Услуги - 566798-2018

22/12/2018    S247

Люксембург-Люксембург: Изготвяне на френски език на обобщения на решенията и определенията на юрисдикциите на Съюза, за които може да се намери информация в Сборника на юриспруденцията

2018/S 247-566798

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Direction de la recherche et documentation
Електронна поща: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu/
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на френски език на обобщения на решенията и определенията на юрисдикциите на Съюза, за които може да се намери информация в Сборника на юриспруденцията

II.1.2)Основен CPV код
79100000 Юридически услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на обобщения на решенията на юрисдикциите на Съюза.

Всяко обобщение се състои от една или повече обобщаващи точки, които трябва задължително да са съставени на френски език. Обобщаващите точки съдържат, конкретно, верига от ключови думи и отметка „бюлетин“, което позволява класифицирането им в систематичния план на Регистъра на юриспруденцията.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обобщения на съответните решения и определения в областта на интелектуалната собственост

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79131000 Услуги по подготовка и изготвяне на документи
79140000 Други юридически консултации и услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

Обобщенията трябва да се съставят дистанционно и ще бъдат изпратени на Съда по електронна поща във файл.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Съставяне на обобщения на съответните решения и определения в областта на интелектуалната собственост.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на обобщените доказателства и организационната структура, които оферентът се задължава да въведе / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обобщения на релевантни решения и определения във всички области на правото на ЕС, с изключение на тези в областта на интелектуалната собственост

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79131000 Услуги по подготовка и изготвяне на документи
79140000 Други юридически консултации и услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

Обобщенията трябва да се съставят дистанционно и ще бъдат изпратени на Съда по електронна поща във файл.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Съставяне на обобщения на релевантни решения и определения във всички области на правото на ЕС, с изключение на тези в областта на интелектуалната собственост.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на обобщените доказателства и организационната структура, които оферентът се задължава да въведе / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 185-417779
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Обобщения на съответните решения и определения в областта на интелектуалната собственост

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Обобщения на релевантни решения и определения във всички области на правото на ЕС, с изключение на тези в областта на интелектуалната собственост

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Тръжната процедура бе отменена с решение на националното длъжностно лице.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/12/2018