Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 566766-2018

22/12/2018    S247    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Kopenhagen: Terbeschikkingstelling van een adressendatabase, verlening van verspreidings- en mediacontrolediensten ten behoeve van het Europees Milieuagentschap (2 percelen)

2018/S 247-566766

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Milieuagentschap
Postadres: Kongens Nytorv 6
Plaats: Copenhagen K
NUTS-code: DK011
Postcode: 1050
Land: Denemarken
Contactpersoon: Corina Samson
E-mail: procurement@eea.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eea.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4318
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4318
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Terbeschikkingstelling van een adressendatabase, verlening van verspreidings- en mediacontrolediensten ten behoeve van het Europees Milieuagentschap (2 percelen)

Referentienummer: EEA/COM/18/001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het EEA wil een raamdienstenovereenkomst sluiten voor elk perceel apart (2 percelen in totaal) met een dienstverlener die het EEA moet ondersteunen met betrekking tot de adressendatabase, verspreiding en mediacontrole om de doelstellingen te bereiken die in het kader van communicatie zijn geformuleerd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adressendatabase en verspreidingsdiensten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

De (extra muros) diensten moeten voornamelijk worden verleend in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het systematisch en tijdig onderhouden van databases voor het beheer van klantenrelaties (CRM — customer relationship management), evenals het systematisch en tijdig verspreiden van de papieren en elektronische documenten die door het EEA worden geproduceerd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er wordt een raamdienstenovereenkomst gegund aan de geselecteerde inschrijver voor een initiële looptijd van 12 maanden vanaf de datum van ondertekening, met de mogelijkheid tot maximaal 3 (drie) verlengingen voor een periode van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mediacontrolediensten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

De (extra muros) diensten moeten voornamelijk worden verleend in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het EEA is van plan een raamovereenkomst te sluiten om de berichtgevingen via hun eigen media en sociale media dagelijks te kunnen controleren, alsmede de periodieke toezichthouding en analyse van berichtgevingen via hun eigen media en sociale media na publicatie van belangrijke verslagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er wordt een raamdienstenovereenkomst gegund aan de geselecteerde inschrijver voor een initiële looptijd van 12 maanden vanaf de datum van ondertekening, met de mogelijkheid tot maximaal 3 (drie) verlengingen voor een periode van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoals aangegeven in secties 2.2.2.1 van de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/01/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

De kantoren van het EEA, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen, DENEMARKEN.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Vertegenwoordigers van inschrijvers (1 per inschrijver) mogen de opening bijwonen. Zij worden verzocht de dienst Aanbestedingen van het EEA van tevoren en ten laatste op 31.1.2019 te informeren via e-mail: procurement@eea.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Inschrijvers kunnen de aanbestedingsstukken en alle bijkomende informatie van de e-tenderingwebsite downloaden: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4318

Deze website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/12/2018