Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 567173-2023

Submission deadline has been amended by:  642136-2023
20/09/2023    S181

Hrvatska-Đakovo: Usluge nadzora gradilišta

2023/S 181-567173

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Đakovački vodovod d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 04829242916
Poštanska adresa: Bana Josipa Jelačića 65
Mjesto: Đakovo
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31400
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Radoslav Širić
E-pošta: biberovic.tatjana@dj-vodovod.hr
Telefon: +385 916200809
Telefaks: +385 31812012
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dj-vodovod.hr
Adresa profila kupca: www.dj-vodovod.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0039009
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

USLUGE NADZORA NAD PROJEKTOM IZGRADNJA I POBOLJŠANJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA USLUŽNOM PODRUČJU ĐAKOVAČKOG VODOVODA

Referentni broj: 51/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge nadzora nad projektom "IZGRADNJA I POBOLJŠANJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA USLUŽNOM PODRUČJU ĐAKOVAČKOG VODOVODA".

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 123 329.58 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71521000 Usluge nadzora gradilišta
71247000 Nadzor građevinskih radova
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
71520000 Usluge građevinskog nadzora
71248000 Nadzor projekta i dokumentacija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja radova je na području općina Drenje, Levanjska Varoš, Trnava i Semeljci, sve u Osječko-baranjskoj županiji, Republika Hrvatska.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su usluge nadzora nad projektom "IZGRADNJA I POBOLJŠANJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA USLUŽNOM PODRUČJU ĐAKOVAČKOG VODOVODA".

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za građevinske radove / Ponder: 40
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 50
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 123 329.58 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Mehanizam za oporavak i otpornost.;Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021-2026.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1 Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekti su u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

-Jamstvo za ozbiljnost ponude

-Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

-Jamstvo za uredno izvršenje usluga nadzora u zakonskom jamčevnom roku za otklanjanje nedostataka

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

7.16 Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje obavljenih usluga će se vršiti temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane Naručitelja doznakom na račun izvršitelja, podugovaratelja i članova zajednice izvršitelja, kako je primjenjivo.

Situacije se ispostavljaju najviše jednom mjesečno za obavljene usluge. Izvršitelj mora svojoj situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka, te ovjereni i neprijeporni dio platiti u roku do 60 dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi računa za obveznike PDV-a propisani su člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/10/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/10/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Prostorije Naručitelja na adresi iz poglavlja 1.3 ove DON.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

• objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

• objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

• objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

• otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

• primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/09/2023