Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

Υπάρχουν ορισμένα σφάλματα (bugs) που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Προμήθειες - 566499-2023

20/09/2023    S181

Ελλάδα-Αιγάλεω: Διάφορα προϊόντα διατροφής

2023/S 181-566499

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ταχ. διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ
Πόλη: ΑΙΓΑΛΕΩ
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 12243
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vazousp@egaleo.gr
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.aigaleo.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.aigaleo.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΔΟΜΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15800000 Διάφορα προϊόντα διατροφής
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγάλεω (Κοινωνικό Παντοπωλείο-Δομή παροχής Συσσιτίου-Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί σταθμοί).

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ13% ΦΠΑ (CPV: 15130000-8)

2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Υ 13% ή 24% ΦΠΑ (CPV: 15800000-6)

3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑΠΡΟΙΟΝΤΑ 13% ΦΠΑ (CPV:15500000-3)

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 13%ΦΠΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 13% ΦΠΑ (CPV: 15220000-6

(CPV: 15331170-9)

5 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% ΦΠΑ (CPV: 03221200-8)

6 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 13% ΦΠΑ (CPV:15810000-9)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 863.708,36.ευρώ εκ των οποίων 764.245,75 ευρώ είναι Καθαρή αξία και 99.462,61 ευρώ ΦΠΑ .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 764 245.75 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 6
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15130000 Προϊόντα κρέατος
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ 1

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15130000-8)

Για τα είδη που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα 1 θα αναδειχθεί ένας μειοδότης ο οποίος θα προσφέρει υποχρεωτικά κοινή και για όλα τα είδη ποσοστιαία θετική έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται κάθε φορά από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης των αντίστοιχων ποσοτήτων που παρήγγειλε η υπηρεσία.

Οι τιμές που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης προκύπτουν από δελτία τιμών της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2023 και γίνεται χρήση τους μόνο για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας προϊόντων.

Τιμή αναφοράς: Η μέση τιμή λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια

Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.

Προσφερόμενη τιμή: η προκύπτουσα μετά την εφαρμογή ποσοστιαίας θετικής έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας,

Κριτήριο κατακύρωσης: η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία θετική έκπτωση επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.

Συσκευασία: κατάλληλη για τη μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα, η συσκευασία θα γίνεται ανά τεμάχιο.Τα αναγραφόμενα στην συσκευασία θα πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν.

Τόπος παράδοσης: καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο,ευθύνης του προμηθευτή.

Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε παραγγελία ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών.

Διαχείριση: σύμφωνα με ΥΑ Α2 -861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) ΦΕΚ Β2044,22-08-2013, Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΚΧ, εφαρμογή συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β' 1219/04-10-2000 & ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) για την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ,203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων, θα μεταφέρεται και θα παραδίδεται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο.

Χώρα-τόπος προέλευσης: δηλώνεται από το συμμετέχοντα ,θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύσουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα.

Παραγωγός: θα δηλώνεται ο παραγωγός του υπό προμήθεια είδους, ο τόπος εγκατάστασης του και κάθε στοιχείο που τον αφορά σχετικά με πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας που τον αφορούν.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 137 216.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

6.1.1

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

2.ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15800000 Διάφορα προϊόντα διατροφής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ 2

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV:15800000-6)

Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξ, θερμοκρασία κατάψυξης, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος, να μην έχουν παράσιτα έντομα, ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να είναι αυτές, που ορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και ποτών, τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις, καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Για τα είδη που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα 2 θα αναδειχθεί ένας μειοδότης.

Για την ομάδα 2 (μόνο για το ελαιόλαδο και τα αυγά): θα προσφέρει υποχρεωτικά κοινή ποσοστιαία θετική έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται κάθε φορά από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης των αντιστοίχων ποσοτήτων που παράγγειλε η υπηρεσία.

Οι τιμές που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παράδοσης προκύπτουν από δελτία τιμών της Περιφέρεια Αττικής του έτους 2023 και γίνεται χρήση τους μόνο για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας προϊόντων.

Τιμή αναφοράς: H μέση τιμή λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.

Προτεινόμενη τιμή: Η προκύπτουσα με την εφαρμογή ποσοστιαίας θετικής έκπτωση επί της εκάστοτε μέση τιμή λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Αττικής για την ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία θετική έκπτωση επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.

Για την ομάδα 2 (εκτός από το ελαιόλαδο και τα αυγά): το κριτήριο τελικής επιλογής για την προσφορά του προμηθευτή θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Τιμή αναφοράς: H τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.

Κριτήριο κατακύρωσης: H χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, επί σταθερών τιμών καθ ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Τόπος παράδοσης: καθ ' υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου Αιγάλεω σε περισσότερα σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή.

Χρόνος παράδοσης: Χρόνος παράδοσης: εντός ( 3) τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις βάση των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας.

Διαχείριση: σύμφωνα με την Υ.Α Α2-861 κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) ΦΕΚ Β2044,22-08-2013, Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β'1219/04-10-2000 & ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4 /2003 1.4.52) για την αλυσίδα εφοδιασμού από τον παραγωγό έως τον αποδέκτη εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων,θα μεταφέρεται και θα παραδίδεται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα.

Τόπος προέλευσης-Παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον συμμετέχοντα της προσφοράς επισυνάπτοντας τα έγγραφα που πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 320 629.80 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

6.1.1

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

3.ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15500000 Γαλακτοκομικά προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ 3

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (CPV:15500000-3)

Για τα είδη που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα 3 θα αναδειχθεί ένας μειοδότης, με κριτήριο επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή.

Τιμή αναφοράς: H τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.

Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, επί σταθερών τιμών καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος σύμβασης.

Συσκευασία: κατάλληλη για τη μεταφορά και τη διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.

Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις βάση των πραγματικών αναγκών των υπηρεσιώ .

Τόπος παράδοσης: καθ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου Αιγάλεω σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο ευθύνης του προμηθευτή.

Διαχείριση: σύμφωνα με την Υ.Α Α2-861 κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) ΦΕΚ Β2044,22-08-2013, Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β'1219/04-10-2000& ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4 /2003 1.4.52) για την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων,θα μεταφέρεται και θα παραδίδεται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα -ψυγείο.

Τόπος προέλευσης-παραγωγός: ο τόπος προέλευσης δηλώνεται από το συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα, ο παραγωγός δηλώνεται από τον συμμετέχοντα της προσφοράς επισυνάπτοντας τα έγγραφα που πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 110 930.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

6.1.1

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

4.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15220000 Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών
15331170 Κατεψυγμένα λαχανικά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ 4

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ (CPV:15331170-9 & 15220000-6)

Για τα είδη που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα 4 θα αναδειχθεί ένας μειοδότης ο οποίος θα προσφέρει υποχρεωτικά κοινή και για όλα τα είδη ποσοστιαία θετική έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται κάθε φορά από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης των αντιστοίχων ποσοτήτων που παράγγειλε η υπηρεσία.

Οι τιμές που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παράδοσης προκύπτουν από δελτία τιμών της Περιφέρεια Αττικής του έτους 2023 και γίνεται χρήση τους μόνο για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας προϊόντων.

Τιμή αναφοράς: H μέση τιμή λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.

Προτεινόμενη τιμή: Η προκύπτουσα με την εφαρμογή ποσοστιαίας θετικής έκπτωση επί της εκάστοτε μέση τιμή λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Αττικής για την ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία θετική έκπτωση επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.

Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις με μέγιστη συχνότητα τις 3 φορές την εβδομάδα και βάση των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας, σε περισσότερα του ενός σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή.

Διαχείριση: σύμφωνα με την Υ.Α Α2-861 κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) ΦΕΚ Β2044,22-08-2013, Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β'1219/04-10-2000& ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4 /2003 1.4.52) για την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων,θα μεταφέρεται και θα παραδίδεται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-κατάψυξη.

Γενικά: Τα κατεψυγμένα είδη να είναι σε συσκευασία 1 κιλού έως 1,5 κιλού, όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά και να αναγράφονται α) η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ή ΥΠΕΡΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ, β) η συσκευασία τους να μην είναι φθαρμένη ή σκισμένη και έχει ευανάγνωστες τις ενδείξεις της ημερομηνίας αλιείας, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής τους, θα είναι άριστης ποιότητας, σχετικά προσφάτου καταψύξεως γ) στη συσκευασία τους να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός (Κ.Α.) ΕΟΚ της εγκατάστασης παραγωγής δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη». Να είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινήςχρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Άριστη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή ελαττωματικών και αλλοιωμένων ειδών. Οπωσδήποτε δε να είναι σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 71 587.50 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

6.1.1

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

5.ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03221200 Οπωροκηπευτικά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV : 03221200-8)

Για τα είδη που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα 5 θα αναδειχθεί ένας μειοδότης ο οποίος θα προσφέρει υποχρεωτικά κοινή και για όλα τα είδη ποσοστιαία θετική έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται κάθε φορά από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης των αντιστοίχων ποσοτήτων που παράγγειλε η υπηρεσία .

Οι τιμές που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παράδοσης προκύπτουν από δελτία τιμών της Περιφέρεια Αττικής του έτους 2023 και γίνεται χρήση τους μόνο για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας προϊόντων.

Τιμή αναφοράς: H τιμή λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας .

Προσφερόμενη τιμή: Η προκύπτουσα με την εφαρμογή ποσοστιαίας θετικής έκπτωσης επί της εκάστοτε μέση τιμή λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Αττικής για την ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας .

Κριτήριο κατακύρωσης: Η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία θετική έκπτωση επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.

Συσκευασία: κατάλληλη για τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα.

Τόπος παράδοσης: καθ ' υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου Αιγάλεω σε περισσότερα σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή.

Χρόνος παράδοσης: εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε παραγγελία, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις με μέγιστη συχνότητα τις 2 φορές την εβδομάδα και βάση των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας.

Διαχείριση: σύμφωνα με την Υ.Α Α2-861 κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ ) ΦΕΚ Β2044,22-08-2013, Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή συστήματος HACCP ( ΦΕΚ Β'1219/04-10-2000 & ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4 /2003 1.4.52 ) για την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει).

Χώρα – τόπος προέλευσης: δηλώνεται από το συμμετέχοντα, θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 85 682.45 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

6.1.1

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

6.ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15810000 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ 6

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (CPV:15810000-9)

Για τα είδη που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα 6 θα αναδειχθεί ένας μειοδότης, με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή.

Τιμή αναφοράς: Η τιμή όπως δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.

Κριτήριο κατακύρωσης: H χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, επί σταθερών τιμών καθ ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Τόπος παράδοσης: καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου Αιγάλεω σε περισσότερα σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή.

Χρόνος παράδοσης: O Προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαχείριση: σύμφωνα με την Υ.Α Α2-861 κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) ΦΕΚ Β2044,22-08-2013, Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β'1219/04-10-2000& ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4 /2003 1.4.52) για την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων, θα μεταφέρεται και θα παραδίδεται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα.

Χώρα-τόπος προέλευσης : δηλώνεται από τον συμμετέχοντα,θα αναγράφεται και στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα.

Όλα τα είδη Αρτοποιείου πρέπει να είναι παρασκευασμένα με φρέσκα και αρίστης ποιότητας υλικά σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις και με τη δεδομένη παραγγελία του κάθε Βρεφονηπιακού Σταθμού. Ο άρτος πρέπει να παραδίδεται 3 με 4 ώρες μετά από τον εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης και θα προέρχεται από φούρνο θα παραδίδεται δε, έως τις 8.00 π.μ. στον κάθε παιδικό σταθμό.

Στα δικαιολογητικά του φακέλου της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται και

Άδεια λειτουργίας αρτοποιείου ή ισοδύναμο έγγραφο που να επέχει θέση άδειας λειτουργίας

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 38 200.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

6.1.1

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τ ην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία έτη

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΕΜΤΟΧΗΣ)

1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 137.216,00 € 68.608,00 €

2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 320.629,80 € 160.314,90 €

3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 110.930,00 € 55.465,00 €

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 71.587,50 € 35.793,75 €

5 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 85.682,45 € 42.841,23 €

6 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 38.200,00 € 19.100,00 €

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν αποδεικτικά.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/10/2023
Τοπική ώρα: 11:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/10/2023
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης , εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας και συγκεκριμένα στο ποσό των 15.284,92 €.

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)

1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15119000-5) 137.216,00 € 2.744,32 €

2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15800000-6) 320.629,80 € 6.412,60 €

3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (CPV:15500000-3) 110.930,00 € 2.218,60 €

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ (CPV: 15220000-6)

KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: 15331170-9) 71.587,50 € 1.431,75 €

5 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 03221200-8) 85.682,45 € 1.713,65 €

6 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV:15810000-9) 38.200,00 € 764,00 €

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 213214213
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ταχ. διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ
Πόλη: ΑΙΓΑΛΕΩ
Ταχ. κωδικός: 12243
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@egaleo.gr
Τηλέφωνο: +30 2132044878
Φαξ: +30 2132044880
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.egaleo.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/09/2023