Lieferungen - 566917-2022

Submission deadline has been amended by:  644579-2022
14/10/2022    S199

Polen-Warschau: Kraftfahrzeuge für den Gütertransport

2022/S 199-566917

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Poczta Polska S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 525-000-73-13
Postanschrift: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-940
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Poczta Polska S.A., Centrum Zamówień, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
E-Mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.poczta-polska.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Postdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Długoterminowy najem pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep

Referenznummer der Bekanntmachung: CZ.26.585.2022.DC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34130000 Kraftfahrzeuge für den Gütertransport
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep w łącznej liczbie 224 pojazdów, na okres 72 miesięcy dla każdego pojazdu

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34133000 Gelenklastwagen
34223100 Sattelanhänger
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep w łącznej liczbie 224 pojazdów, na okres 72 miesięcy dla każdego pojazdu. Szczegółowe dane dotyczące liczby pojazdów w poszczególnych typach określa Załącznik nr 1 do umowy, parametry techniczno-użytkowe pojazdów określa Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 72
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający na podstawie art. 441 PZP przewiduje zastosowanie prawa opcji, z uwzględnieniem poniższych zasad:

Zamawiający zastrzega sobie prawo najmu dodatkowych pojazdów, określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, w łącznej liczbie nieprzekraczającej 196 pojazdów, na okres 72 miesięcy dla każdego pojazdu (zamówienie opcjonalne). Najem dodatkowych pojazdów będzie odbywał się na podstawie zleceń składanych przez Zamawiającego drogą mailową na adres wskazany przy zawarciu umowy. Liczba pojazdów, wskazana w Załączniku nr 2 do Umowy, jest maksymalną liczbą pojazdów, które Zamawiający może dodatkowo zamówić. Zamawiający uprawniony jest do złożenia zlecenia w formie jednego, kilku lub kilkunastu odrębnych zamówień na dodatkowe pojazdy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby opcjonalnych (dodatkowych) pojazdów, w poszczególnych dostarczanych typach, w ramach maksymalnej liczby pojazdów z zamówienia opcjonalnego. Zamawiający będzie uprawniony do składania zamówień opcjonalnych w terminie do 31 maja 2024 r. Brak złożenia zlecenia przez Zamawiającego w ww. terminie oznacza rezygnację z zamówienia opcjonalnego w całości lub w niezamówionej części.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również należycie wykonują umowę lub umowy sprzedaży/dostawy/najmu/leasingu pojazdów ciężarowych i/lub ciągników siodłowych i/lub naczep o łącznej wartości minimum 20 000 000,00 złotych (bez podatków od towaru i usług) w ramach nie więcej niż 10 umów.

Uwaga: W przypadku, gdy umowa lub umowy jest/są w trakcie realizacji wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać, że umowa lub umowy w części faktycznie zrealizowanej do dnia, w którym upływa termin składania ofert, spełnia wymaganie określone w warunku.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby jeden z tych wykonawców wykazał spełnienie ww. warunku w całości.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca ma złożyć:

wykaz wykonanych dostaw, spełniających wymagania, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz wykonanych dostaw należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

Dowodami, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), o których mowa powyżej są:

- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, z tym, że w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych ww. dokumenty powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert; albo

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów wymienionych powyżej.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych).

Informacje dotyczące wadium wskazano w rozdziale XVII SWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie z dołu, za każdy miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktur wystawionych na koniec miesiąca kalendarzowego przez Wykonawcę i doręczonych Odbiorcom, wskazanym w Załączniku nr 4 do Umowy

2.Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/11/2022
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/11/2022
Ortszeit: 14:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na Platformie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5), 8) PZP,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) PZP.

3. Dokumenty i oświadczenia dotyczące potwierdzenia braku podstaw wykluczenia m.in.:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) PZP oraz art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (informacja dotyczy: osoby fizycznej, urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub prokurenta, wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym),

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021, poz. 275 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat - wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem potwierdzającym, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem potwierdzającym, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów i oświadczeń zostały wskazane w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Informacje na temat terminów składania odwołań - art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/10/2022