Bauleistung - 566870-2018

22/12/2018    S247    Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Brașov: Lucrări de drumuri

2018/S 247-566870

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Brașov
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Bulevardul Eroilor nr. 5
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500007
Țară: România
Persoană de contact: Mihaela Didona Bortes
E-mail: andreea.radulea@judbrasov.ro, investitii@judbrasov.ro
Telefon: +40 754073237

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.judbrasov.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Modernizare DJ 102G Victoria — Viștișoara, km 0+000 — 9+900

Număr de referinţă: 4384150_2018_PAAPD1026574
II.1.2)Cod CPV principal
45233140 Lucrări de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul cuprinde executia lucrarilor de modernizare a drumului judetean DJ 102G Victoria – Vistisoara intre km 0+000 si km 9+900, construirea a 2 poduri si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.

Clasa tehnica a drumului, cf. Ordinului MT nr. 1295 din 30.08.2017 este IV – intensitatea traficului: redusa. Parametrii tehnici ai drumului:- Categoria de importanță: ”C”- normală- Categoria drumului: județean- Clasa tehnică: IV (zonă deal-munte).

Valoarea estimata: 27.542.270 RON, exclusiv TVA. Contractul cuprinde si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsa, numai prin SEAP, cu 20 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. In masura in care solicitarea de clarificari sau informațiile suplimentare au fost adresate in termenul prev... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 27 542 270.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45111290 Lucrări de pregătire a instalaţiilor
45221111 Lucrări de construcţii de poduri rutiere
79930000 Servicii de proiectare specializată
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

DJ 102G judetul Brasov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul cuprinde executia lucrarilor de modernizare a drumului judetean DJ 102G Victoria – Vistisoara intre km 0+000 si km 9+900, construirea a 2 poduri si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.

Valoarea estimata totala este de 27.542.270 RON formata din:

Tronson 1 – 2.214.130 lei

Cap. 1.2 – Valoarea estimata a Amenajarii terenului: 70.000 RON fara TVA;

Cap. 4.1 - Valoarea estimata a Construcţiilor şi instalaţiilor: 2.102.090 RON fara TVA;

Cap. 5.1 - Valoarea estimata a Organizarii de şantier: 42.040 RON fara TVA (5.1.1. Lucrari de constructii: 31.530 RON; 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului: 10.510)

Tronson 2 – 25.328.140 lei

Cap. 1.2 – Valoarea estimata a Amenajarii terenului: 450.000 RON fara TVA;

Cap. 4.1 - Valoarea estimata a Construcţiilor şi instalaţiilor: 24.390.330 RON fara TVA;

Cap. 5.1 - Valoarea estimata a Organizarii de şantier: 487.810 RON fara TVA (5.1.1. Lucrari de constructii: 365.850 RON; 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului: 121.950)

Detalierea valorii contractului pe tronsoane este necesara doar pentru gestionarea financiara a acestuia avand in vedere cele doua surse de finantare: Bugetul Judetului Brasov si Programul PNDL1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica P2 / Pondere: 12
Prețul - Pondere: 88
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire. Toti participantii la procedura (indiferent de calitatea acestora- lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) vor depune odata cu DUAE, declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acordul de asociere, acordul de subcontractare, angajamentul tertului sustinator +anexa (daca este cazul).

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Persoane juridice/fizice romane:

— CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA),

— CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA),

— CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Persoane juridice/fizice straine:

Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dupa caz, alte documente edificatoare.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, sunt:

Presedinte: Adrian-Ioan Veştea, Vicepresedinte Gabor Alexandru Adrian, Administrator Public Gligoras Daniel, Vicepreşedinte Toaso Imelda, Director Ex DDJSP Pascu Mihai, Director Ex Ec. Agafitei Gabriela, Dir Ex Juridic Crăciun Claudia, Secretar Dumbraveanu Maria; Dir Ex DAC Rădulea Andreea; Dir. Ex. Dir. Management Proiecte Nicolae Săcuiu; Sef Serviciu A.P. Boboc Daniela, Sef Serviciu LIIDJ Bran Carmen, Sef Serviciu Juridic Contencios Mone Mariana

Consilieri judeteni: Nicoara Lucian Florin, Donţu Mihai Aurel, Drăguţu Ionuţ, Crăciun Dragoş Romulus, Dragoman Aurora, Dumitrescu Flavius, Anghel Robert-Ciprian, Enache Paul, Veştea Mihail, Abagiu Sorin-Florică, Mareș Ioan, Kadas-Iluna Andrei-Marius, Fernolend Carolina, Iatan Adrian, Suciu Iosif, Spinean Ionel, Ungurean... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) nu trebuie sa fie mai mica de 27.000.000 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru îndeplinirea cerinţei privind cifra de afaceri se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor valorice impuse prin documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – bilanturile contabile pe ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) inregistrate la organele competente, sau orice alte documente pe care operatorii economici le pot prezenta în sustinerea cifrei de afaceri medii globale, trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4).

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Experienta similara Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie sa demonstreze urmatoarele: - a executat si dus la bun sfarsit în ultimii 5 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii, în valoare de cel puţin 23.500.000 RON; şi – a realizat în ultimii 5 ani un pod/viaduct/pasaj rutier sau de transport feroviar de cel puţin 15 m lungime în cadrul unuia dintre aceste contracte. Prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se înţelege lucrări de construcţie/ modernizare/reparaţii capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel puţin în clasa IV de complexitate conform normativului în domeniu (unde clasa I include nivelul de complexitate cel mai ridicat, respectiv autostrăzi). În clasa IV de complexitate conform Ordinului MT nr. 1295 din 30.08.2017 se încadrează drumuri judeţene cu două benzi de circulaţie. Se accepta si lucrari similare superioare din punct de vedere al complexitatii acestora. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art.13). Se vor lua in considerare numai lucrarile duse la bun sfarsit. Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani si se prezinta un document care confirma ducerea la bun sfarsit a respectivelor lucrari in perioada de referinta, autoritatea contractanta va lua in considerare intreaga valoare a lucrarilor care fac obiectul respectivului document prezentate pentru indeplinirea cerintei.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.

TERTUL SUSTINATOR Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul) În cazul în care cerintele de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau prof. se demonstreaza de catre op. ec. prin invocarea sustinerii de catre o alta pers., indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/ candidat si pers. respectiva, atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate. Angajamentul de sustinere va trebui sa respecte conditiile specifice prevazute la art. 182 din Legea 98/2016. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prev art 164,165,167 din Legea 98/2016. Angajamentul ferm de sustinere prezentat de ofertantul câstigator va faceparte integranta a contractului de achizitie publica.

ASOCIERE Informatii privind asociatii (daca este cazul) În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici - Capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). In cazul unei asocieri a doi sau mai multi operatori economici, condiţia privind experienţa similară se cumulează. Asocierea va fi legalizata numai in cazul castigarii licitatiei, înainte de semnarea contractului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor valorice/cantitative impuse prin documentatia de atribuire. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, nr. si data, Beneficiarul, valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit, data şi numărul documentului de recepţie. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – copii contracte/procese-verbale de receptie/certificate constatatoare/alte documente din care sa rezulte ca au fost executate lucrari similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4).In vederea indeplinirii cerintei privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va complete DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica". In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces in orice moment la sustinerea tertului (Formular 5). Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta acordul/ acordurile de subcontractare (Formular 6), declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 completata în conformitate cu Formularul 10, semnata de reprezentantul legal. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ candidatului/ grupului de op. economici Formular 5. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere Formular 4, declarația pe propria răspundere (conform art. 60 din Legea 98/2016, respectiv Formular 10, pentru Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terț susținător). Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va atasa toate documentele solicitate la Situatia personala a ofertantului -capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) pentru fiecare asociat.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/02/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 04/06/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/02/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP la sectiunea de clarificari, in vederea departajarii ofertelor, pe baza unei noi propuneri financiare, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc dupa recalcularea punctajelor, tinand cont de ponderile alocate fiecarui factor de evaluare.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE - art.104,alin 3 coroborat cu art.60/HG 395/2016 si art.137 alin.2 litera b/HG 395/2016. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa „https://ec.europa.eu/tools/espd” sau „https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter” (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).

4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B “Informații privind reprezentanții operatorului economic”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul de exercitare a caii de atac este cel prevazut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Județean Brașov, Compartimentul Juridic Contencios
Adresă: Bulevardul Eroilor nr. 5
Localitate: Brașov
Cod poștal: 500007
Țară: România
E-mail: office@judbrasov.ro
Telefon: +40 268410777
Fax: +40 268472305

Adresă internet: http://www.judbrasov.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/12/2018