Услуги - 566798-2018

22/12/2018    S247    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Изготвяне на френски език на обобщения на решенията и определенията на юрисдикциите на Съюза, за които може да се намери информация в Сборника на юриспруденцията

2018/S 247-566798

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Лице за контакт: Direction de la recherche et documentation
Електронна поща: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на френски език на обобщения на решенията и определенията на юрисдикциите на Съюза, за които може да се намери информация в Сборника на юриспруденцията

II.1.2)Основен CPV код
79100000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на обобщения на решенията на юрисдикциите на Съюза.

Всяко обобщение се състои от една или повече обобщаващи точки, които трябва задължително да са съставени на френски език. Обобщаващите точки съдържат, конкретно, верига от ключови думи и отметка „бюлетин“, което позволява класифицирането им в систематичния план на Регистъра на юриспруденцията.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обобщения на съответните решения и определения в областта на интелектуалната собственост

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79131000
79140000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

Обобщенията трябва да се съставят дистанционно и ще бъдат изпратени на Съда по електронна поща във файл.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Съставяне на обобщения на съответните решения и определения в областта на интелектуалната собственост.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на обобщените доказателства и организационната структура, които оферентът се задължава да въведе / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обобщения на релевантни решения и определения във всички области на правото на ЕС, с изключение на тези в областта на интелектуалната собственост

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79131000
79140000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

Обобщенията трябва да се съставят дистанционно и ще бъдат изпратени на Съда по електронна поща във файл.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Съставяне на обобщения на релевантни решения и определения във всички области на правото на ЕС, с изключение на тези в областта на интелектуалната собственост.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на обобщените доказателства и организационната структура, които оферентът се задължава да въведе / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 185-417779
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Обобщения на съответните решения и определения в областта на интелектуалната собственост

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Обобщения на релевантни решения и определения във всички области на правото на ЕС, с изключение на тези в областта на интелектуалната собственост

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Тръжната процедура бе отменена с решение на националното длъжностно лице.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Телефон: +352 43031
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/12/2018