Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 566811-2018

22/12/2018    S247

Belgia-Bruxelles: Acordarea de sprijin în ceea ce privește identificarea abordărilor și măsurilor în cadrul programelor de acțiune în baza Directivei 91/676/CE

2018/S 247-566811

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acordarea de sprijin în ceea ce privește identificarea abordărilor și măsurilor în cadrul programelor de acțiune în baza Directivei 91/676/CE

Număr de referinţă: ENV.D.1/SER/2018/0017
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al contractului este de a asista Comisia Europeană prin compilarea, compararea și sintetizarea informațiilor privind măsurile puse în aplicare în baza Directivei 91/676/CEE (Directiva privind nitrații) în cele 28 de state membre și - după caz - la nivel regional pentru a respecta directiva.

Contractul se concentrează asupra măsurilor și a instrumentelor juridice care derivă din articolul 5 din Directiva privind Nitrații, care impune statelor membre să stabilească programe de acțiune care vor include măsuri menite să prevină și să reducă riscul de scurgere și de deversare a nitraților pe activitățile agricole.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 173 635.54 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra Muros

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractantul va fi implicat, în special, în cercetarea și analiza de birou, precum și în crearea unui inventar electronic.

Lucrarea se va baza pe informațiile deja disponibile, colectate în contextul punerii în aplicare a Directivei privind nitrații (studii existente, rapoartele privind punerea în aplicare a Directivei privind nitrați, informațiile furnizate de statele membre în mod ad hoc etc.), privind informațiile care trebuie colectate în mod autonom de contractant prin intermediul unei cercetări de birou sau al informațiilor furnizate de serviciile Comisiei.

În special, contractantul va trebui:

1) să creeze un inventar electronic (și anume, o pagină wiki care poate fi actualizată și ușor de utilizat și o bază de date) a instrumentelor și a măsurilor juridice care derivă din articolul 5 al Directivei privind nitrații din cele 28 de state membre și din regiunile acestora;

2) să evidențieze principalele diferențe în abordările și măsurile din punerea în aplicare a Directivei privind nitrați;

3) să identifice cele mai bune practici existente în punerea în aplicare a Directivei privind nitrații;

4. Să identifice eventualele impacturi transfrontaliere din cauza diferențelor în abordările și măsurile de punere în aplicare a Directivei privind nitrații;

5) să identifice interacțiunile diferitelor abordări și măsuri din cadrul Directivei privind nitrații cu Directiva privind plafoanele naționale de emisie.

Expertiza necesară pentru executarea contractului include studii superioare sau experiența profesională în: agronomie, poluare difuză cu nutrienți, politici de mediu ale UE, colectarea datelor scrise și numerice, gestionarea datelor digitale și dezvoltarea bazelor de date.

Contract unic cu o durată de 12 de luni (buget total de 200 000 EUR).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 70
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și alocarea resurselor / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 50/50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Publicat anterior în anunțul de intenție JO S 056-123139 din 21/03/2018 cu titlul "Programele de acțiune pentru nitrați: evaluarea măsurilor și a celor mai bune practici", cu o valoare de 200 000 EUR. Tipul de contract a fost de studiu.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 135-307154
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 07.0202/2018/789617/SER/ENV.D.1
Titlu:

Acordarea de sprijin în ceea ce privește identificarea abordărilor și măsurilor în cadrul programelor de acțiune în baza Directivei 91/676/CE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: University of Hertfordshire Higher Education Corporation Agriculture and the Environment Research Unit (AERU), School of Life and Medical Sciences
Adresă: Room C112, College Lane, Hatfield, Herts
Localitate: Hatfield
Cod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Cod poștal: AL109 AB
Țară: Regatul Unit
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 200 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 173 635.54 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenele-limită pentru procedurile de revizuire:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/12/2018