29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 56684-2021

03/02/2021    S23

Rumunia-Cluj-Napoca: Wiercenie studni wodnych

2021/S 023-056684

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 248-618610)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apă Someș S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 201217
Adres pocztowy: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 79
Miejscowość: Cluj-Napoca
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 400604
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Dana Mihaela Pop
E-mail: achizitii.cj@casomes.ro
Tel.: +40 264430050
Faks: +40 264430886
Adresy internetowe:
Główny adres: www.casomes.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL 14 – Reabilitarea sursei subterane Florești

Numer referencyjny: CL 14 – POIM
II.1.2)Główny kod CPV
45262220 Wiercenie studni wodnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Având în vedere starea actuală a captărilor, puţurilor şi drenurilor, a lacurilor de infiltrare, a stațiilor de pompare şi a digurilor de apărare împotriva viiturilor, se propune ca sursa subterană de apă Florești să fie retehnologizată şi modernizată astfel încât să poată asigura debitul proiectat.

Contractantul va asigura proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a sursei subterane Florești, inclusiv achiziția de dotări conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Sursa Floresti este amplasată în in vestul municipiului Cluj-Napoca, pe malurile raului Somesul Mic. Sursa subterană Florești este formată din cinci zone de captare: Uzina Florești, Captarea Şapca Verde, Captarea I, Captarea II şi Captarea E. Lucrările de execuție a sursei subterane Florești au fost realizate în trei etape: captarea Florești, Şapca Verde + Captaţia 1 etapizată între 1892-1932, extinderea captării Şapca Verde, Captaţia 1, dren Captaţia 1, dren Uzina Florești, puţuri Captaţia 2 şi lacuri de infiltraţii între 1950-1970 şi dren Captaţia 2, dren Stația E şi lacuri de infiltraţii aferente între 1970-1994.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 248-618610

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 08/02/2021
Powinno być:
Data: 22/02/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 08/02/2021
Powinno być:
Data: 22/02/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 08/08/2021
Powinno być:
Data: 22/08/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: