Služby - 566798-2018

22/12/2018    S247

Luxembursko-Luxemburg: Vyhotovenie (vo francúzskom jazyku) abstraktov rozsudkov a uznesení súdov Únie, ktoré sú oznamované v Zbierke judikatúry

2018/S 247-566798

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Direction de la recherche et documentation
E-mail: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vyhotovenie (vo francúzskom jazyku) abstraktov rozsudkov a uznesení súdov Únie, ktoré sú oznamované v Zbierke judikatúry

II.1.2)Hlavný kód CPV
79100000 Právne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Vyhotovenie abstraktov rozhodnutí súdov Únie.

Každý abstrakt pozostáva z 1 alebo viacerých súhrnných bodov, ktoré musia byť napísané vo francúzskom jazyku. Body abstraktu obsahujú predovšetkým reťaz kľúčových slov a „značku bulletinu“, čo umožňuje ich zaradenie do systematického plánu Zoznamu judikatúry.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Abstrakty rozsudkov a uznesení spadajúcich do oblasti práva duševného vlastníctva

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79131000 Dokumentačné služby
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Abstrakty musia byť vyhotovené externe a zaslané Súdnemu dvoru elektronicky (elektronickým prenosom súboru).

II.2.4)Opis obstarávania:

Vyhotovenie abstraktov rozsudkov a uznesení spadajúcich do oblasti práva duševného vlastníctva.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita skontrolovaných abstraktov a organizačnej štruktúry, ktorú sa uchádzač zaväzuje zaviesť / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Abstrakty rozsudkov a uznesení spadajúcich do všetkých oblastí práva Únie okrem tých, ktoré spadajú do oblasti práva duševného vlastníctva

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79131000 Dokumentačné služby
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Abstrakty musia byť vyhotovené externe a zaslané Súdnemu dvoru elektronicky (elektronickým prenosom súboru).

II.2.4)Opis obstarávania:

Vyhotovenie abstraktov rozsudkov a uznesení spadajúcich do všetkých oblastí práva Únie okrem tých, ktoré spadajú do oblasti práva duševného vlastníctva.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita skontrolovaných abstraktov a organizačnej štruktúry, ktorú sa uchádzač zaväzuje zaviesť / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 185-417779
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Časť č.: 1
Názov:

Abstrakty rozsudkov a uznesení spadajúcich do oblasti práva duševného vlastníctva

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Časť č.: 2
Názov:

Abstrakty rozsudkov a uznesení spadajúcich do všetkých oblastí práva Únie okrem tých, ktoré spadajú do oblasti práva duševného vlastníctva

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Obstarávacie konanie bolo zrušené rozhodnutím povoľujúceho úradníka.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie, alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/12/2018