Lieferungen - 566936-2022

14/10/2022    S199

Magyarország-Baja: Villamos energia

2022/S 199-566936

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11028093203
Postai cím: Mártonszállási Út 81 2335/2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Derekas László
E-mail: igazgato@bajaviz.hu
Telefon: +36 79426991
Fax: +36 79998606
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bajaviz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001483862022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001483862022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése 2023-2025 (DBR)

Hivatkozási szám: EKR001483862022
II.1.2)Fő CPV-kód
09310000 Villamos energia
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Dinamikus Beszerzési Rendszer felállítása a BAJAVÍZ Kft. villamos energia igényének kielégítésére 2023-2025. évekre, teljes ellátás alapú villamosenergia kereskedelmi szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzés fixdíjas konstrukcióban

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Baja, Ajánatkérő a műszaki leírásban megjelölt fogyasztási helyei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen Dinamikus Beszerzési Rendszer (a továbbiakban: DBR) 1. részében Ajánlatkérő célja villamos energia beszerzése teljes ellátás alapú villamosenergia kereskedelmi szerződés keretében, fix díjas konstrukcióban, a 2023.01.01. - 2025.12.31. időszakra vonatkozóan.

A DBR teljes, 36 hónapos időtartama alatt a tervezett beszerzések teljes becsült mennyisége: 21 219 711 kWh. Az egyes ajánlattételi eljárások tervezett legkisebb mennyisége 600 000 kWh, maximuma 7 500 000 kWh.

A fogyasztási helyek tervezett listáját, azok becsült éves fogyasztási adatait, valamint az alkalmazni kívánt szerződéses feltételek összefoglalóját tájékoztató jelleggel a jelen részvételi felhíváshoz készített közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő az egyedi ajánlattételi eljárások pontos szerződéses és műszaki feltételrendszerét, valamint a beszerezni kívánt villamos energia pontos mennyiségét az ajánlattételi felhívásokhoz készített közbeszerzési dokumentumokban fogja meghatározni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő nem korlátozza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzés indexált konstrukcióban

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Baja, Ajánatkérő a műszaki leírásban megjelölt fogyasztási helyei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen Dinamikus Beszerzési Rendszer (a továbbiakban: DBR) 2. részében Ajánlatkérő célja villamos energia beszerzése teljes ellátás alapú villamosenergia kereskedelmi szerződés keretében, indexált konstrukcióban, a 2023.01.01. - 2025.12.31. időszakra vonatkozóan.

A DBR teljes, 36 hónapos időtartama alatt a tervezett beszerzések teljes becsült mennyisége: 21 219 711 kWh. Az egyes ajánlattételi eljárások tervezett legkisebb mennyisége 600 000 kWh, maximuma 7 500 000 kWh.

A fogyasztási helyek tervezett listáját, azok becsült éves fogyasztási adatait, valamint az alkalmazni kívánt szerződéses feltételek összefoglalóját tájékoztató jelleggel a jelen részvételi felhíváshoz készített közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő az egyedi ajánlattételi eljárások pontos szerződéses és műszaki feltételrendszerét, valamint a beszerezni kívánt villamos energia pontos mennyiségét az ajánlattételi felhívásokhoz készített közbeszerzési dokumentumokban fogja meghatározni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő nem korlátozza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fennállnak.

Részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá, a 321/2015. (X. 30.) Korm.Rendelet. 1-16.§-ában foglalt előírásoknak megfelelően.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján a részvételi jelentkezések bontását követően kéri be a részvételi jelentkezőktől a kizáró okok részletes igazolásait. A DBR létrehozását követően részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők részére a részvételi jelentkezés benyújtását követően kerül megküldésre a részletes igazolások benyújtására vonatkozó felhívás.

A részletes igazolások tekintetében a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak szerint kötelesek igazolni, míg a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőkre a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak az irányadóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki-szakmai alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki-szakmai alkalmassági követelményt.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi és meghiúsulási kötbér a főbb szerződéses feltételekben és az ajánlattételi szakaszok Közbeszerzési Dokumentumainak részét képező szerződés-tervezetekben részletezettek szerint.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő az egyedi szerződések alapján az áramdíjat havonta, a ténylegesen teljesített mennyiségeknek megfelelően kiállított teljesítési igazolás alapján nyertes ajánlattevő által benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 135.§ (1) és (5) bekezdésében foglaltakra. A számlázás részletes feltételeit az ajánlatételi eljárásokban kiadott szerződéstervezetek tartalmazzák.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé az ajánlattételi eljárásokban közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/11/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Gazdasági szereplők a részvételi jelentkezést a Kbt. 40.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kötelesek benyújtani, amelyben valamennyi eljárási cselekmény előzetes regisztrációhoz kötött. Az EKR rendszer címe: www.ekr.gov.hu.

2) Részvételre jelentkezőknek az Ajánlatkérő által előírt EKR űrlapon nyilatkoznia kell a közbeszerzésnek azon részeiről, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókról. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.

3) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell felolvasólapot, amelyen fel kell tüntetni a részvételre jelentkező nevét, székhelyét,valamint adószámát (EKR tölti ki).

4) A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni, valamint az ahhoz csatolt minden igazolást, dokumentumot és okiratot magyar nyelvű, részvételre jelentkező által elkészített fordítással együtt kell benyújtani.

5) Amennyiben részvételre jelentkező papíralapú, cégszerűen aláírt dokumentum egyszerű másolatát nyújtja be az eljárás során, köteles az EKRbe feltölteni a nyilatkozatot tevő képviselő aláírási címpéldány vagy aláírásmintáját is.

6) Közös részvételre jelentkezés esetén a jelentkezéshez csatolni kell a konzorciumi együttműködési megállapodást, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást.

7) Részvételre jelentkezők kötelesek nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban velük szemben változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, köteles feltölteni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

8) Ajánlatkérő mindkét rész tekintetében azért kívánja alkalmazni a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az igényeinek kizárólag a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru (villamos energia) felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Az egyes részekben az Ajánlatkérő az alábbi ajánlati árelemeket kívánja értékelni:

1. rész: Villamos energia fix díja (nettó Ft/kWh)

2. rész: Spread (S) értéke (nettó EUR/MWh)

9) Részvételre jelentkezők a jelentkezéshez kötelesek csatolni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott villamos energia kereskedelemre vonatkozó érvényes engedély egyszerű másolatát.

10) A főbb szerződést biztosító mellékkötelezettségeket , továbbá a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező "Lényeges szerződéses feltételek összefoglalója" elnevezésű dokumentum tartalmazza.

11) Az egyedi ajánlattételi eljárások során megkötendő szerződések tervezetét Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásokkal együtt bocsátja a DBR-be felvett gazdasági szereplők rendelkezésére.

12) Ajánlatkérő az egyedi ajánlattételi eljárásokban nem kíván ajánlati biztosítékot alkalmazni.

13) Ajánlatkérő sem a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában, sem az egyedi ajánlattételi eljárások tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

14) A felhívás IV.2.6. pontjában megjelölt 1 hónapos ajánlattételi kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért, amely az egyedi ajánlattételi eljárásokra vonatkozóan irányadó; a részvételi szakaszban nem lehet ajánlatot tenni.

15) Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésének érdekében.

16) Részvételre jelentkezőknek a jelentkezéshez csatolniuk kell a 833/2014/EU tanácsi rendeletre vonatkozó nyilatkozatot, cégszerűen aláírva.

17) Az eljárásban részt vevő FAKSZ: Dr Dull Attila (00292).

18) Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem ír elő műszaki-szakmai alkalmassági követelményt, tekintettel arra, hogy a teljesítés megfelelősége szempontjából alkalmassági feltétel előírása nem szükséges. Ajánlatkérő csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott érvényes, energia kereskedelemre vonatkozó engedéllyel rendelkező gazdasági szereplők részvételi jelentkezését nyilvánítja érvényesnek, és ezen engedély megléte megfelelően igazolja a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságot.

19. A Dinamikus Beszerzési Rendszerre vonatkozó rendelkezések és tájékoztatások:

19.1. A jelen felhívásban meghatározott részvételi határidő a DBR felállítására vonatkozóan irányadó. A DBR létrehozását követően a Ajánlatkérő nem határoz meg további részvételi határidőt, a gazdasági szereplők a DBR fennállásának teljes időtartama alatt folyamatosan nyújthatnak be részvételi jelentkezést.

19.2 Ajánlatkérő az egyedi ajánlattételi eljárások során valamennyi érvényes részvételre jelentkezést benyújtó, a felhívás kiküldésének időpontjában DBR-be felvételt nyert gazdasági szereplő részére ajánlattételi felhívást fog küldeni.

19.3. A Kbt. 107. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 84.§ (6) bekezdése szerinti lehetőséggel az ajánlattételi határidő rövidítésére vonatkozóan. Ennek megfelelően Ajánlatkérő az egyedi ajánlattételi eljárások során 5 naptári napos minimális ajánlattételi határidőt kíván meghatározni, és felhívja a részvételre jelentkezőket, hogy a részvételre jelentkezés részeként nyújtsák be arra vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozatukat, hogy ezen feltételt elfogadják-e. Amennyiben valamennyi részvétetelre jelentkező hozzájárul ezen feltétel alkalmazásához, Ajánlatkérő a Kbt. 84.§ (6) bekezdése szerinti megállapodást létrejöttnek tekinti. Amennyiben van olyan érvényes részvételi jelentkező, aki nem járul hozzá az ajánlattételi határidő rövidítéséhez, Ajánlatkérő a vonatkozó jogszabályi rendelkezésben meghatározott 10 napos minimális ajánlattételi határidőt tekinti irányadónak.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/11/11 12:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/10/2022