Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 567183-2019

29/11/2019    S231

België-Brussel: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 231-567183

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16776
Postadres: Herman Teirlinck gebouw, Havenlaan 88, bus 75
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Tijs De Langhe
E-mail: tijs.delanghe@vlaanderen.be
Telefoon: +32 496282699
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.natuurenbos.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359912
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Natuur en Bos

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vastgoedbegeleiding: bouwtechnisch, vastgoedherbestemming, projectbegeleiding en business development voor onroerend goed, eigendom van Natuur en Bos

Referentienummer: ANB-NATUURINVEST-2019-001-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het beroep doen op technisch en economisch advies en begeleiding, specifiek toegespitst op de valorisatie van het vastgoed, dat in eigendom of beheer is van het Agentschap voor Natuur en Bos. De CPV-code is 79 000 000. Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin art. 2, 21o van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17.6.2016.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 203 415.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vastgoedbegeleiding: bouwtechnisch

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Technische ondersteuning. Details: zie opdrachtdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenstelling van het team / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak samenwerking / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vastgoedbegeleiding: vastgoedherbestemming, projectbegeleiding en business development

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Business development en projectbegeleiding. Details: zie opdrachtdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenstelling van het team / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 045-103389
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VASTGOEDBEGELEIDING: BOUWTECHNISCH
Perceel nr.: 1
Benaming:

Vastgoedbegeleiding: bouwtechnisch, vastgoedherbestemming, projectbegeleiding en business development voor onroerend goed, eigendom van Natuur en Bos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Freestone nv
Plaats: Wemmel
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1780
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 145.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VASTGOEDBEGELEIDING: VASTGOEDHERBESTEMMING, PROJECTBEGELEIDING en BUSINESS DEVELOPMENT
Perceel nr.: 2
Benaming:

Vastgoedbegeleiding: bouwtechnisch, vastgoedherbestemming, projectbegeleiding en business development voor onroerend goed, eigendom van Natuur en Bos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Freestone nv
Plaats: Wemmel
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1780
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 168 270.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: De griffie van de Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/11/2019