29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 567458-2023

20/09/2023    S181

Polska-Wrocław: Liczniki promieniowania alfa i beta

2023/S 181-567458

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Wrocławska
Adres pocztowy: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-239/2023 komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl
E-mail: ewa.kowalek@pwr.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3b1962d-53bb-11ee-a60c-9ec5599dddc1
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3b1962d-53bb-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3b1962d-53bb-11ee-a60c-9ec5599dddc1
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

SZP/242-293/20223, Niskotłowy licznik ciekłoscyntylacyjny promieniowania alfa, beta wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dla Politechniki Wrocławskiej

Numer referencyjny: SZP/242-293/2023
II.1.2)Główny kod CPV
38942000 Liczniki promieniowania alfa i beta
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie niskotłowego licznika ciekłoscyntylacyjnego promieniowania alfa, beta wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dla Politechniki Wrocławskiej.

2.Klasyfikacja wg kodu CPV:

38942000-7

3.Miejsce dostawy i instalacji: aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana: Politechnika Wrocławska, Wrocław, ul. Na Grobli 13, pok. 1.23..

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy i instalacji: aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana: Politechnika Wrocławska, Wrocław, ul. Na Grobli 13, pok. 1.23.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie niskotłowego licznika ciekłoscyntylacyjnego promieniowania alfa, beta wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dla Politechniki Wrocławskiej.

2. Klasyfikacja wg kodu CPV:

38942000-7

3. Miejsce dostawy i instalacji: aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana: Politechnika Wrocławska, Wrocław, ul. Na Grobli 13, pok. 1.23..

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

5. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Wykonawca, zgodnie z art. 449 oraz art. 452 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed podpisaniem Umowy dokona wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto podanego w ofercie. Zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Zgodnie z art. 257 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

8. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9.Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy do 21 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający preferuje skrócenie tego terminu, będzie to oceniane w kryteriach oceny ofert.

10.Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy – skrócenie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

WARUNKI UDZIAŁU:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający stawia warunek w powyższym zakresie. Wykonawca musi posiadać zezwolenie Polskiej Agencji Atomistyki na instalację i serwis licznika zawierającego źródło izotopowe – External standard; Ba-133 o aktywności 1 uCi, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe..

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. Zgodnie z art. 117 ust. 2 uPzp, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 uPzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

.....................................................

PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1.1. w art. 108 ust. 1 uPzp,

1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp,

1.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w:

1) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2.Zgodnie z art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie -zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania zam.pub...

---------------------------------------------

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,- JEDZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozp. Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1a. W celu weryfikacji przesłanek art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 SWZ - Wykonawca dołącza do Oferty oświadczenie odrębne w stosunku do tych, które są składane na formularzu JEDZ (zgodne w treści z Zał. Nr 5 do SWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ Wykonawca znajdzie na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ w instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe”.

2.1.Opublikowany przez Zamawiającego Jednolity europejski dokument zamówienia jest dostępny dla Wykonawcy z poziomu podglądu wybranego postępowania – formularz JEDZ opublikowany jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2.2..W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz brak podstaw do wykluczenia.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

3.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

3.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3.3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3.4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 (dotyczący zakazu ubiegania się o zmówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), pkt 5 (dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i pkt 6 uPzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3.5. odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. odpowiedniego zezwolenia Polskiej Agencji Atomistyki na instalację i serwis licznika zawierającego źródło izotopowe – External standard; Ba-133 o aktywności 1 uCi, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

4.1.zamiast dokumentu/-ów, o których mowa w pkt 3.2, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie o którym mowa pkt 3.2 SWZ.

4.2.zamiast dokumentu/-ów, o których mowa w pkt 3.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4.3.dokument o którym mowa w pkt 4.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, dokument, o którym mowa w pkt 4.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy pkt 4.3 stosuje się odpowiednio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

OFERTA WSPÓLNA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ – JEDZ oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1a, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz (jeżeli dotyczy) spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Jako odrębny Załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp, we wskazanym we Wzorze Umowy - paragraf 13 oraz rozd.XVII pkt 2 SWZ.

1.2. Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia zakresu zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

1. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został na Platformie e-Zamówienia i w SWZ.

2. Otwarcie ofert jest niejawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Oferta musi składać się z:

1.1.formularza ofertowego Wykonawcy – interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia;

1.2.oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ - JEDZ - interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia

1.3.oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1a SWZ - (odpowiednio) Oświadczenia zał. nr 5 do SWZ;

1.4.(jeżeli dotyczy) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. X pkt 6;

1.5.dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty zgodnie z rozdz. X pkt 15 SWZ; (jeżeli dotyczy) odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. X pkt 16 SWZ.

1.6 opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej/kalkulacji ceny – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – Załącznik nr 3 do SWZ OPZ.

Za przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający uznaje wskazane przez Wykonawcę w Załączniku 3 do SWZ OPZ – oferowane przez Wykonawcę parametry.

Wymóg wskazania „Producenta/Modelu” nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego.

Zgodnie z art. 107 uPzp, w przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zasady tej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, tj. uzupełnieniu/złożeniu na podstawie art. 107 ust.3 uPzp nie podlega wskazanie przez Wykonawcę informacji ocenianych w kryteriach oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

2. Szczegółowe informacje odnośnie „RODO” znajdują się w SWZ – rozdział I – informacje ogólne – Klauzula informacyjna – szczegółowe informacje odnośnie „RODO” – zgodnie z art. 13 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1).

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3b1962d-53bb-11ee-a60c-9ec5599dddc1.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp -Dział IX uPzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2023