Services - 566658-2021

05/11/2021    S215

Polska-Lublin: Usługi sprzątania

2021/S 215-566658

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 212-559403)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 526-10-38-122
Adres pocztowy: ul.Łęczyńska 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-309
Państwo: Polska
E-mail: dzp.lu@amw.com.pl
Tel.: +48 814746100
Faks: +48 814746123
Adresy internetowe:
Główny adres: https://amw.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i na przyległych terenach zewnętrznych oraz innych nieruchomościach będących w zasobie oddziału Regionalnego AMW w Lublinie

Numer referencyjny: DZP-OL.2610.398.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i na przyległych terenach zewnętrznych oraz innych nieruchomościach będących w zasobie oddziału Regionalnego AMW w Lublinie zlokalizowanych w Lublinie, Zamościu, Białej Podlaskiej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 212-559403

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zlecenie doraźnego koszenia / Waga: 40

Powinno być:

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zlecenie doraźnego sprzątania / Waga: 40

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryterium udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zlecenie doraźnego koszenia / Waga: 40

Powinno być:

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zlecenie doraźnego sprzątania / Waga: 40

VII.2)Inne dodatkowe informacje: