Servicii - 566812-2018

22/12/2018    S247

Belgia-Bruxelles: Analizarea efectului arderii deșeurilor solide rezidențiale asupra calității aerului înconjurător în Europa Centrală și de Est și potențiale măsuri de atenuare

2018/S 247-566812

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Analizarea efectului arderii deșeurilor solide rezidențiale asupra calității aerului înconjurător în Europa Centrală și de Est și potențiale măsuri de atenuare

Număr de referinţă: ENV.C.3/SER/2018/0005
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul principal al proiectului este de a evalua contribuția arderii deșeurilor solide rezidențiale la poluare, în special a particulelor în suspensie (PM), dar și a benzo(a)pirenului ((B(a)P), defalcată pe regiune. Pe baza acestor constatări, ar trebui să se evalueze, de asemenea, necesitatea și posibilitățile de acțiune la nivel local, regional, național sau la nivelul UE și de elaborare a unei strategii de reducere a acestor emisii. Dimensiunea proiectului nu permite efectuarea de activități de cercetare în toate statele membre, astfel acesta se va concentra numai pe Ungaria și România, inspirându-se din experiența anterioară din Germania. Cercetarea științifică ar trebui să se bazeze pe măsurători reale care urmează să fie efectuate în Ungaria și România în sezonul de încălzire (noiembrie-martie). Măsurătorile trebuie să se bazeze pe metode uniforme, avansate și cât mai recente, cum ar fi senzori preciși mobili și/sau portabili și drone echipate cu senzori. Este planificat ca măsurătorile să dureze 2 ani.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 734 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra Muros

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cerere deschisă pentru ofertă

Contract de servicii unic cu o durată de 24 de luni, cu un buget total de 750 000 EUR.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 50
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și alocarea resurselor / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 50/50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 064-141553
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 07027737/2018/788206/SER/ENV.C3
Titlu:

Analizarea efectului arderii deșeurilor solide rezidențiale asupra calității aerului înconjurător în Europa Centrală și de Est și potențiale măsuri de atenuare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/12/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: University of Pannonia (lider consorțiu)
Adresă: Egyetem Street 10.
Localitate: Veszprem
Cod NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Cod poștal: H-8200
Țară: Ungaria
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: National Institute of Research and Development for Optoelectronics
Adresă: Str. Atomistilor nr. 409 jud. ILFOV
Localitate: Magurele
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod poștal: 077125 MG5
Țară: România
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Hungarian Meteorological Service
Adresă: Kitaibel Pál utca 1.
Localitate: Budapest
Cod NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Cod poștal: 1024
Țară: Ungaria
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Adresă: Boeretang 200
Localitate: Mol
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 2400
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Institüt für Energie- und Umwelttechnik e.V.
Adresă: Bliersheimer Straβe 58-60
Localitate: Duisburg
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod poștal: 47229
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 750 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 734 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de doi ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/12/2018