Usługi - 566820-2018

22/12/2018    S247

Belgia-Bruksela: Analiza technologiczna i ekonomiczna porozumień branżowych w cyfrowych łańcuchach wartości obecnie i w przyszłości — Smart 2018/0003

2018/S 247-566820

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 230-525053)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Artificial Intelligence and Digital Industry, Unit A2 :Technologies and Systems for Digitising Industry
Adres pocztowy: BU25 04/020
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Analiza technologiczna i ekonomiczna porozumień branżowych w cyfrowych łańcuchach wartości obecnie i w przyszłości — Smart 2018/0003

Numer referencyjny: SMART 2018/0003
II.1.2)Główny kod CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Głównym celem niniejszego badania jest identyfikacja od 7 do 10 obszarów, w których porozumienia branżowe mają duży potencjał do tworzenia rynków i możliwości rynkowych, usankcjonowanie potrzeby i wykonalności takich porozumień w 3-5 obszarach oraz zalecenie dalszych działań.

— w ramach badania przeanalizowane zostaną istniejące porozumienia branżowe w ramach obecnych cyfrowych łańcuchów wartości oraz ich wartość ekonomiczna,

— analiza obecnych i przyszłych łańcuchów wartości i określenie potencjalnych możliwości porozumień branżowych o dużym oddziaływaniu,

— potwierdzenie potrzeby i wykonalności porozumień branżowych w wielu dziedzinach, oraz

— określenie możliwych środków i ich potencjalnego wpływu.

Ostatecznym celem badania jest dostarczenie zaleceń w zakresie działań, które powinien podjąć przemysł, Komisja Europejska i/lub państwa członkowskie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 230-525053

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa i adres
Zamiast:

Komisja Europejska, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Digital Industry, Unit A1: Technologies and Systems for Digitising Industry.

Powinno być:

Komisja Europejska, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Artificial Intelligence and Digital Industry, Unit A2:Technologies and Systems for Digitising Industry

VII.2)Inne dodatkowe informacje: