Usługi - 566812-2018

22/12/2018    S247

Belgia-Bruksela: Analiza skutków spalania stałych odpadów komunalnych dla jakości powietrza w Europie Środkowo-Wschodniej i potencjalnych środków łagodzących

2018/S 247-566812

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Environment
Adres pocztowy: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Analiza skutków spalania stałych odpadów komunalnych dla jakości powietrza w Europie Środkowo-Wschodniej i potencjalnych środków łagodzących

Numer referencyjny: ENV.C.3/SER/2018/0005
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Głównym celem projektu jest dokonanie oceny udziału spalania stałych odpadów komunalnych w zanieczyszczeniu, szczególnie cząstkami stałymi (PM), lecz także benzo(a)pirenem (B(a)P), w podziale na regiony. Na podstawie tych ustaleń projekt powinien też zawierać ocenę potrzeb i możliwości działań na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub unijnym oraz opracowania strategii ograniczania takich emisji. Wielkość projektu nie pozwala na przeprowadzenie badań we wszystkich państwach członkowskich, więc skupiałby się on tylko na Węgrzech i Rumunii, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia z Niemiec. Badania naukowe powinny być poparte rzeczywistymi pomiarami przeprowadzonymi na Węgrzech i w Rumunii w sezonie grzewczym (listopad–marzec). Pomiary muszą być oparte na jednolitych, zaawansowanych i najnowszych metodach badawczych, takich jak dokładne mobilne lub przenośne czujniki i drony wyposażone w czujniki. Planuje się, że pomiary będą trwały 2 lata.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 734 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Otwarta procedura przetargowa

Jedna umowa o usługi, na okres 24 miesięcy o budżecie w wysokości 750 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodyki / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i przydział zasobów / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 20
Cena - Waga: 50/50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 064-141553
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07027737/2018/788206/SER/ENV.C3
Nazwa:

Analiza skutków spalania stałych odpadów komunalnych dla jakości powietrza w Europie Środkowo-Wschodniej i potencjalnych środków łagodzących

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Panoński (lider konsorcjum)
Adres pocztowy: Egyetem Street 10.
Miejscowość: Veszprem
Kod NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Kod pocztowy: H-8200
Państwo: Węgry
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Krajowy Instytut Badań i Rozwoju Optoelektroniki
Adres pocztowy: Str. Atomistilor nr. 409 jud. ILFOV
Miejscowość: Magurele
Kod NUTS: RO ROMANIA
Kod pocztowy: 077125 MG5
Państwo: Rumunia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Węgierskie Biuro Meteorologiczne
Adres pocztowy: Kitaibel Pál utca 1.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Kod pocztowy: 1024
Państwo: Węgry
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Adres pocztowy: Boeretang 200
Miejscowość: Mol
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 2400
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Institüt für Energie- und Umwelttechnik e.V.
Adres pocztowy: Bliersheimer Straβe 58-60
Miejscowość: Duisburg
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kod pocztowy: 47229
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 750 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 734 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1), można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2018