Diensten - 566811-2018

22/12/2018    S247

België-Brussel: Verlenen van ondersteuning met betrekking tot de identificatie van benaderingen en maatregelen voor actieprogramma‘s in het kader van Richtlijn 91/676/EEG

2018/S 247-566811

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlenen van ondersteuning met betrekking tot de identificatie van benaderingen en maatregelen voor actieprogramma‘s in het kader van Richtlijn 91/676/EEG

Referentienummer: ENV.D.1/SER/2018/0017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het algemene doel van de opdracht is het bijstaan van de Europese Commissie bij het verzamelen, vergelijken en samenvatten van informatie betreffende de maatregelen die ten uitvoer werden gelegd in het kader van Richtlijn 91/676/EEG (de nitraatrichtlijn) in de 28 lidstaten en, indien van toepassing, op regionaal niveau met het oog op naleving van de richtlijn.

De opdracht is gericht op maatregelen en wettelijke instrumenten die voortvloeien uit artikel 5 van de nitraatrichtlijn, dat vereist dat de lidstaten actieprogramma‘s opstellen waarin maatregelen moeten worden opgenomen die gericht zijn op het voorkomen en beperken van het risico op het lekken van nitraten en het afvloeien ervan naar de agrarische activiteiten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 173 635.54 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De contractant zal zich voornamelijk inlaten met deskresearch en analyse, evenals met het ontwikkelen van een elektronische inventaris.

Het werk zal voortbouwen op reeds beschikbare informatie die werd verzameld in het kader van de tenuitvoerlegging van de nitraatrichtlijn (bestaande onderzoeken, uitvoeringsverslagen van de nitraatrichtlijn, informatie die door de lidstaten op ad-hocbasis wordt geleverd enz.), en op informatie die zelfstandig door de contractant moet worden verzameld via deskresearch of informatie die door de diensten van de Commissie ter beschikking wordt gesteld.

De contractant moet met name:

1) een elektronische inventaris ontwikkelen (d.w.z. een gebruikersvriendelijke, aanpasbare wiki en database) van wettelijke instrumenten en maatregelen die voortvloeien uit artikel 5 van de nitraatrichtlijn in de 28 lidstaten en hun regio‘s;

2) de belangrijkste verschillen in benaderingen en maatregelen bij de tenuitvoerlegging van de nitraatrichtlijn belichten;

3) bestaande beste praktijken bij de tenuitvoerlegging van de nitraatrichtlijn identificeren;

4) mogelijke grensoverschrijdende effecten identificeren die het gevolg zijn van verschillen in benaderingen en maatregelen bij de tenuitvoerlegging van de nitraatrichtlijn;

5) wisselwerkingen tussen de verschillende benaderingen en maatregelen in het kader van de nitraatrichtlijn identificeren met de richtlijn inzake nationale emissieplafonds.

De deskundigheid die wordt vereist om de opdracht uit te voeren omvat hoger onderwijs of beroepservaring in: agronomie, diffuse nutriëntenverontreiniging, EU-milieubeleidslijnen, geschreven en numerieke gegevensverzameling, digitaal gegevensbeheer en databaseontwikkeling.

Enkelvoudige opdracht van 12 maanden (totale begroting van 200 000 EUR).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd eerder bekendgemaakt in vooraankondiging PB S 056-123139 van 21.3.2018 met als titel: „Nitraatactieprogramma's: beoordeling van maatregelen en beste praktijken” met een begroting van 200 000 EUR. De aard van de opdracht was ETU.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-307154
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2018/789617/SER/ENV.D.1
Benaming:

Verlenen van ondersteuning met betrekking tot de identificatie van benaderingen en maatregelen voor actieprogramma‘s in het kader van Richtlijn 91/676/EEG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: University of Hertfordshire Higher Education Corporation Agriculture and the Environment Research Unit (AERU), School of Life and Medical Sciences
Postadres: Room C112, College Lane, Hatfield, Herts
Plaats: Hatfield
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: AL109 AB
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 173 635.54 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11, lid 1, (e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4) genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in onder I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/12/2018