Servicii - 566766-2018

22/12/2018    S247    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Danemarca-Copenhaga: Prestare de servicii de bază de date de adrese și de servicii de distribuire în favoarea Agenției Europene de Mediu (2 loturi)

2018/S 247-566766

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Mediu
Adresă: Kongens Nytorv 6
Localitate: Copenhagen K
Cod NUTS: DK011
Cod poștal: 1050
Țară: Danemarca
Persoană de contact: Corina Samson
E-mail: procurement@eea.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eea.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4318
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4318
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Mediu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestare de servicii de bază de date de adrese și de servicii de distribuire în favoarea Agenției Europene de Mediu (2 loturi)

Număr de referinţă: EEA/COM/18/001
II.1.2)Cod CPV principal
92400000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

AEM dorește să încheie un contract-cadru de servicii pentru fiecare dintre cele 2 loturi cu furnizori de servicii care să acorde asistență AEM în domeniul bazei de date de adrese, diseminării și monitorizării mass-media,în vederea atingerii obiectivelor formulate în cadrul comunicării.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de baze de date și de diseminare

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
92400000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

Serviciile vor fi prestate, în principal, la sediul contractantului (servicii extra muros).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Întreținerea de baze de date pentru gestionarea relațiilor cu clienții și distribuirea produselor tipărite și electronice ale AEM în mod sistematic și punctual.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Ofertantului câștigător îi va fi atribuit un contract-cadru de servicii pentru o durată inițială de 12 luni, începând cu data semnării, cu posibilitatea a maximum 3 (trei) reînnoiri pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni fiecare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de monitorizare a mass-mediei

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
92400000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

Serviciile vor fi prestate, în principal, la sediul contractantului (servicii extra muros).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

AEM intenționează să încheie un contract-cadru pentru a-și putea monitoriza zilnic mass-media și acoperirea mijloacelor de comunicare socială și, de asemenea, să-și poată monitoriza și analiza periodic mass-media și acoperirea mijloacelor de comunicare socială după lansarea rapoartelor majore ale AEM.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Ofertantului câștigător îi va fi atribuit un contract-cadru de servicii pentru o durată inițială de 12 luni, începând cu data semnării, cu posibilitatea a maximum 3 (trei) reînnoiri pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni fiecare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se specifică în Secțiunea 2.2.2.1 din caietul de sarcini al licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 31/01/2019
Ora locală: 14:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/02/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

EEA premises at Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANEMARCA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Reprezentanții ofertanților (1 din partea fiecărui ofertant) pot să participe la ședința de deschidere. Aceștia sunt invitați să informeze în prealabil serviciile de achiziții ale AEM și cel târziu până la 31.1.2019 prin e-mail la adresa procurement@eea.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Ofertanții pot descărca dosarul achiziției și toate informațiile suplimentare de pe site-ul „e-tendering”: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4318

Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertantului să verifice actualizările și modificările efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/12/2018