Építési beruházás - 566908-2018

22/12/2018    S247    Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 247-566908

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_24660893
Postai cím: Erzsébet tér 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: +36 18727474
Fax: +36 18727478

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001075852018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001075852018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Díszburkolat és egyéb karbantartási tevékenység

Hivatkozási szám: EKR001075852018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületének területén dísz-burkolat és egyéb burkolat, és

Az ehhez kapcsolódó elemek karbantartási munkálatainak elvégzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros V. kerületének közigazgatási területe, a műszaki leírásban meghatározottak szerint,továbbá Megrendelő székhelye és a Felek által esetileg és együttesen meghatározott egyéb helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületének területén díszburkolat és egyéb burkolat, és az ehhez kapcsolódó elemek

Karbantartási munkálatainak elvégzése. A kivitelezés főbb tételei, mennyiségei (tájékoztató jelleggel): KÖZMŰVEZETÉKEK, VÍZ- ÉS

CSATORNAVEZETÉKEK Vízellátó vezetékek Csapadék csatorna Csapadékvíz csatorna bekötések ÚTÉPÍTÉS Építmények bontása

Pályaszerkezeti rétegek bontása Bontás kis felületen Továbbszállítás Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése Függőleges

Jelzések bontása Vízszintes forgalomtechnikai jelzések Függőleges forgalomtechnikai jelzések Vízszintes jelzések eltávolítása

Földmunkák Földmű építése Pályaszerkezeti rétegek Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek Cementes kötőanyagú pályaszerkezeti

Rétegek Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek Egyéb építési munkák Kőburkolat építés Szegélyek építése Vezetőkorlát

Úttartozékok VÍZÉPÍTÉS Víztelenítés UTCABÚTOROK Padok Hulladékgyűjtők Faveremrács Virágláda NÖVÉNYTELEPÍTÉSI MUNKÁK

KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK, ÁLTALÁNOS TÉTELEK A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a

Közbeszer-zési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.

Rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a köz-beszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé

Tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy

Védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás,

Utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.

Rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns (útkarbantartási) - alkalmassági követelményen felüli - többlettapasztalata naptári hónapban [minimum 0; maximum 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns (műemléki) - alkalmassági követelményen felüli - többlettapasztalata naptári hónapban [minimum 0; maximum 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Karbantartási tevékenységet kiszolgáló műszaki telephely(ek) távolsága a teljesítés helyszínétől / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Egységes építési terület, összefüggő felvonulási területtel, melynek alapján a kivitelezői felelősség megosztása megrendelő kockázatait aránytalanul növelné, a részajánlattétel biztosítása a beszerzés sajátosságaira tekintettel nem lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az

Alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az

Eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el. B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: SZ/1. Ajánlattevő a szerződés

Teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők

Névjegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában

(vagy kivitelezői jogosultságával). Igazolási módok: A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint: A.1

) Előzetes igazolás: Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai

Közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdései és a

321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. §

(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások: Ajánlattevő

A 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat

Nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges. B.1) Előzetes igazolás Ajánlattevő

EEKD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a

Részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő). B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő

Ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja a kamarai/jogosultság igazolását a 322/2015. Korm.rendelet 21. § (1) bek. alapján.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. 1) Előzetes igazolás: Ajánlattevő EEKD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági

Követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő). 2) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7)

Bekezdései szerinti felhívására benyújtandó igazolások: Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását

Megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes, valamint a közbeszerzés tárgyából (útkarbantartási

Kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbe-vételéről (üzleti évenként megbontva), attól

Függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [

Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]. P/2. 1) Előzetes igazolás: Ajánlattevő

EEKD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a

Részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő). 2) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására benyújtandó

Igazolások: Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy

Jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. A ’

Beszámolóval lezárt’ üzleti év meghatározása során a beszámoló elfogadásának az időpontját tekinti Ajánlatkérő mérvadónak.

Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az

Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.im.gov.hu) megtalálható beszámoló csatolása az

Ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy

Ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját

Vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti mérleg szerinti eredményéről. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm.

Rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben az ajánlattevő a P/1. alkalmassági követelmény szerinti irattal azért nem rendelkezik

Az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, Ajánlatkérő akkor is megállapítja az

Ajánlattevő P/1. pont szerinti pénzügyi és gazda-sági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (

Útkarbantartási kivi-telezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a

400 000 000,- millió Ft értéket. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három

Mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el átlagosan a nettó

600 000 000- Ft-ot, továbbá a közbeszerzés tárgyából (útkarbantartási kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó

Nélkül számított - árbevétele nem éri el átlagosan a nettó 350 000 000- Ft-ot. A Kbt. 65.§ (6) bek. értelmében a P/1.

Pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a

Figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9), továbbá (11) bekezdéseire. P/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevőnek a

Számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (

Három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt. A Kbt. 65.§ (6) bek. értelmében

A P/2. pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül csak egy felel meg.

Ajánlatkérő felhívja a fi-gyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseire.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1-M.4. 1) Előzetes igazolás: M/1.-M/4. Ajánlattevő EEKD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az

Alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő). 2) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)

— (7) bekezdései szerinti felhívására benyújtandó igazolások: M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző

60 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek

Megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pont, a 22. § (3) bek. és 24. § alapján, az alábbiak

Szerint: - a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap), - a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy

És elérhetősége), - a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel), - a teljesítés helye, - a referencia

Mennyisége, az ellenszolgáltatás értéke (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel), - nyilatkozat arról, hogy a

Teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az M.1.

Referenciakövetelmény esetében a vizsgált időszak alatt az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban befejezett, de

Legfeljebb 96 hónapban belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a)

Bekezdés a) pont]. M/2.1. - M/2.3. Ajánlattevő csatolja a szakemberekre vonatkozóan a szakember(ek) - ajánlattevő általi megnevezését

; - végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok másolatát; - szakmai tapasztalata (amennyiben releváns - M/2.1., M/2.2.) saját

Kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését; és - saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége

Esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll; a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pont alapján.

Az M/2.1.-M/2.2. esetében a megnevezett szakember(ek) releváns szakmai tapasztalata abban az esetben kerül megállapításra, ha a

Szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő

Meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos

Munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe]. M/3. Ajánlattevő csatolja az MSZ EN ISO

14001:2005, valamint az MSZ EN ISO 28001:2008 - vagy ezzel egyenértékű - rendszerekre vonatkozó érvényes tanúsítvány másolatát

Vagy az ezzel egyenértékű bizonyítási eszköz dokumentációját. [321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. c) és j) pont] M/4. Ajánlattevő

Csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség listáját, leírását, továbbá a

Rendelkezésre állást és annak jogcímét alátámasztó dokumentumokat. Gépek esetében ezen kívül csatolni szükséges a gépek műszaki

Jellemzőit, adatait igazoló dokumentumokat is (gépkönyv, forgalmi engedély). A rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyíték akkor

Megfelelő, ha a tulajdonjog fennállását, vagy a használat egyéb jogcímét igazolja. A rendelkezésre állás így különösen, de nem

Kizárólagosan üzembentartói engedély vagy bérleti szerződés útján is igazolható. A raktárkészlet esetén a rendelkezésre állás főkönyvi

Kivonattal vagy egyéb alátámasztó dokumentummal (vásárlást igazoló dokumentum, fotó) igazolható, azzal, hogy Ajánlatkérő

Fenntartja magának a jogot, hogy az árukészlet tételes ellenőrzését személyesen végezze el a benyújtott dokumentumok alapján. [321/

2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. h) pont]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60

Hónapban: M/1.1. legalább 1 500 000 000 HUF értékben, díszburkolatú közterület karbantartására vonatkozó referenciával, amely(ek)

Az alábbi feltételeknek megfelelnek: - a teljesítés során az építési területen és a kapcsolódó utcákban a közlekedés (forgalom) és a

Lakossági szolgáltatás fenntartását a kivitelezés során biztosítani kellett, - magában foglalt burkolat-, csapadékvíz elvezetési,

Úttartozék-, utcabútor karban-tartási munkákat. M/1.2. műemlék épület felújítására és/vagy karbantartására vonatkozó referenciával.

Az M/1. alkalmassági feltétel több referenciával is igazolható. M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem

Rendelkezik a feladat ellátásához M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős

Műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek

Megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 1. rész 2. pont]; M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/

2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként”

Előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 1. rész

4. pont]; M/2.3. legalább az alábbi összetételű fizikai állománnyal: a) 4 fő lakatos b) 3 fő kőműves c) 3 fő burkoló d) 3 fő festő e) 4 fő

Segédmunkás. Az M.2. pontra jelölt szakemberek között az átfedés nem megengedett. M/3. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére

Alkalmatlan, ha nem rendelkezik útkarbantartásra is kiterjedő MSZ EN ISO 14001:2005, valamint az MSZ EN ISO 28001:2008 - vagy

Ezzel egyenértékű - rendszerrel. M/4. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi a teljesítéshez

Rendelkezésre álló eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel: a) 1 db homlokrakodó b) 1 db gumikerekes

Kotró-rakodó c) 1 db gumikerekes forgókotró d) 1 db aszfalt finisher e) 3 db úthenger [1-1- db 1/1,5/8 tonnás] f) 1 db vizes fúró g) 1 db

Aszfaltvágó h) 1 db kétkezes vésőgép i) 1 db KCR darus teherautó j) 1 db vizes vágógép k) 1 db nyitott (platós), legalább 1300 kg teher

Szállítására alkalmas tehergépjármű l) 2 db zárt, legalább 700 kg teher szállítására alkalmas tehergépjármű m) legalább az alábbi

Összetételű kezdő raktárkészlettel: - mészkő lapburkolat változó méretben (50 m2) - porfír lapburkolat változó méretben (50 m2) -

Gránit lapburkolat változó méretben (50 m2) - beton térkő burkolat változó méretben (50 m2) - P01 parkolásgátló oszlop (20 db) - P03

Parkolásgátló oszlop (20 db) - P05 parkolásgátló oszlop (20 db) - P05K parkolásgátló oszlop (5 db) - P16 parkolásgátló oszlop (20 db) -

Mészkő parkolásgátló oszlop változó magassági méretben (20 db) - K01 kerékpártároló (5 db) - forgalomtechnikai oszlop KRESZ

Táblákhoz változó magasági méretben (20 db) - mobilkerítés munkaterület elkerítéshez (2000 fm) - vízelvezető folyóka változó

Méretben (20 fm) - hidegaszfalt (200 kg). A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös

Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseire.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1) Aj.tétel, kifiz. pénzneme: HUF. AK a t.ig. és a pénzügyi telj.-nél az alábbi jszokat alkalmazza: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. Ptk. 6:130.

§ (1)-(2) bek. Igazolt telj. alapján havonta állítható ki részszámla, a tárgyhónapban ténylegesen elvégzett és igazolt tételes munkák

Alapján, a műszaki leírásban rögzített költségvetési tételek alapul vételével. AK a szerz. ÁFA nélkül számított összege 5 %-ának

Megfelelő, max. 75 millió HUF előleg lehetőségét biztosítja. Az előleggel az utolsó részszlával bezárólag kell elszámolni. Részletes

Feltételek lásd szerzterv. 2)Szerz. megerősítő köt-ek: Jótállás, kés./megh. kötbér, telj. bizt. a) Kés. kb: 0,1 %/nap, alapja a

Feladatkiadásban rögzített munkára eső teljes nettó válldíj. Max a teljes nettó válldíj 5 %-ig.b)Megh.kb.: feladatkiadásban rögzített

Munkára eső teljes nettó válldíj 20 %.c)Jótállás:részteljtől12hó.d) TB.: teljes nettó válldíj 3 %.Futidő: véghat+45nap.Munkater.

Átadáskor. TB évente a ténylegesen felhasznált díjjal csökkenthető.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/01/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/01/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR001075852018

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus

Közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az eljárás az EKR-ben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai

Szerint. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint reg. szükséges.

2) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (5)

Bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le.

3) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell - a

Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is); - a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (EKR); - a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja

Szerint (nemleges tartalommal is). AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá - az EEKD-t (kitöltve); - a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti

Felolvasólapot (EKR); - a szakmai ajánlatot kitöltve az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. - az AT, illetve az alk.

Igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy

Ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát; - meghatalmazott

Eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást.

4) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt.

35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

5) AK megjelöli, miszerint a jelen eljárás a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt keretmegállapodásra irányul.

6) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

7) Közös ajánlattétel esetén a közös AT-ről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35.

§ (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges

Felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajtét esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen

Tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.

8) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k

Jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.

9) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 60 nap.

10) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a

Közb. dok.-mok előírásai, vala-mint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában

Meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

11) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb

Információk: - adható pontszám: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti; - alkalmazott módszerek: ár

Szempontnál fordított, a szakemberekre vonatkozó minőségi szempontoknál egyenes arányosítás, a telephelyre vonatkozó minőségi

Szempontoknál pontozással vegyes egyenes arányosítás a KDban rögzített részletes szabályok szerint.

12) AK 2019.01.07. napján 10 órakor

Nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart. Találkozó: AK székhelye előtt. AK a bejárásról jkvet készít, amelyet a bejárás napjától számított

Öt napon belül megküld vagy elektronikusan hozzáférhetővé tesz az gazd-i szereplők részére. AK kéri a tisztelt AT-ket, hogy erre való igényüket előzetesen írásban jelezzék,

Egyébként nem tart bejárást! 13) AK az ajánlattételt ajánlati

Bizt. nyújtásához köti. Az ajánlati bizt. mértéke: 20 000 000,- Ft. A biztosíték telj.: Kbt. 134. § (6) bek. szerint, ide

Értve a III.2.2. szerinti telj. biztosítékot is. Számlaszám: 11784009-15505006-10360006

14) Szerződéskötéshez szükséges felelősségbiztosítás mértéke: 200 millió Ft

/év, 50 millió Ft/káresemény

15) III.2.2.höz: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. A kötbérek abban az

Esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes AT olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

16) FAKSZ: Dr. Sándor Sz. Zsolt, lajstromszám:00388

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. XXI. fejelezet szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/12/2018