Služby - 566938-2019

29/11/2019    S231

Portugalsko-Lisabon: Špeciálne mobilné kontajnery

2019/S 231-566938

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 507618319
Poštová adresa: Estrada do Forte do Alto do Duque
Mesto/obec: Lisboa
Kód NUTS: PT PORTUGAL
PSČ: 1449-005
Štát: Portugalsko
E-mail: comprasgeral@chlo.min-saude.pt

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.chlo.min-saude.pt/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Aquisição de serviços de aluguer de contentores para instalações provisórias do hospital de dia da UDIP do HEM

Referenčné číslo: 14700109
II.1.2)Hlavný kód CPV
34221000 Špeciálne mobilné kontajnery
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Aquisição de serviços de aluguer de contentores para instalações provisórias do hospital de dia da UDIP do HEM.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 80 328.78 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Opis obstarávania:

Aquisição de serviços de aluguer de contentores para instalações provisórias do hospital de dia da UDIP do HEM.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie:

Não foi procedimento acelerado.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 065-151707
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Aquisição de serviços de aluguer de contentores para instalações provisórias do hospital de dia da UDIP do HEM

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
28/06/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Algeco Construções Pré-Fabricadas, S. A.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 502721871
Poštová adresa: Quinta do Porto de Areia, lotes 10 e 45
Mesto/obec: Castanheira do Ribatejo
Kód NUTS: PT PORTUGAL
PSČ: 2600-675
Štát: Portugalsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 80 328.78 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E.
Poštová adresa: Estrada do Forte do Alto do Duque
Mesto/obec: Lisboa
PSČ: 1449-005
Štát: Portugalsko
E-mail: comprasgeral@chlo.min-saude.pt
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2019