgende FORM/STORM-kategorier:

- 65 Myndighedens kommunikation og dokumentation,

- 65.40 Kommunikation og videndeling,

- 65.40.10 Videndeling og vidensorganisation,

- 65.40.10.05 Videndeling,

- 65.40.10.10 Vidensorganisation,

- 65.50 Administrativ support,

- 65.50.05 Sagshåndtering og sagsarkivering,

- 65.50.05.05 Sagshåndtering,

- 65.50.05.10 Sagsarkivering,

- 65.50.10 Mødeadministration og generelle sekretariatsopgaver,

- 65.50.10.05 Møde- og kalenderadministration,

- 65.50.10.10 Generelle sekretariatsopgaver.

Identificerede IT-service områder (STORM) der dækker Skive Kommunes behov:

De for Skive Kommune relevante STORM-områder fremgår af tildelingsnotatet indeholdende 102 funktionalitetskrav til den ESDH-løsning.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Skive Kommune har gennemført en tildelingsprocedure i henhold til SKI's retningslinjer for direkte tildeling. Skive Kommune har udfærdiget et tildelingsnotat jf. anbefalingen herom fra SKI. Beskrivelsen af procedure fremgår af bilag D1 - offentlige indkøb.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • El contrato no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva
Explicación:

Tildelingen af kontrakten foretages på baggrund af gennemført tildelingsprocedure på SKI's rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud (2019/S 009-016646).

Skive Kommune har foretaget en tildeling i henhold til rammeaftalen 02.19 SaaS-Cloud, delaftale 02: kommuner, bilag B - Retningslinjer for tildeling af leveringsaftale. Kunden er endvidere forpligtet til at tildele leveringsaftalen til den leverandør, som fremkommer ved at følge den i bilaget foreskrevne tildelingsmetode. Kunden har således ikke frit valg mellem leverandørerne på de parallelle rammeaftaler.

Skive Kommune skal anskaffe et nyt ESDH-system med det formål, at kunne it-understøtte sags- og dokumenthåndteringen, vidensdeling, arkivering samt mødeadministration og generelle sekretariatsopgaver bredt i organisationen. ESDH er en kompleks løsning, der anvendes til forskellige forretningsområder på tværs af hele organisationen og indgår i flere sammenhængende arbejdsgange med andre IT-løsninger. Overordnet set er der behov for at anskaffe en brugervenlig, intuitiv og funktionelt stærk ESDH-løsning, der tager udgangspunkt i tidssvarende og moderne teknologi og kan bidrage til en effektiv digitalisering af relevante arbejdsgange.

Skive Kommune har med udgangspunkt i rammeaftalen 02.19 SaaS-Cloud, delaftale 02: kommuner, bilag B retningslinjer for tildeling af leveringsaftale, pkt. 2.1, opgjort sine indkøbsbehov.

Med baggrund i opgørelsen af Skive Kommunes indkøbsbehov, kan det med baggrund i gennemførsel af tildelingen iht. SKI's retningslinjernes konstateres, at følgende service opfylder kommunens saglige behov til en kommende ESDH-løsning.

NetCompany A/S.

Der er således kun én service, der opfylder Skive Kommunes grundbehov, hvorfor følgende formulering fra rammeaftalen 02.19 SaaS-Cloud, delaftale 02: kommuner, bilag B – retningslinjer for tildeling af leveringsaftale, pkt. 2.1, skal følges:

”Såfremt der på tidspunktet for iværksættelsen af behovsopgørelsen alene er 1 og kun 1 service i de relevante parallelle rammeaftalers sortiment, der opfylder kundens behov for forretningsdækning og servicekapabilitet, jf. nr. I ovenfor, skal kunden tildele leveringsaftalen til leverandøren af den pågældende service. I denne situation kan kunden tildele leveringsaftalen uden at gennemføre en evaluering, og kunden skal gå videre efter proceduren beskrevet fra og med punkt 3.4.”

Punkt 3.4 vedrører ”Tildeling af ordren og kontraktindgåelse”, hvor følgende fremgår (uddrag):

”Kunden meddeler leverandøren, at denne er blevet tildelt leveringsaftalen ved at udfylde de kundespecifikke dele af leveringsaftalen, jf. bilag C inklusive underbilag, og fremsende den til leverandøren.

Leverandøren er forpligtet til at acceptere tildelingen, jf. også punkt 1, og skal bekræfte tildelingen ved at udfylde de leverandørspecifikke dele af leveringsaftalen, jf. bilag C inklusive underbilag, underskrive leveringsaftalen og fremsende den til kunden.”

Derudover kan det konkluderes, at NetCompany’s tilbudte service, udover ovenstående behov som resulterede i tildeling, kan leve op til de øvrige behov, som kommunen har opgjort jf. pkt. II-XI i rammeaftalebilag B - retningslinjer for tildeling af leveringsaftale.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Denominación:

Leveringsaftale på SKI 02.19 SaaS-Cloud

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
27/11/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: NetCompany A/S
Dirección postal: Grønningen 19
Localidad: København K
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 1270
País: Dinamarca
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 30 341 605.08 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Nærværende bekendtgørelse offentliggøres i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4.

Bekendtgørelsen indrykkes alene med det formål at kunne etablere en klagefrist for kontrakttildelingen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, jf. § 4, idet kontraktindgåelsen, som følge af, at kontrakten indgås i henhold til en tildeling på en udbudt rammeaftale, og ikke efter afholdelse af selvstændigt udbud, ikke er omfattet af de ordinære klagefrister anført i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405708
Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Finder ikke anvendelse
Localidad: Finder ikke anvendelse
País: Dinamarca
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Underskrivelsen af kontrakten vil afvente afholdelsen af en 10-dages standstill periode.

Standstill perioden vil blive beregnet fra datoen for offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse i Den Europæiske UnionsTidende.

Da Skive Kommune følger proceduren i lov om Klagenævnet for Udbuds § 4, skal en klage over, at Skive Kommune har indgået kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Skive Kommune har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Skive Kommune har indgået kontrakten jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
27/11/2019