Služby - 566597-2019

Submission deadline has been amended by:  197155-2020
29/11/2019    S231

Portugalsko-Lisabon: Koncovky

2019/S 231-566597

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 500745471
Poštová adresa: Largo Trindade Coelho
Mesto/obec: Lisboa
Kód NUTS: PTZZZ Extra-Regio NUTS 3
PSČ: 1200-470
Štát: Portugalsko
E-mail: compras@scml.pt

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.scml.pt

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.acingov.pt/acingov/
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Pessoa coletiva de direito privado de utilidade pública administrativa
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

19CC05CLPQ001: evolução tecnológica dos pontos de venda dos jogos sociais do Estado

Referenčné číslo: 19CC05CLPQ001
II.1.2)Hlavný kód CPV
31224500 Koncovky
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Evolução tecnológica dos pontos de venda dos jogos sociais do Estado.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 40 700 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PTZZZ Extra-Regio NUTS 3
II.2.4)Opis obstarávania:

Evolução tecnológica dos pontos de venda dos jogos sociais do Estado.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: A. Solução — Equipamentos e software / Relatívna váha: quarenta e cinco
Kritérium kvality - Názov: B. Manutenção — Operacionalização dos processos / Relatívna váha: quinze por cento
Kritérium kvality - Názov: C. Demonstração da solução / Relatívna váha: dez por cento
Cena - Relatívna váha: trinta por cento
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 40 700 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 84
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie:

Concurso aberto.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/01/2020
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Portugalčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27/01/2020
Miestny čas: 09:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Poštová adresa: Largo Trindade Coelho
Mesto/obec: Lisboa
PSČ: 1200-470
Štát: Portugalsko
E-mail: secretaria.geral@scml.pt
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/11/2019