Usluge - 566614-2019

Submission deadline has been amended by:  29202-2020
29/11/2019    S231

Hrvatska-Split: Usluge reklamiranja

2019/S 231-566614

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije
Nacionalni registracijski broj: 43599729956
Poštanska adresa: Domovinskog rata 2
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jelena Bajić
E-pošta: jelena.bajic@dalmatian-nature.hr
Telefon: +385 21332322
Telefaks: +385 21332323
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dalmatian-nature.hr
Adresa profila kupca: www.dalmatian-nature.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0046531
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge izrade strategije brendiranja, videosadržaja, multimedijalnih sadržaja, izrade i tiska promo materijala te organizacija javnih događanja i oglašavanja posjetiteljske zone

Referentni broj: JN VV 29/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79342200 Usluge reklamiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge izrade strategije brendiranja, videosadržaja, multimedijalnih sadržaja, izrade i tiska promo materijala te organizacija javnih događanja i oglašavanja posjetiteljske zone u sklopu projekta „Jadro – izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 838 400.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga izrade strategije brendiranja posjetiteljske zone Jadro

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79410000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora za sve grupe predmeta nabave će odabrani ponuditelji izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima za pojedinu gru

II.2.4)Opis nabave:

Usluga izrade strategije brendiranja posjetiteljske zone Jadro

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjak 1 / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnja 2 / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 15/02/2020
Završetak: 30/06/2021
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Jadro – izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na d

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge izrade video sadržaja izvora Jadra

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
92111210 Produkcija promidžbenih filmova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora za sve grupe predmeta nabave će odabrani ponuditelji izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima za pojedinu gru

II.2.4)Opis nabave:

Usluge izrade video sadržaja izvora Jadra

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 1 / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 2 / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 440 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 15/02/2020
Završetak: 30/06/2021
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Jadro – izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na d

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno dokumentaciji nabave

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga izrade multimedijalnih sadržaja za posjetitelje

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72421000 Usluge razvoja korisničkih aplikacija za internet ili intranet
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora za sve grupe predmeta nabave će odabrani ponuditelji izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima za pojedinu gru

II.2.4)Opis nabave:

Usluga izrade multimedijalnih sadržaja za posjetitelje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 1 / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 560 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 15/02/2020
Završetak: 30/06/2021
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Jadro – izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na d

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno dokumentaciji nabave

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge izrade i tiska promotivnih materijala

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79800000 Tiskanje i s tim povezane usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora za sve grupe predmeta nabave će odabrani ponuditelji izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima za pojedinu gru

II.2.4)Opis nabave:

Usluge izrade i tiska promotivnih materijala

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 1 / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 331 200.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 15/02/2020
Završetak: 30/06/2021
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Jadro – izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na d

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno dokumentaciji

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge organizacije javnih događanja i oglašavanja

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79952000 Usluge organiziranja događanja
79341000 Usluge oglašavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora za sve grupe predmeta nabave će odabrani ponuditelji izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima za pojedinu gru

II.2.4)Opis nabave:

Usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 1 / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 2 / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 3 / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 307 200.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 15/02/2020
Završetak: 30/06/2021
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Jadro – izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na d

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno dokumentaciji.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Navedeno dokazuje ponuditelj, a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata svaki član zajednice.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Prilaz braće Kaliterna 10/3 soba 35.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno dokumentaciji.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno točki 10.13. dokumentacije o nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Stručna služba naručitelja
Mjesto: Split
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/11/2019