Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 567053-2018

22/12/2018    S247

Magyarország-Budapest: Föld alatti parkolóhely építése

2018/S 247-567053

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001092022018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001092022018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mélygarázs belső kialakítás tervezés, kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001092022018
II.1.2)Fő CPV-kód
45223310 Föld alatti parkolóhely építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Dózsa György úti mélygarázs belső kialakításának, valamint a Fővárosi Városligeti Színház és a Dózsa György úti mélygarázs közös transzformátor állomásának tervezése és generálkivitelezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Dózsa György úti mélygarázs (PDO) belső kialakításának, valamint a Fővárosi Városligeti Színház és a Dózsa György úti mélygarázs közös transzformátor állomásának tervezése és generálkivitelezése. A Dózsa György úti mélygarázs a városligeti közpark területén helyezkedik el.

A Dózsa György úti mélygarázs kivitelezési munkáira Ajánlatkérő generálkivitelezői szerződést kötött és a kivitelezési munkák elindultak. A munkák megkezdését követően a Liget Budapest projekt többi projekt elemének változásai miatt a PDO végleges használatát és kialakítását át, illetve ki kellett alakítani.

A mélygarázs épületébe számos új funkciójú helyiséget kell megtervezni és kivitelezni az alábbiak szerint.

Főbb műszaki paraméterek:

Létesítmény hasznos alapterülete: 26 019 m2

Az áttervezést érintő belső kialakítás nettó alapterület: 24 043 m2

Tervezési feladatok:

Kiviteli tervdokumentáció készítése a vázlatterv alapján és a végleges kiviteli terv alapján szükséges engedélyek beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése.

Kivitelezési feladatok:

Az elkészült kiviteli terv alapján az alábbi funkciók kialakítása, illetve az ezekhez kapcsolódó befejező szakipari, gépészeti és elektromos munkák.

— Trafóhelyiség kialakítása a Színház részére

— Dózsa György úti mélygarázs belső kialakítása:

— Városliget ZRt. üzemeltetési igazgatóság részére személyzeti helyiségek:

O műszaki személyzet részére kialakítandó iroda,

O garázsmesteri iroda,

O gyorsszolgálat személyzeti helyisége,

O ezekhez kapcsolódó öltözőhelyiségek, wc-blokkok és zuhanyzók.

— Főkert ZRt. park üzemeltetői részére kialakítandó helyiségek:

O Vezetői iroda,

O adminisztrátori iroda,

O takarítószertárak,

O wc-blokkok,

O tároló helyiségek, raktárak anyagtárolásra és kis munkagépek tárolására,

O a teljes Ligetet üzemeltetők létszámára szabott öltöző és wc-blokk, zuhanyzók

O a teljes Ligetet üzemeltetők létszámára szabott pihenőhelyiségek, irodák, teakonyha, étkezőhelyiség

— FKF részére kialakítandó helyiségek:

O kis munkagépek tárolására alkalmas tárolók,

O irodák, wc-blokk, öltözők, zuhanyzók

A helyiségek kialakításához az alábbi szakipari, gépészeti és elektromos munkák kerülnek elvégzésre:

— építőmesteri munkák:

— falazás,

— aljzatbeton készítés,

— vakolás,

— vízszigetelés,

— szerelt falak, állmennyezetek készítése,

— burkolás,

— festés,

— asztalos munkák,

— lakatos szerkezetek elhelyezése,

— bútorozás,

— elektromos munkák:

— 1db. transzformátor elhelyezése Színház részére,

— nyomvonalak, kábelek kiépítése,

— szerelvények, lámpatestek kiépítése,

— gépészeti munkák:

— vízellátás, csatornázás

— légtechnikai munkák

— fűtés-hűtés

— tűzvédelmi rendszerek kiépítése,

— sprinkler rendszer kiépítése,

— IT passzív eszközök kiépítése (gyengeáramú kábelezés)

A tárgyalások eredményeként Ajánlatkérő a fent megadott paraméterektől eltérhet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki ütemterv minősége, megalapozottsága / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezés térbeli organizációjának bemutatásának minősége a meglévő épület belső kialakítására vonatkozólag / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/04/2019
Befejezés: 29/05/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza az eljárás során.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2)-(3) bekezdésére.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 65 § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország nyilvántartásba vételi igazolását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

P2) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésére és a 3. § -ra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte megműködését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési munkákból) származó - árbevétele nem éri el a 1 000 000 000 HUF-ot.

P2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele mindösszesen nem éri el az 1 000 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben végzett, sikeres műszaki átadással lezárt legjelentősebb mélyépítési munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A fenti adatokat olyan részletességgel kell megadni, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmasság.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.

M2) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, valamint ezek képzettségének, gyakorlatának és tapasztalatának ismertetését, a szakember által szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okirat másolatokkal.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik

M1) a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 évben összesen az alábbi referenciákkal:

A) min. 6 000 m2 hasznos alapterületű létesítmény városi környezetben és/vagy közparkban végzett megvalósítására vonatkozó referencia,

B) 1 db min. 3 000 m2 garázs belső kialakításra vonatkozó referencia,

Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az A) pont esetében legfeljebb 3 szerződésből igazolhatja.

M2) legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint magasépítés területén szerzett legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a/nap, max. 10 %. Tervezési Díj 0,5 %-a/nap, max. 10 %.

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj és Tervezési Díj összegének 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: hibás munka értékének 10 %-a.

Jótállás: 3 év.

Jótállási, Teljesítési biztosíték: nettó Vállalkozói Díj és Tervezési Díj összegének díj 5 - 5 %-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

Előleg: Nettó Vállalkozói Díj 5 %-a, max. 75 millió Ft.

Tervezői felelősségbiztosítás: min. 1millió Ft/esemény, min 20millió Ft/év

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a 322/2015.(X.30.) KR 30., 32. és 32/A. és B. § és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) és (7) bek. figyelembevételével. AK a kifizetéseket az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft. A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek a közb.dok-ban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/01/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) AK a Kbt. 35. § (8) bek alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek (AT) nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

2) Csatolni kell a jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) beknek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha a jelentkezésben nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az aláírására feljogosító meghatalmazását.

3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a jelentkező cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az EKR-ben a jelentkezőnek nyilatkozni kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

4) A Kbt. 66. § (5) bek. alapján nyilatkozni szükséges.

5) AK a Kbt. 76.§(2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: az ár esetén a fordított arányosítást, a minőségre vonatkozó szempontok esetén a sorbarendezést követő fordított arányosítást. Az értékelési módszerek részletes leírást a közb dok. tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-100.

6) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelményét.

7) AK a részajánlattételt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

8) A 322/2015. KR. 26. § szerint a nyertes ajánlattevőnek min. évi 1 milliárd Ft és min. 100 millió Ft/káresemény biztosítási összegű szakmai felelősségbiztosítási szerződést kell kötni v. meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közb. dok.-ban részletezettek szerint.

9) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közb. dok. szerint.

10) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.

11) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284

12) Tárgyalásos eljárás indoka: Kbt. 85. § (2) b) pontja, mivel a közbeszerzés tárgya tervezést is tartalmaz. Ajánlatkérő rendelkezésére csak vázlatterv áll, így az AK elvárt igényeinek pontosítása szükséges.

Az ajánlatkérő a tárgyalások során a műszaki tartalom és a szerződéses feltételek tekintetében is egyeztet az ajánlattevőkkel.

13) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

14) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.

15) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

16) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

17) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.

18) A II.2.7) pontban a kezdő időpont az eljárás lezárásának időpontjától függően változhat. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 21.1.2019 13:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/12/2018